Detail předmětu

Management zásob

FP-BmzPAk. rok: 2018/2019

Problematika volby správných rozhodnutí v oblasti zásobovací logistiky patří k nejrizikovějším oblastem logsitiky. Předmět se orientuje na seznámení se systémem plánování materiálových požadavků výrobního procesu, normativní základny pro určení spotřeby a zpracování objednávek. Studenti jsou seznamování s nejnovějšími přístupy třídění, řízení zásob, ale i s komplexními přístupy diferencovaných strategií řízení zásob, stejně tak i moderními metodami řízení zásob s využitím informačních technologií, skladovacích systémů či Identifikace zboží.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou schopni analyzovat strukturu a kategorizovat zásoby, stejně jako strategicky rozhodovat v oblasti projektování skladovacích technologií a způsobů efektivního řízení materiálových toků. Důraz je kladen na praktické pochopení a použití jak predikčních nástrojů a technik, tak i vlastních způsobů řízení zásob.

Prerekvizity

Před studiem daného předmětu studenti musí mít znalosti a dovednosti z předmětů logistika a matematicko-statistických disciplín. Předmět navazuje a integruje dosud získané znalosti ze studovaných předmětů z oblasti ekonomie, technických věd, informatiky, logistiky a management výroby.

Doporučená nebo povinná literatura

EMMETT, S. Řízení zásob. 1. vyd. Brno: Computer Press 2008, 298 s. ISBN 978-80-251-1828-3. (CS)
TOMEK,G.,TOMEK, J.Nákupní marketing.1 vyd. Praha: GRADA Publishing 1996, 176s. ISBN 80-85623-96-X. (CS)
LAMBERT,D.M.,STOCK,J.R.,ELLRAM,L.M. Logistika. Přel.Nevrlá,E. Praha Computer Press 2000, 589s. ISBN 80-7226-221-1. (CS)
HORÁKOVÁ, H., KUBÁT, J. Řízení zásob: logistické pojetí, metody, aplikace, praktické úlohy. Praha Profess Consulting 1998, 236 s. ISBN 80-85235-55-2. (CS)
LAMBERT, D. M. Logistika. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2005. 589 s. ISBN 80-251-0504-0. (CS)
CHRISTOPHER,M. Logistika v marketingu. Přel.Prokeš R., Praha Management Press 2000, 166s. ISBN 80-7261-007-4. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Přednášky budou probíhat s využitím didaktické techniky za použití Power Pointu.
Cvičení budou probíhat jako výpočtové i seminární.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení předmětu je založeno na systematické a průběžné práci studentů.
Hodnocení je založeno na semestrálním projektu, případové studii, řešení témat na cvičení/přednášek, doplňkových aktivit a písemné zkoušce. Hodnocení semestrálního projektu max. 30 bodů. Obhajoba projektu max. 10 bodů. Hodnocení případové studie max. 10 bodů. Řešení témat na cvičení/přednášce max. 5 bodů. Doplňkové aktivity předmětu max. 2 (v průběhu semestru budou zahrnuty doplňkové aktivity, které jsou mimo jiné externí přednášky nebo exkurze tzn. 5 bodů/přednáška nebo exkurze, jenž lze využít k získání dalších bodů pro splnění minimálních bodovych požadavků). Písemná zkouška max. 50 bodů.
Vybrané téma projektu by mělo být odesláno prostřednictvím e-elearningu do konce 2. týdne semestru. Studentský tým musí předložit písemné zpracování řešení prostřednictvím e-learningu do konce 6. týdne semestru ve formě "prijmenivedoucihotymu.docx" (or "prijimenivedoucihotymu.doc"). Hodnocení projektu je založeno na rozsahu a obtížnosti (20 %); kvalitě řešení, dodržení stanoveného obsahu, originalitě přístupu k řešení (40 %); formální úpravě, grafické podobě, správné použití a uvádění citací vč. dodržení požadovaného rozsahu (20 %) a kritické myšlení a kritické hodnocení (20 %). Naopak nedodržení termínu odevzdání je penalizováno - 20 %. Obhajoba semestrálního projektu bude poslední 2 týdny semestru. Při obhajobě semestrálního projektu bude hodnocena jak znalost projektu (40 %) a řešené problematiky (40 %), tak znalost odpovídající teorie (20 %). Tým je hodnocen jako celek.
Hodnocení případové studie je založeno na porozumění a teoretických znalostech (40 %); řešení a kvalitě řešení (40 %); formální a grafické formě (20 %). Naopak nedodržení termínu odevzdání je penalizováno - 20 %.
Podmínky pro udělení zápočtu:
odevzdání a obhajoba řešení v požadovaném terminu, rozsahu a formě. Podmínkou pro udělení zápočtu je získání minimálně 25 bodů v průběhu semestru a zároveň hodnocení semestrální práce musí dosahovat alespoň 15 bodů a zároveň řešení případové studie musí být hodnoceno alespoň 5 body.
Zkouška má písemnou formu, obsahuje příklad a ověřuje schopnosti studenta porozumět řízení zásob. Písemná zkouška obsahuje také řadu otevřených i uzavřených otázek, které se zaměřují na praktické porozumění a uplaťnování řízení zásob.
Celkové hodnocení odpovídá Úplnému znění Studijního a zkušebního řádu, čl. 14 Klasifikační stupnice: Stupeň A (výborně) 100-90 bodů; B (velmi dobře) 89-80 bodů; C (dobře) 79-70 bodů; D (uspokojivě) 69-60 bodů; E (dostatečně) 59-50; F (nevyhovující) 49-0.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Zásobování a opatřovací funkce podniku. Funkce, postavení a význam zásob z hlediska druhu podnikání.
2. Organizace a role nákupních činností podniku. Ekonomická a strategická úroveň řízení zásob.
3. Metodologie plánování, organizace a řízení zásob.
4. Řízení poptávkou, řízení plánem a adaptivní řízení zásob.
5. Statické a dynamické modely řízení zásob. Objednací systémy.
6. Skladování, skladovací technologie a funkce skladování.
7. IS/ICT a využití počítačové podpory pro řízení zásob.
8. Postup a zásady budování Warehouse Management System (WMS).
9. Prognostické metody. Způsob predikce zásob, predikční modely zásob a poptávky.
10. Moderní trendy optimalizace a řízení zásob.

Cíl

Systémové porozumění moderního způsobu řízení zásob je klíčovou činností každého podniku. Cílem předmětu je seznámit posluchače se základní opatřovací funkcí podniku; ekonomikou a strategickou rovinou řízení zásob v dnešním globálním prostředí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Docházka je doporučovaná. Současně probíhá i kontrola dílčího zpracování v průběhu semestru.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-EPM , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program BAK-PM bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

  • Program BAK-MIn bakalářský

    obor BAK-MIn , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor