Detail předmětu

Komunikace v řízení

FP-krPAk. rok: 2019/2020

Obsahem předmětu jsou relevantní psychologické poznatky nezbytné pro efektivní řízení podniku a zvyšování jeho výkonnosti. Důraz je kladen na rozvíjení a zdokonalování sociálně manažerských a podnikatelských dovedností studentek a studentů především v oblasti vnitropodnikové sociální komunikace a na trénink v hledání a nacházení aplikačních alternativ účinných v současné i budoucí ekonomické praxi.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět prohlubuje, rozšiřuje a rozvíjí relevantní psychologické znalosti a dovednosti v klíčové oblasti sociální způsobilosti a kompetence manažera. Studentům a studentkám poskytuje zdokonalení především v těchto dovednostech: identifikovat komunikační cíle, aktivně naslouchat, srozumitelně formulovat požadavky a stanoviska, analyzovat komunikační problémy, volit relevantní komunikační strategie a taktiky a úspěšně je aplikovat, předcházet nedorozuměním v běžných i náročných pracovních situacích a tvořivou komunikací podporovat a zvyšovat výkonnost individuální, týmovou i organizační.

Prerekvizity

Znalost poznatků obsahující následující publikace: KONEČNÁ, Z. Základy komunikace. Základy komunikace. 1. Brno: Akademické nakladatesltví CERM, 2009. s. 1-151. ISBN: 978-80-214-3891- 0.

Doporučená nebo povinná literatura

KŘIVOHLAVÝ, J. Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha: Svoboda, 1988. (CS)
BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. & kol. Psychologie a sociologie řízení. 3., rozš. a dopl. vyd. Praha: Management Press, 2002. 798 s. ISBN 978-80-7261-169-0. (CS)
FRANKOVÁ, E. Kreativita a inovace v organizaci. 1. vyd. Praha: Grada 2011. 256 s. ISBN 978-80-247-3317-3. (CS)
PETERS, TJ., WATERMAN, R.H. Hledání dokonalosti. Praha: Svoboda-Libertas, 1993. ISBN 80-205-0313-7. (CS)
LUKÁŠOVÁ, R., NOVÝ, I. a kol. Organizační kultura. Od sdílených hodnot a cílů k vyšší výkonnosti podniku. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. 174 s. ISBN 80-247-0648-2. (CS)
McLAGAN, P., KREMBS, P. Komunikace na úrovni: jak dosáhnout ještě vyšší výkonnosti pomocí účinné komunikace. Praha: Management Press, 1998, 190 s. ISBN 80-85943-75-1. (CS)
O´BRIANOVÁ, P.: Pozitivní řízení: asertivita pro manažery. 3. vyd. Praha: Management Press, 2003. 212 s. ISBN 80-7261-077-5. (CS)
FRANKOVÁ, E. Komunikace v řízení. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008. 104 s. ISBN 978-80-214-3567-4. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky poskytují vhled do principů a pravidel pro účinné řešení komunikačních situací v manažerské praxi.

Způsob a kritéria hodnocení

Kritéria pro pozitivní hodnocení a úspěšné absolvování předmětu jsou následující.
Celkové hodnocení a úspěšné absolvování předmětu sestává z:
• 20% písemné zpracování seminární práce
• 35% prezentace
• 30% odpovědi v rámci diskuze
• 15% aktivní zapojení (např. aktivní participace na hodinách, účast na nepovinných odborných tematicky relevantních přednáškách, seminářích – nutno doložit certifikátem apod.)

K úspěšnému absolvování předmětu je nutno vypracovat semestrální práci, tuto prezentovat a zodpovědět otázky v následné diskuzi. Semestrální práce je písemná a musí splňovat stanovené obsahové i formální náležitosti. Témata pro zpracování jsou vybírána a schvalována vyučujícím na začátku semestru.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Obsahem předmětu jsou poznatky z oblasti mezilidské komunikace, které usnadní studentkám a studentům jako budoucím manažerům jejich působení v řídicích funkcích. V průběhu výuky budou frekventantky a frekventanti seznámeni s teoretickými modely interpersonální komunikace a následně bude kladen důraz na aplikaci a procvičení získaných poznatků v modelových situacích, při řešení případových studií či vzájemných diskuzích.
1. Úvod do předmětu: význam interpersonální komunikace pro práci manažera. Koncepce předmětu, jeho základní témata a jejich návaznosti. Přehled studijní literatury základní a doporučené. Stanovení požadavků k zápočtu. Výběr témat pro zpracování semestrální práce.
2. Vymezení procesu interpersonální komunikace a význam komunikační kompetence pro manažerskou praxi. Modely procesu komunikačního procesu a jejich efektivní aplikace v manažerské praxi.
3. Sebepoznání a poznávání osobnosti druhých jedinců jako účinný nástroj efektivní komunikace manažera. Management dle kompetencí.
4. Konflikt management. Efektivní komunikace v konfliktních situacích.
5. Asertivní komunikace.
6. Stress management. Techniky pomáhající manažerům zvládat stresové situace.
7. Time management. Prokrastinace.
8. Diverzitní management: interkulturní management, gender management. age management.
9. Vnitrofiremní komunikace. Zásady efektivního vedení porad.
10. Leadership nebo management? Koučování nebo mentoring?
11. Motivační rozhovor. Hodnotící rozhovor.
12. Work life balance.
13. Závěrečná sumarizace získaných poznatků a vyhodnocení získaných dovedností a zkušeností.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studentky a studenty s relevantními poznatky objasňující sociální komunikaci jako klíčový nástroj vedení lidí v podniku. Důraz je kladen na rozvíjení manažerských kompetencí potřebných pro efektivní vedení lidí, a to především tréninkovou formou.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních povinná a kontrolovaná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-ŘEP , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
    obor MGR-UFRP-D , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning