Detail předmětu

Odborná angličtina 2

FP-OA2LAk. rok: 2018/2019

Kurz anglického jazyka pro středně pokročilé studenty zaměřený na praktické jazykové dovednosti potřebné pro používání anglického jazyka v zaměstnání v oblasti managementu a informačních technologií.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí se základní terminologií, výrazovými prostředky a dovednostmi pro komunikaci v managementu a podnikání, především v souvislosti s organizací firmy, výrobním procesem, prezentací a prodejem výrobků a ve finančních záležitostech. Seznámí se s terminologií v oblasti informačních technologií pro práci s výpočetní technikou a orientaci v odborných textech.

Prerekvizity

Znalost anglického jazyka na středně pokročilé úrovni. Prerekvizitou předmětu Odborná angličtina 2 s kódem OA2L je registrace předmětu OA1Z (včetně splnění docházky). Všichni studenti, kteří provedli registraci předmětu OA1Z v ZS příslušného akademického roku (včetně těch studentů, kteří předmět OA1Z neabsolvovali úspěšně), si v LS téhož akademického roku registrují navazující předmět OA2L a zakončují jej zápočtem a zkouškou. Ti studenti, kteří provedli registraci předmětu OA1Z v ZS příslušného akademického roku, avšak tento předmět úspěšně neabsolvovali, znovu provedou registraci do předmětu OA1Z v ZS následujícího akademického roku a rovněž jej zakončí hodnocením formou zápočtu a zkoušky.

Doporučená nebo povinná literatura

HARDING,K., LANE, A.: International Express, Intermediate, Third Edition Student´s Book, OUP 2014. Kapitoly 6-10.
MURPHY, R.: English Grammar in Use. CUP 2004
MASCULL, B.: Business Vocabulary in Use Intermediate, CUP 2002
ESTERAS, S.R. and FABRE, E.M.: Professional English in Use ICT, CUP 2007

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet: zápočtový test
aktivity v e-learningu
Zkouška: poslech
odborná slovní zásoba
Účast na cvičeních je povinná ze 75%.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1) Lekce 6. – Minulý čas prostý, minulý čas průběhový, předminulý čas prostý. Tvorba podstatných jmen.
2) Lekce 6. – Tvorba prezentací 2. Popis problémů a hledání řešení problémů. Odborný text.
3) Lekce 7. – Věty podmínkové – nultý, první a druhý typ. Finanční záležitosti, peníze. Odborný text.
4) Lekce 7. – Psaní emailů: žádost o zaměstnání. Diskuse a dosažení dohody.
5) Lekce 8. – Rod trpný v přítomném čase prostém, přítomném čase průběhovém, předpřítomném, minulém a budoucím čase prostém. Výrobní proces. Odborný text.
6) Lekce 8. – Plánování času – time management. Proces vysvětlování a ověření porozumění.
7) Opakování. Odborný text.
8) Lekce 9. – Věty vztažné. Projevy povahových vlastností v pracovním procesu a jejich popis.
9) Lekce 9. – Pracovní pohovory. Změna plánů. Odborný text.
10) Lekce 10. – Věty podmínkové – třetí typ. Spojení should/shouldn’t have. Gerundium versus infinitiv. Změna kariéry.
11) Lekce 10. – Video a telekonference. Odborný text.
12) Opakování. Odborný text.
13) Zápočtový test.

Cíl

Rozvoj všech jazykových dovedností, upevnění a prohloubení znalosti gramatických konstrukcí, nárůst slovní zásoby se zvláštním důrazem na jazyk potřebný v zaměstnání v oblasti managementu a IT, znalost obecného jazyka na úrovni B1.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-MIn bakalářský

    obor BAK-MIn , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning