Detail oboru

Chemie a technologie ochrany životního prostředí

FCHZkratka: BPCO_CHTOZPAk. rok: 2018/2019

Program: Chemie a chemické technologie

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: 20.7.2005Akreditace do: 31.8.2019

Profil

Cílem studia je poskytnutí všeobecného vzdělání v oblasti technické chemie se zaměřením na problematiku ochrany životního prostředí. Absolventi se mohou uplatnit a ve všech oborech průmyslu ve funkcích ekologů, vodohospodářů, odborníků pro ochranu ovzduší a zacházení s odpady, na všech stupních státní správy a samosprávy v kontrolních orgánech pro ochranu životního prostředí, v laboratořích chemie a biologie životního prostředí a v četných rozvíjejících se výzkumných a vzdělávacích institucích zaměřených na ochranu životního prostředí. Kromě toho jsou absolventi vybaveni potřebnými znalostmi a předpoklady pro další studium v oborech magisterských studijních programů Fakulty chemické, ale i jiných studijních programů chemického nebo chemicko-technologického zaměření.

Klíčové výsledky učení

Absolventi získají potřebné teoretické znalosti a praktické dovednosti z oblasti chemie obecné, anorganické, organické, fyzikální a analytické a rovněž chemicko-inženýrské, a to na základech solidní znalosti ostatních přírodovědních disciplín (matematika, fyzika, biologie, toxikologie). Tento všeobecný základ je pak rozvinut směrem k ochraně životního prostředí, a to v oblastech chemických technologií šetrných k životnímu prostředí, moderních technologií úpravy vod pitných a čištění vod odpadních, využívání obnovitelných zdrojů energie, odpovědného nakládání s odpady s důrazem na recyklace, a to vše se zohledněním zásad trvale udržitelného rozvoje. Nezbytným doplňkem je i jazyková průprava absolventa (angličtina) a další dovednosti získané ve volitelných předmětech humanitního i technického charakteru, jako je řízení a kontrola jakosti, příprava a řízení projektu, pedagogika a psychologie, filosofie a základy etiky, právní propedeutika. Absolvent rovněž dovede využívat soudobé informační technologie v chemické praxi (výpočty, statistické a grafické zpracování dat, orientace ve faktografických a fulltextových databázích, prostředky elektronické komunikace).

Profesní profil absolventů s příklady

Bakalářský studijní obor „Chemie a technologie ochrany životního prostředí“ je zaměřen na problematiku chemie a technologie ochrany složek životního prostředí. Prakticky zaměřený obor umožňuje jak nástup absolventů do praxe, tak plynulé pokračování ve studiu shodného oboru v navazujícím dvouletém magisterském programu, případně formou celoživotního vzdělávání pracovníků z praxe. Skladba výuky v prvních dvou ročnících pokrývá současně všeobecné předměty chemického zaměření a příslušná laboratorní cvičení. Specializace oboru je realizována v předmětech jako Chemie životního prostředí, Chemie ovzduší, Hydrochemie a Hydrobiologie. Třetí ročník, orientovaný na prohloubení znalostí oborových předmětů a praktickou výuku, je zakončen vypracováním bakalářské práce. Absolventi oboru mohou nabyté teoretické znalosti a praktické dovednosti využít v dynamicky se rozvíjejícím průmyslu ochrany životního prostředí, na všech stupních státní správy a samosprávy a v celé škále laboratoří zaměřených na chemii životního prostředí ve sférách kontrolních, výzkumných, vědeckých a akademických institucí.

Vstupní požadavky

Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, kterým se ověřují předpoklady pro vysokoškolské studium chemie. Jednotlivým otázkám testu jsou přiděleny body za správnou odpověď. Pro celkovou úspěšnost v testu je stanovena minimální hranice dosažených bodů. Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné složení přijímací zkoušky, případně její prominutí.
Aktuální pravidla pro přijímací řízení jsou zveřejněna na http://www.fch.vutbr.cz/cs/zajemce-o-studium/bakalarske-studium.html.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BC_CHI1Chemická informatika Ics3zimníPovinnýklano
BC_CHL1Chemické procesy v praxics1zimníPovinnýano
BC_MAT1Matematika Ics7zimníPovinnýzá,zkano
BC_ACH1Obecná a anorganická chemie Ics8zimníPovinnýzá,zkano
BC_BIOObecná biologie a ekologiecs2zimníPovinnýzkano
BC_ZLTZáklady laboratorní technikycs1zimníPovinnýklano
BC_PCM1Matematické aplikace v chemii Ics2zimníPovinně volitelnýkl1ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BC_FYZ1Fyzika Ics6letníPovinnýzá,zkano
BC_CHI2Chemická informatika IIcs4letníPovinnýzá,zkano
BC_MAT2Matematika IIcs7letníPovinnýzá,zkano
BC_ACH2Obecná a anorganická chemie IIcs5letníPovinnýzá,zkano
BC_OBTObecná toxikologiecs2letníPovinnýzkano
BC_OCH1Organická chemie Ics6letníPovinnýzá,zkano
BC_ACH1_PPraktikum z anorganické chemie Ics3letníPovinnýklano
BC_FYZ1_PPraktikum z fyziky Ics3letníPovinnýklano
BC_PCM2Matematické aplikace v chemii IIcs2letníPovinně volitelnýkl1ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BCA_ANC1Analytická chemie Ics6zimníPovinnýzá,zkano
BCV_A3Angličtina pro chemiky IIIcs1zimníPovinnýano
BCA_FCH1Fyzikální chemie Ics6zimníPovinnýzá,zkano
BCT_OCH2Organická chemie IIcs6zimníPovinnýzá,zkano
BCA_ANC1_PPraktikum z analytické chemie Ics3zimníPovinnýklano
BCT_ACH2_PPraktikum z anorganické chemie IIcs3zimníPovinnýklano
BCA_FCH1_PPraktikum z fyzikální chemie Ics3zimníPovinnýklano
BCT_FYZ2Fyzika IIcs4zimníPovinně volitelnýzá,zk1ano
BCT_EMTMěřicí technikacs4zimníPovinně volitelnýzá,zk1ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BCA_ANC2Analytická chemie IIcs6letníPovinnýzá,zkano
BCV_A4Angličtina pro chemiky IV (B1+)cs3letníPovinnýzá,zkano
BCA_BCH1Biochemie Ics4letníPovinnýzá,zkano
BCA_FCH2Fyzikální chemie IIcs6letníPovinnýzá,zkano
BCA_COZPChemie ochrany životního prostředícs3letníPovinnýzkano
BCA_MCHMakromolekulární chemiecs3letníPovinnýzá,zkano
BCA_ANC2_PPraktikum z analytické chemie IIcs3letníPovinnýklano
BCA_FCH2_PPraktikum z fyzikální chemie IIcs3letníPovinnýklano
BCT_OCH_PPraktikum z organické chemiecs3letníPovinnýklano
BCA_LSP1_ŽPLaboratorní projekt I - ŽPcs2letníPovinně volitelnýkl1ano
BCO_ODP_ZOdborná praxe - CHTOZPcs4letníPovinně volitelný1ano
BCA_ISOSystémy jakosti a ISO normycs2letníPovinně volitelnýkl1ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BCO_AMPAnalytické metody technické praxecs4zimníPovinnýzkano
BCO_AVOAnalýza vodycs3zimníPovinnýklano
BCO_HCHHydrochemiecs4zimníPovinnýzkano
BCA_CHI1Chemické inženýrství Ics6zimníPovinnýzá,zkano
BCO_JCHJaderná chemiecs3zimníPovinnýklano
BCA_CHI1_PPraktikum z chemického inženýrství Ics2zimníPovinnýklano
BCO_TCVTechnologie chemických výrobcs3zimníPovinnýzkano
BCA_UBP_ŽPÚvod do bakalářské práce - ŽPcs2zimníPovinnýklano
BCO_AVO_PPraktikum z analýzy vodycs3zimníPovinně volitelnýkl1ano
BCO_ZVE_PPraktikum z environmentálního vzorkovánícs3zimníPovinně volitelnýkl1ano
BCO_ZVEZáklady environmentálního vzorkovánícs3zimníPovinně volitelnýkl1ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BCO_BAPBakalářská prácecs12letníPovinnýano
BCO_TZPTechnologie ochrany životního prostředícs4letníPovinnýzkano
BCO_HYBHydrobiologiecs3letníPovinně volitelnýzk1ano
BCA_CHI2Chemické inženýrství IIcs6letníPovinně volitelnýzá,zk1ano
BCO_CHOChemie ovzduší Ics4letníPovinně volitelnýzk1ano
BCO_HYB_PPraktikum z hydrobiologiecs2letníPovinně volitelnýkl1ano
BCA_CHI2_PPraktikum z chemického inženýrství IIcs2letníPovinně volitelnýkl1ano
BCO_PZHPrevence chemických haváriícs2letníPovinně volitelnýzk1ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. kreditů Předměty
1 2 BC_PCM1, BC_PCM2