Detail předmětu

Společenská odpovědnost a etika podnikání

FP-ssepPAk. rok: 2019/2020

Předmět představuje studentům současný etický koncept relevantní v byznyse. Rozvíjí jejich schopnosti definovat problém, analyzovat, řešit a rozhodovat z hlediska etické a sociální perspektivy. Studenti se seznámí s moderními nástroji kultivace podnikatelské etiky a jejich využitím v koždodenním pracovním prostředí. Důraz je kladený na komplexní pojetí etického řízení ve firmě.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát moderní přístup k podnikání se zaměřením na sociální a etickou sféru. Osvojí si základní dovednosti pro řešení etických dilemat.
Budou moci se zúčastnit tvorby a aplikace současných nástrojů pro zlepšení podnikatelské etiky ve firmě či instituci.

Prerekvizity

Znalost obchodních typů společností, nástroje managementu, teorie chování firmy, teorie chování spotřebitelů, mezinárodní obchodní zvyklosti.

Doporučená nebo povinná literatura

PUTNOVÁ,A.: Sociální odpovědnost a etika podnikání. Skriptum pro KS FP VUT v Brně, str.57. 2004, ISBN 8021417841 (CS)
PUTNOVÁ,A., SEKNIČKA ,P.: Etické řízení ve firmě, Grada, Praha 2007, 168 str. ISBN 978 80247 162 3 (CS)
KOHOUT, J.: Rétorika, Praha 1995, 159 str. ISBN 80-85943-54-9 (CS)
ČERNOHORSKÁ, L.; PUTNOVÁ, A. Společenská odpovědnost firem a jak ji měřit?. 1. 1. Brno: CERM, 2012. 130 s. ISBN: 978-80-7204-806- 9. (CS)
ROLNÝ,I.: Etika a podniková strategie. Nakladatelství Albert Boskovice, 1998, 128 str. ISBN.:80-85834-53-7 (CS)
SEKNIČKA, P.; PUTNOVÁ, A. Etika v podnikání a hodnoty trhu. Expert. Expert. Praha: Grada, 2016. 200 s. ISBN: 978-80-247-5545- 8. (CS)
SAMPSNOVÁ,E.: Jak si vytvořit působivý image. Praha 1996, 135str., ISBN 80-85943-08-5 (CS)
SEN,A.: Etika a ekonomie. Nakladatelství Vyšehrad 1999,120st. ISBN 98070215496 (CS)
STEINMANN,H.:,LOHR,A.,Základy podnikové etiky, Praha:Victoria Publishig, 133str., ISBN 80-85865-56-4, 1995 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky, semináře, prezentace, případové studie.

Způsob a kritéria hodnocení

V rámci cvičení je využíván bodový hodnotící systém. Studenti pro udělení zápočtu musí získat min. 60 bodů ze 100 možných. Body lze získat splněním povinných a nepovinných částí:
1. max. 40 bodů za napsání znalostního testu (povinná část) v zápočtovém týdnu
2. max. 20 bodů za týmovou prezentaci prezentačního tématu (povinná část) ve stanoveném termínu.
3. max. 20 bodů za vypracování a odevzdání firemního dokumentu na konci semestru (povinná část)
4. max. 20 bodů za aktivní účast na druhém až šestém cvičení v semestru (nepovinná část).

Výsledné hodnocení:
60 - 67 b = E
68 - 75 b = D
76 - 83 b = C
84 - 90 b = B
91 - 100 b = A

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Koncept společenské odpovědnosti: definice, vývoj, blízké koncepce - např.koncept dobrého občanství.
2. Teoretické. ukotvení společenské odpovědnosti: teorie stockholedrs, teorie stakeholders, Corporate Governance.
3. Měření společenské odpovědnosti: GRI, ISO 26 000, AA 1000, SA 8 000, reportování, směrnice EU 2014/95.
4. Etika v podnikání: teoretická východiska, vývoj.
5. Nástroje etického řízení: tradiční - kodex, týmová práce, princip předběžné obezřetnosti.
6. Moderní nástroje etického řízení - etický ombudsman, etický a sociální audit, mentoring a další.
7. Best practices

Cíl

Cílem předmětu je ukázat etické a sociální dimenze podnikání. Globalizace ekonomiky přináší nové výzvy, které by nastupující generace měla být schopná řešit se znalostí současné teorie. Případové studie, které jsou součástí cvičení by mohly pomoci při řešení praktických dilemat v otázkách rozhodování.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-PFO , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
    obor MGR-ŘEP , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
    obor MGR-UFRP-D , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program MGR-UFRP magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning