Detail oboru

Manažerská informatika

FPZkratka: BAK-MInAk. rok: 2018/2019

Program: Systémové inženýrství a informatika

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: Akreditace do: 31.7.2020

Profil

Cílem bakalářského studijního oboru Manažerská informatika je připravit pro praxi odborníky, kteří budou realizovat, provozovat a udržovat informační systémy podporující podnikové procesy v různých typech komerčních i nekomerčních organizací. Jejich odborný profil je navíc rozšířen o schopnost budovat podnikovou architekturu a realizovat bezpečnostní politiku IS/ICT. Vzhledem k tomu, že trh práce dlouhodobě požaduje informatiky se širokým základem znalostí a dovedností, kteří se dokážou rychle přizpůsobit aktuálním potřebám praxe, jsou výše uvedené oblasti IS/ICT doplněny základy ekonomických, manažerských, právních a technologicky orientovaných disciplín.

Klíčové výsledky učení

Absolvent získá znalosti a dovednosti především v oblasti IS/IT, v disciplínách matematických a v oblasti ekonomiky a managementu. Nosnými předměty jsou ekonomie, podniková ekonomika, management, obchodní právo, základy informačních technologií, metody zpracování informací a aplikace matematických metod v ekonomice. Studium rozvíjí schopnost studentů tvůrčím způsobem přistupovat k návrhu a implementaci informačních systémů a řídících ekonomických systémů.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent najde široké uplatnění v organizacích užívajících informační systémy a informační technologie, ať už jsou to finanční instituce, výrobní podniky, obchodní společnosti nebo organizace veřejné správy. Absolvent bude rovněž připraven ucházet se o pracovní pozice v organizacích dodávajících IS/ICT. Jeho odborný profil mu umožní zaměřit se na některou z těchto hlavních profesí: podnikový a bezpečnostní analytik, manažer rozvoje a provozu IS/ICT, marketingový specialista pro ICT produkty a služby, správce aplikací a infrastruktury ICT, pokročilý uživatel a metodik ICT. Absolvent by měl být schopen zastávat kteroukoliv z uvedených profesí s co nejkratšími časovými nároky na její osvojení.

Profil absolventa a konkrétní výstupy učení lze podrobněji specifikovat v těchto oblastech:

Ekonomika
Znalosti: Všeobecný ekonomický přehled, znalost současného stavu poznání v oblasti ekonomických disciplín včetně aplikace v podnikovém prostředí. Prohloubena je znalostní profilace do podnikové ekonomiky a účetnictví, neboť jde o zcela klíčové oblasti, v nichž působí většina absolventů oboru.
Dovednosti: Porozumění ekonomickým jevům, jejich současnému stavu včetně jejich analýzy a dopadů na využívání informačních a komunikačních technologií. Schopnost ekonomicky navrhnout, řídit a zhodnotit IS/ICT projekty.
Kompetence: Analýza dat z IS/ICT a podnikových procesů včetně jejich interpretace.

Management
Znalosti: Aplikace a řízení IS/ICT v různých typech organizací bez ohledu na velikost a odvětví pro široké uplatnění v praxi. Řízení a týmová práce na IS/ICT projektech nejrůznějšího typu. Prohloubena je znalostní profilace do managementu prakticky aplikovaného přímo v oblasti IS/ICT.
Dovednosti: Schopnost komplexního řízení životního cyklu IS/ICT pro řízení podnikových procesů. Schopnost plnit samostatné úkoly i kooperovat na projektech.
Kompetence: Organizace a vedení pracovních týmů.

Informační systémy, informační a komunikační technologie
Znalosti: Teoretické znalosti informatiky, principů a zásad využití aplikačního programového vybavení, vytváření softwarových aplikací, znalosti z oblasti zpracování dat, databázových technologií, programovacích technik, počítačových sítí, bezpečnosti a práva. Transformace dat na informace a jejich interpretace. Prohloubena je znalostní profilace do podnikové infrastruktury a podnikových informačních systémů.
Dovednosti: Aplikace nástrojů k tvorbě algoritmů, řešení analýzy, návrh a implementaci databázových aplikací včetně uživatelských rozhraní, orientace a využívání větších programových celků na úrovni podnikových informačních systémů a vnitropodnikové komunikace.
Kompetence: V rámci své odbornosti se podílet na činnostech systémového integrátora, řešit úlohy pořizování, tvorby a modifikace IS/ICT v různých typech organizací bez ohledu na velikost a odvětví.

Prezentace a komunikace
Znalosti: Prezentace vlastních výsledků a komunikace s uživateli a dodavateli
Dovednosti: Příprava podkladů pro jednání, formulace a prezentace problémů, návrhy řešení a opatření
Kompetence: Vedení pracovních porad, odpovědnost za využívání IS/ICT v organizaci

Jazyková vybavenost
Znalosti: Pokročilá znalost odborné terminologie v anglickém jazyce
Dovednosti: Schopnost porozumět odbornému textu v anglickém jazyce a schopnost tvořit texty v anglickém jazyce
Kompetence: Schopnost týmové práce v anglickém jazyce

Vstupní požadavky

Přijímací řízení do bakalářského studijního programu Systémové inženýrství a informatika je upraveno Směrnicí děkana o přijímacím řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy. Přijímací zkouška s výjimkou uchazečů, kteří mohou být přijati ke studiu prominutím přijímací zkoušky dle § 11, Směrnice děkana o přijímacím řízení je písemná (dále jen přijímací zkouška). Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí – Testu studijních předpokladů a Testu z jazyka anglického. Oba testy jsou koncipovány tak, že uchazeč vybírá jednu z nabídnutých alternativ odpovědí, z nichž je právě jediná správná. Test studijních předpokladů trvá 45 minut a obsahuje 25 úloh se čtyřmi alternativami odpovědí. Správná odpověď se hodnotí čtyřmi body, žádná odpověď žádným bodem a za nesprávnou odpověď se odečte jeden bod, tj. maximální počet dosažitelných bodů je 100. Test z jazyka trvá 20 minut a obsahuje 25 otázek se čtyřmi alternativami odpovědí. Správná odpověď se hodnotí jedním bodem, žádná nebo nesprávná odpověď žádným bodem, tj. maximální počet dosažitelných bodů je 25. Maximální počet dosažitelných bodů z obou testů je 125.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
AP_1Algoritmizacecs6Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
DFMDatové a funkční modelovánícs5Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
MA1_MMatematika 1cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
TITeoretická informatikacs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
ZEZáklady ekonomiecs6Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
OA1ZOdborná angličtina 1en3Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PV1ano
OA2ZOdborná angličtina 2en3Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PV1ano
PMIZPraktikum z matematiky pro informatiky 1cs3VolitelnýklC1 - 26ano
pmrzPPraktikum z matematiky 1 – v ruštiněru3VolitelnýklC1 - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
KIKomunikační infrastrukturacs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
MANManagementcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
MA2_MMatematika 2cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
PMMUPokročilé metody řešení manažerských úlohcs4Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 26ano
PT1Programovací technikycs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
ucePÚčetnictvícs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
OA2LOdborná angličtina 2en3Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PV2ano
OA3Odborná angličtina 3en3Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PV2ano
PMILPraktikum z matematiky pro informatiky 2cs3VolitelnýklC1 - 26ano
pmrlPPraktikum z matematiky 2 – v ruštiněru3VolitelnýklC1 - 26ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DBSDatabázové systémycs6Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
MA3_MMatematika 3cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
OOPPObčanské, obchodní a pracovní právocs3PovinnýzkP - 26ano
PSIPočítačové sítěcs3PovinnýzkP - 26ano
EPOPodniková ekonomikacs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
UPISÚčetní praktikum v informačním systémucs3PovinnýklC1 - 26ano
FPMFinanční a pojistná matematikacs4Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 13PV3ano
KIBKryptografiecs4Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 13PV3ano
VMVýpočetní metodycs4Povinně volitelnýklP - 26 / P - 26 / C1 - 13 / C1 - 13PV3ano
PAISZPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0VolitelnýklC1 - 26 / C1 - 26ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BISTBezpečnost ICTcs5PovinnýzkP - 26ano
KRIKritická infrastrukturacs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
KVMKvantitativní metodycs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
MTZPMMetodika tvorby závěrečných pracícs1PovinnýC1 - 13ano
STA1DStatistika 1cs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
TODTransfer technologií a ochrana duševního vlastnictvícs2PovinnýzkP - 13ano
ZFZáklady financovánícs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
EOElektronické obchodovánícs4Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 13PV4ano
PPTEPokročilé programovací technikycs4Povinně volitelnýklP - 26 / CPP - 13PV4ano
TWSDTvorba webových stránekcs4Povinně volitelnýklP - 26 / CPP - 13PV4ano
ISSSInformační systémy ve státní správěcs0VolitelnýP - 13 / P - 13 / C1 - 13 / C1 - 13ano
IISPIntegrace informačních systémů s využitím platformy postrelačních databází cs3VolitelnýC1 - 26ano
PAISLPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0VolitelnýklC1 - 26 / C1 - 26ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DS_2Datové skladycs5Povinnýzá,zkP - 13 / CPP - 26ano
OICTObchodování a ICT trhcs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
PISDPodnikové informační systémycs5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
PR1Praxecs3PovinnýklPX - 60ano
PDSPředdiplomní seminářcs1PovinnýS - 26ano
RPICTDŘízení projektů ICTcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
VMVýpočetní metodycs4Povinnýzá,zkP - 26 / P - 26 / C1 - 13 / C1 - 13ano
ADSEAdministrace databázového serverucs3Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 13PV5ano
PPTProgramování portálových technologiícs3Povinně volitelnýklP - 13 / C1 - 26PV5ano
PAISZPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0VolitelnýklC1 - 26 / C1 - 26ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DISDDiplomní seminářcs10PovinnýklSD - 20ano
PR2Praxecs8PovinnýklPX - 120ano
SPKMSociálně psychologické kompetence manažeracs3PovinnýklP - 10 / C1 - 20ano
TVKTechnologie vnitropodnikové komunikacecs5Povinnýzá,zkP - 20 / C1 - 20ano
KbpsPBankovní produkty a službycs5Povinně volitelnýzá,zkP - 20 / C1 - 10PV6ano
BmzPManagement zásobcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 20 / C1 - 20PV6ano
Kopp3PObchod a podpora prodejecs5Povinně volitelnýzá,zkP - 20 / C1 - 10PV6ano
KrnlPŘízení nákladůcs6Povinně volitelnýzá,zkP - 20 / C1 - 10PV6ano
ISSSInformační systémy ve státní správěcs0VolitelnýP - 13 / P - 13 / C1 - 13 / C1 - 13ano
PAISLPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0VolitelnýklC1 - 26 / C1 - 26ano
VPMVybrané partie z matematikycs0VolitelnýP - 10 / C1 - 10ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
PV6 1 KbpsP, BmzP, Kopp3P, KrnlP
PV5 1 ADSE, PPT
PV3 1 FPM, KIB, VM
PV4 1 EO, PPTE, TWSD
PV1 1 OA1Z, OA2Z
PV2 1 OA2L, OA3