Detail oboru

Water Management and Water Structures

FASTZkratka: VHSAk. rok: 2019/2020

Program: Civil Engineering

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 25.7.2007Akreditace do: 31.12.2020

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

2. kolo (podání přihlášek od 24.10.2019 do 09.12.2019)

 1. Kombinované systémy v čistírenských procesech.

  Dizertační práce bude zaměřena na aplikaci systému Triton v biologickém stupni čistírny odpadních vod. Cílem práce je metodika návrhu systému pro směšovací aktivační nádrže, u kterých chybí návrhové zkušenosti. Předpokládané využití softwaru Flow 3D.

  Školitel: Hlavínek Petr, prof. Ing., CSc., MBA

 2. Nové definice hydrologické spolehlivosti zásobního objemu nádrže

  Pro hodnocení hydrologické spolehlivosti zásobní funkce nádrže je v ČR používána definice zabezpečenosti. Ve světě se však poslední desetiletí definují nová pojetí hodnocení hydrologických spolehlivostí zásobních objemů nádrží např. riziko, odolnost, zranitelnost. Cílem práce bude provést rozsáhlou rešerši a aplikaci získaných poznatků na vybrané vodní nádrži. Na základě získaných informací také odvodit nový tip hodnocení hydrologické spolehlivosti.

  Školitel: Marton Daniel, doc. Ing., Ph.D.

 3. Numerické modelování proudění vody v blízkosti stěn a volné hladiny

  Tématem disertační práce je numerické modelování hydrodynamických jevů s cílem ověření věcné a numerické přesnosti modelů proudění na vodohospodářských objektech a jejich porovnání s výsledky získanými fyzikálním výzkumem. Zvláštní zaměření bude kladeno na stěnové podmínky a volnou hladinu.

  Školitel: Jandora Jan, doc. Ing., Ph.D.

 4. Vliv nestacionárních procesů na hydrologické časové řady

  Klimatická změna postupně ovlivňuje území České republiky. Otázkou zůstává, zda je tato změna skoková, nebo postupná. Cílem disertační práce bude pomocí analýz nestacionárních procesů odhalit a popsat časovou proměnlivost hydrologických procesů a na základě těchto poznatků provést odhad průtoků v budoucím období.

  Školitel: Marton Daniel, doc. Ing., Ph.D.

 5. Vodohospodářské řešení nádrže v podmínkách nejistot a neurčitosti

  Nejistoty a neurčitosti hrají významnou roli při tvorbě předpovědí, při návrhu systémů, ale i v procesu jejich řízení. Cílem práce bude provést komplexní vodohospodářský návrh nádrže v podmínkách tzv. aleatorických a epistemických nejistot, resp. v podmínkách nejistot a neurčitostí. Pomoci Bayesovského přístupu definovat nejistotu a popsat vzájemné vazby a efekty jaké zatěžují vodohospodářské řešení nádrže.

  Školitel: Marton Daniel, doc. Ing., Ph.D.

1. kolo (podání přihlášek od 05.06.2019 do 31.07.2019)

 1. Čištění komunálních odpadních vod anaerobní membránovou technologií.

  Cílem práce je vývoj technologie čištění komunálních odpadních vod anaerobním procesem s agregovanou biomasou se separací kalu ponořeným membránovým modulem. Práce bude zaměřena na řešení problémů spojených s ucpáváním membrán, způsobem jejich provozu, čištěním a řízením vlastního procesu.

  Školitel: Hlavínek Petr, prof. Ing., CSc., MBA

 2. Decentralizované odvádění a čištění odpadních vod pro venkovské oblasti.

  The aim of the thesis is to develop new technical and non-technical measures for wastewater disposal and treatment in urban areas. The work will be focused on the issue of drainage on individual properties as well as on the public part of urban drainage. The work will be elaborated in relation to the solved projects related to this issue.

  Školitel: Hlavínek Petr, prof. Ing., CSc., MBA

 3. Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaných územích

  Cílem práce je vývoj nových technických i netechnických opatření při zasakování, retenci a využívání dešťových vod v urbanizovaném území. Práce bude zaměřena jednak na problematiku hospodaření s dešťovými vodami na jednotlivých nemovitostech, tak i ve veřejné části městského odvodnění. Práce bude zpracována v návaznosti na řešené projekty související s touto problematikou.

  Školitel: Hlavínek Petr, prof. Ing., CSc., MBA

 4. Numerické modely proudění na bezpečnostních přelivech přehrad

  Proudění na přelivech přehrad je komplexním jevem, jde o turbulentní proudění o vysokých rychlostech s provzdušněním. Cílem je ověřit možnosti numerických modelů pro řešení proudění na vybraných typech bezpečnostních přelivů. Ověření bude provedeno porovnáním s měřeními na fyzikálních modelech a na skutečných objektech při povodních. Výsledkem práce budou doporučení pro používání numerických modelů proudění na bezpečnostních přelivech přehrad, specifikace a odhad nejistot při jejich použití.

  Školitel: Říha Jaromír, prof. Ing., CSc.

 5. Porušení vzdouvacích staveb v důsledku vnitřní eroze v zeminách

  Cílem je analyzovat možnost vzniku vnitřní eroze zemin u přehrad. Budou vymezena místa a způsob porušení a zhodnocena kritéria pro návrh konstrukcí a posuzování jejich bezpečnosti, vyjádřeny nejistoty v parametrech vstupujících do hodnocení a navržen způsob jejich zohlednění. Bude proveden odhad pravděpodobnosti porušení s využitím metod stochastického modelování.

  Školitel: Říha Jaromír, prof. Ing., CSc.

 6. Riziková analýza přehrad

  Cílem je navrhnout a ověřit metodiku hodnocení rizika z existence a funkce přehrad. Následně bude možné zvolit účinnou metodu rizikové analýzy a odpovídající nástroje jako stromy příčinných událostí pro vybrané typy vzdouvacích staveb, pravděpodobnostní hodnocení příčinných událostí metodami matematické statistiky, hodnocení zranitelnosti prvků a objektů vodních děl z pohledu nových trendů v návrhových standardech a nejistot v hydrologických podkladech ve vazbě na kategorizaci vodních děl.

  Školitel: Říha Jaromír, prof. Ing., CSc.

 7. Využití řas k čištění odpadních vod s vysokým obsahem nutrientů.

  Cílem práce je využití kolonií mikrořas pro dočištění odpadních vod s vysokým obsahem nutrientů. Práce bude řešena na výzkumných projektech ve spolupráci s výzkumným centrem AdMaS a firmou Photon Systems Instruments. V rámci práce bude řešena problematika dimenzování procesu a zpětného získávání nutrientů z řas. Výsledky práce budou ověřovány na reálných odpadních vodách.

  Školitel: Hlavínek Petr, prof. Ing., CSc., MBA


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DR01Doktorský seminář I (VHS)cs4PovinnýC1 - 39ano
DY02Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandycs1PovinnýC1 - 26ano
DP65Aplikace metod operačního výzkumu ve vodním hospodářstvícs8VolitelnýzkP - 394704ano
DB62Aplikovaná fyzikacs8VolitelnýzkP - 394704ano
DP61Čištění odpadních vodcs8VolitelnýzkP - 394704ano
DS73Hydropedologiecs8VolitelnýzkP - 394704ano
DP64Jakost vody v povodícs8VolitelnýzkP - 394704ano
DR72Kalibrační a laboratorní měření hydraulických veličincs8VolitelnýzkP - 394704ano
DR74Matematické modelování ve vodním hospodářstvícs8VolitelnýzkP - 394704ano
DS74Meteorologie a klimatologiecs8VolitelnýzkP - 394704ano
DA58Diskrétní metody ve stavebnictví Ics4VolitelnýP - 394724ano
DA61Numerické metody Ics4VolitelnýP - 394724ano
DA62Pravděpodobnost a matematická statistikacs4VolitelnýP - 394724ano
DS71Hydrologiecs8VolitelnýzkP - 394726ano
DR71Hydromechanikacs8VolitelnýzkP - 394726ano
DC61Chemie vodycs8VolitelnýzkP - 394726ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DR02Doktorský seminář II (VHS)cs8PovinnýC1 - 78ano
DA65Analýza časových řadcs10VolitelnýzkP - 394725ano
DA67Aplikace matematických metod v ekonomiics10VolitelnýzkP - 394725ano
DA59Diskrétní metody ve stavebnictví IIcs10VolitelnýzkP - 394725ano
DA63Numerické metody IIcs10VolitelnýzkP - 394725ano
DA66Numerické řešení variačních úlohcs10VolitelnýzkP - 394725ano
DA64Regresní modelycs10VolitelnýzkP - 394725ano
DR73Fyzikální modelování ve vodním hospodářstvícs8VolitelnýzkP - 394727ano
DR76Hydrotechnické stavbycs8VolitelnýzkP - 394727ano
DS75Krajinné inženýrství a hydromelioracecs8VolitelnýzkP - 394727ano
DP62Městské odvodněnícs8VolitelnýzkP - 394727ano
DS76Metody umělé inteligence ve vodním hospodářstvícs8VolitelnýzkP - 394727ano
DS72Řízení odtoku vody z povodícs8VolitelnýzkP - 394727ano
DR75Stabilita a revitalizace koryt vodních tokůcs8VolitelnýzkP - 394727ano
DP63Vodárenstvícs8VolitelnýzkP - 394727ano
DS77Využití GIS ve vodním hospodářstvícs8VolitelnýzkP - 394727ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DY01Cizí jazyk pro doktorské studiumcs8Povinnýzkano
DR03Doktorský seminář III (VHS)cs8PovinnýC1 - 78ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DR04Doktorský seminář IV (VHS)cs8PovinnýC1 - 78ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DR05Doktorský seminář V (VHS)cs14PovinnýC1 - 78ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DR06Doktorský seminář VI (VHS)cs14PovinnýC1 - 78ano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DR07Doktorský seminář VII (VHS)cs20PovinnýC1 - 78ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. Předměty
4704 0 DP65, DB62, DP61, DS73, DP64, DR72, DR74, DS74
4724 0 DA58, DA61, DA62
4725 0 DA65, DA67, DA59, DA63, DA66, DA64
4726 0 DS71, DR71, DC61
4727 0 DR73, DR76, DS75, DP62, DS76, DS72, DR75, DP63, DS77