Detail oboru

Manažerská informatika

FPZkratka: BAK-MInAk. rok: 2018/2019

Program: Systémové inženýrství a informatika

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: Akreditace do: 31.7.2020

Profil

Cílem bakalářského studijního oboru Manažerská informatika je připravit pro praxi odborníky, kteří budou realizovat, provozovat a udržovat informační systémy podporující podnikové procesy v různých typech komerčních i nekomerčních organizací. Jejich odborný profil je navíc rozšířen o schopnost budovat podnikovou architekturu a realizovat bezpečnostní politiku IS/ICT. Vzhledem k tomu, že trh práce dlouhodobě požaduje informatiky se širokým základem znalostí a dovedností, kteří se dokážou rychle přizpůsobit aktuálním potřebám praxe, jsou výše uvedené oblasti IS/ICT doplněny základy ekonomických, manažerských, právních a technologicky orientovaných disciplín.

Klíčové výsledky učení

Absolvent získá znalosti a dovednosti především v oblasti IS/IT, v disciplínách matematických a v oblasti ekonomiky a managementu. Nosnými předměty jsou ekonomie, podniková ekonomika, management, obchodní právo, základy informačních technologií, metody zpracování informací a aplikace matematických metod v ekonomice. Studium rozvíjí schopnost studentů tvůrčím způsobem přistupovat k návrhu a implementaci informačních systémů a řídících ekonomických systémů.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent najde široké uplatnění v organizacích užívajících informační systémy a informační technologie, ať už jsou to finanční instituce, výrobní podniky, obchodní společnosti nebo organizace veřejné správy. Absolvent bude rovněž připraven ucházet se o pracovní pozice v organizacích dodávajících IS/ICT. Jeho odborný profil mu umožní zaměřit se na některou z těchto hlavních profesí: podnikový a bezpečnostní analytik, manažer rozvoje a provozu IS/ICT, marketingový specialista pro ICT produkty a služby, správce aplikací a infrastruktury ICT, pokročilý uživatel a metodik ICT. Absolvent by měl být schopen zastávat kteroukoliv z uvedených profesí s co nejkratšími časovými nároky na její osvojení.

Profil absolventa a konkrétní výstupy učení lze podrobněji specifikovat v těchto oblastech:

Ekonomika
Znalosti: Všeobecný ekonomický přehled, znalost současného stavu poznání v oblasti ekonomických disciplín včetně aplikace v podnikovém prostředí. Prohloubena je znalostní profilace do podnikové ekonomiky a účetnictví, neboť jde o zcela klíčové oblasti, v nichž působí většina absolventů oboru.
Dovednosti: Porozumění ekonomickým jevům, jejich současnému stavu včetně jejich analýzy a dopadů na využívání informačních a komunikačních technologií. Schopnost ekonomicky navrhnout, řídit a zhodnotit IS/ICT projekty.
Kompetence: Analýza dat z IS/ICT a podnikových procesů včetně jejich interpretace.

Management
Znalosti: Aplikace a řízení IS/ICT v různých typech organizací bez ohledu na velikost a odvětví pro široké uplatnění v praxi. Řízení a týmová práce na IS/ICT projektech nejrůznějšího typu. Prohloubena je znalostní profilace do managementu prakticky aplikovaného přímo v oblasti IS/ICT.
Dovednosti: Schopnost komplexního řízení životního cyklu IS/ICT pro řízení podnikových procesů. Schopnost plnit samostatné úkoly i kooperovat na projektech.
Kompetence: Organizace a vedení pracovních týmů.

Informační systémy, informační a komunikační technologie
Znalosti: Teoretické znalosti informatiky, principů a zásad využití aplikačního programového vybavení, vytváření softwarových aplikací, znalosti z oblasti zpracování dat, databázových technologií, programovacích technik, počítačových sítí, bezpečnosti a práva. Transformace dat na informace a jejich interpretace. Prohloubena je znalostní profilace do podnikové infrastruktury a podnikových informačních systémů.
Dovednosti: Aplikace nástrojů k tvorbě algoritmů, řešení analýzy, návrh a implementaci databázových aplikací včetně uživatelských rozhraní, orientace a využívání větších programových celků na úrovni podnikových informačních systémů a vnitropodnikové komunikace.
Kompetence: V rámci své odbornosti se podílet na činnostech systémového integrátora, řešit úlohy pořizování, tvorby a modifikace IS/ICT v různých typech organizací bez ohledu na velikost a odvětví.

Prezentace a komunikace
Znalosti: Prezentace vlastních výsledků a komunikace s uživateli a dodavateli
Dovednosti: Příprava podkladů pro jednání, formulace a prezentace problémů, návrhy řešení a opatření
Kompetence: Vedení pracovních porad, odpovědnost za využívání IS/ICT v organizaci

Jazyková vybavenost
Znalosti: Pokročilá znalost odborné terminologie v anglickém jazyce
Dovednosti: Schopnost porozumět odbornému textu v anglickém jazyce a schopnost tvořit texty v anglickém jazyce
Kompetence: Schopnost týmové práce v anglickém jazyce

Vstupní požadavky

Přijímací řízení do bakalářského studijního programu Systémové inženýrství a informatika je upraveno Směrnicí děkana o přijímacím řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy. Přijímací zkouška s výjimkou uchazečů, kteří mohou být přijati ke studiu prominutím přijímací zkoušky dle § 11, Směrnice děkana o přijímacím řízení je písemná (dále jen přijímací zkouška). Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí – Testu studijních předpokladů a Testu z jazyka anglického. Oba testy jsou koncipovány tak, že uchazeč vybírá jednu z nabídnutých alternativ odpovědí, z nichž je právě jediná správná. Test studijních předpokladů trvá 45 minut a obsahuje 25 úloh se čtyřmi alternativami odpovědí. Správná odpověď se hodnotí čtyřmi body, žádná odpověď žádným bodem a za nesprávnou odpověď se odečte jeden bod, tj. maximální počet dosažitelných bodů je 100. Test z jazyka trvá 20 minut a obsahuje 25 otázek se čtyřmi alternativami odpovědí. Správná odpověď se hodnotí jedním bodem, žádná nebo nesprávná odpověď žádným bodem, tj. maximální počet dosažitelných bodů je 25. Maximální počet dosažitelných bodů z obou testů je 125.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
AP_1Algoritmizacecs6zimníPovinnýzá,zkano
DFMDatové a funkční modelovánícs5zimníPovinnýzá,zkano
MA1_MMatematika 1cs5zimníPovinnýzá,zkano
TITeoretická informatikacs6zimníPovinnýzá,zkano
ZEZáklady ekonomiecs6zimníPovinnýzá,zkano
OA1ZOdborná angličtina 1en3zimníPovinně volitelnýzá,zkPV1ano
OA2ZOdborná angličtina 2en3zimníPovinně volitelnýzá,zkPV1ano
PMIZPraktikum z matematiky pro informatiky 1cs3zimníVolitelnýklano
pmrzPPraktikum z matematiky 1 – v ruštiněru3zimníVolitelnýklano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
KIKomunikační infrastrukturacs4letníPovinnýzá,zkano
MANManagementcs5letníPovinnýzá,zkano
MA2_MMatematika 2cs5letníPovinnýzá,zkano
PMMUPokročilé metody řešení manažerských úlohcs4letníPovinnýzá,zkano
PT1Programovací technikycs5letníPovinnýzá,zkano
ucePÚčetnictvícs6letníPovinnýzá,zkano
OA2LOdborná angličtina 2en3letníPovinně volitelnýzá,zkPV2ano
OA3Odborná angličtina 3en3letníPovinně volitelnýzá,zkPV2ano
PMILPraktikum z matematiky pro informatiky 2cs3letníVolitelnýklano
pmrlPPraktikum z matematiky 2 – v ruštiněru3letníVolitelnýklano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DBSDatabázové systémycs6zimníPovinnýzá,zkano
MA3_MMatematika 3cs5zimníPovinnýzá,zkano
OOPPObčanské, obchodní a pracovní právocs3zimníPovinnýzkano
PSIPočítačové sítěcs3zimníPovinnýzkano
EPOPodniková ekonomikacs6zimníPovinnýzá,zkano
UPISÚčetní praktikum v informačním systémucs3zimníPovinnýklano
FPMFinanční a pojistná matematikacs4zimníPovinně volitelnýklPV3ano
KIBKryptografiecs4zimníPovinně volitelnýklPV3ano
VMVýpočetní metodycs4zimníPovinně volitelnýklPV3ano
PAISZPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0zimníVolitelnýklano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BISTBezpečnost ICTcs5letníPovinnýzkano
KRIKritická infrastrukturacs6letníPovinnýzá,zkano
KVMKvantitativní metodycs4letníPovinnýzá,zkano
MTZPMMetodika tvorby závěrečných pracícs1letníPovinnýano
STA1DStatistika 1cs6letníPovinnýzá,zkano
TODTransfer technologií a ochrana duševního vlastnictvícs2letníPovinnýzkano
ZFZáklady financovánícs4letníPovinnýzá,zkano
EOElektronické obchodovánícs4letníPovinně volitelnýklPV4ano
PPTEPokročilé programovací technikycs4letníPovinně volitelnýklPV4ano
TWSDTvorba webových stránekcs4letníPovinně volitelnýklPV4ano
ISSSInformační systémy ve státní správěcs0letníVolitelnýano
IISPIntegrace informačních systémů s využitím platformy postrelačních databází cs3letníVolitelnýano
PAISLPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0letníVolitelnýklano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DS_2Datové skladycs5zimníPovinnýzá,zkano
OICTObchodování a ICT trhcs4zimníPovinnýzá,zkano
PISDPodnikové informační systémycs5zimníPovinnýzá,zkano
PR1Praxecs3zimníPovinnýklano
PDSPředdiplomní seminářcs1zimníPovinnýano
RPICTDŘízení projektů ICTcs5zimníPovinnýzá,zkano
VMVýpočetní metodycs4zimníPovinnýzá,zkano
ADSEAdministrace databázového serverucs3zimníPovinně volitelnýklPV5ano
PPTProgramování portálových technologiícs3zimníPovinně volitelnýklPV5ano
PAISZPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0zimníVolitelnýklano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DISDDiplomní seminářcs10letníPovinnýklano
PR2Praxecs8letníPovinnýklano
SPKMSociálně psychologické kompetence manažeracs3letníPovinnýklano
TVKTechnologie vnitropodnikové komunikacecs5letníPovinnýzá,zkano
KbpsPBankovní produkty a službycs5letníPovinně volitelnýzá,zkPV6ano
BmzPManagement zásobcs5letníPovinně volitelnýzá,zkPV6ano
Kopp3PObchod a podpora prodejecs5letníPovinně volitelnýzá,zkPV6ano
KrnlPŘízení nákladůcs6letníPovinně volitelnýzá,zkPV6ano
ISSSInformační systémy ve státní správěcs0letníVolitelnýano
PAISLPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0letníVolitelnýklano
VPMVybrané partie z matematikycs0letníVolitelnýano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
PV6 1 KbpsP, BmzP, Kopp3P, KrnlP
PV5 1 ADSE, PPT
PV3 1 FPM, KIB, VM
PV4 1 EO, PPTE, TWSD
PV1 1 OA1Z, OA2Z
PV2 1 OA2L, OA3