Detail předmětu

Praktikum z organické chemie

FCH-BCT_OCH_PAk. rok: 2018/2019

Praktická výuka přípravy, izolace, separace a identifikace organických sloučenin na základě provedení konkrétních jednostupňových nebo vícestupňových syntéz. Osvojení základních a rozšiřujících laboratorních technik používaných při syntéze a následné izolaci organických látek.

Výsledky učení předmětu

Absolvovaním předmětu získajé studenti zejména schopnosti:

Práce s laboratorním zařízením a měřicími přístroji běžnými při organických syntézách.
Zkušenosti s preparací organických látek v laboratorním měřítku.
Zkušenosti s bezpečností práce a ochranou zdraví v chemické laboratoři při práci s organickými sloučeninami.

Prerekvizity

Znalost základních laboratorních postupů a technik (rekrystalizace, destilace, extrakce, atd.).

Doporučená nebo povinná literatura

Pazdera P., Potáček M.: Cvičení z metod organické chemie. MU, Brno 1997. (CS)
Sandler S.R., Karo W.: Sourcebook of Advanced Organic Laboratory Preparations. Academic Press, San Diego 1992. (CS)
Nováček E., Potáček M., Janků S.: Laboratorní technika ke cvičení z metod organické chemie. MU, Brno 2000. (CS)
CambridgeSoft: Organic Syntheses Website (http://www.orgsyn.org/) (CS)
Kizlink J., Bednařík, K.: Návody pro laboratorní praktikum z organické chemie. VUT, Brno 2009. (CS)
Gilbert J.C., Martin S.F.: Experimental Organic Chemistry. Brooks, Cole 2001. (CS)
https://www.vutbr.cz/elearning/course/view.php?id=121977 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Laboratorní cvičení - 4 vyučovacích hodin týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro získání zápočtu musí student:
Absolvovat 11 úloh během semestru.
Zvládnout teoretické principy úloh.
Odevzdat připravené a adjustované preparáty.
Odevzdat kompletně vypracované laboratorní protokoly.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

V rámci prvního praktika je provedeno školení o organizaci, seznámení s jednotlivými úlohami a bezpečností v organické laboratoři. V následujících týdnech studenti provedou min. 11 z následujících úloh:
1. beta-Nitrostyren a 1,5-difenylpenta-1,4-dienon (nukleofilní adice karbonylových sloučenin)
2. meta-Dinitrobenzen (elektrofilní aromatická substituce, nitrace do druhého stupně)
3. Di-n-butylether (příprava etheru dehydratací alkoholu)
4. Ethylbromid a terc-butylchlorid (SN2 a SN1 reakce)
5. Anhydrid bicyklo[2.2.1]hept-2-en-5,6-dikarboxylové kyseliny a bicyklo[2.2.1]hept-2-en-5,6-dikarboxylová kyselina (Diels-Alderova reakce)
6. 4-Jodnitrobenzen a 1-[(4-nitrofenyl)azo]-2-naftol (diazotace aromatických aminů, Sandmeyerova reakce a kopulace)
7. Ethyl-acetát (Fisherova esterifikace)
8. Benzylidenfenylamin a benzylfenylamin ( kondenzace aminu s karbonylovou sloučeninou, redukce dvojné vazby)
9. N-(4-Hydroxyfenyl)acetamid (Paracetamol) a N-(4-Ethoxyfenyl)acetamid (Fenacetin) (acylace aminu a Wiliamsonova syntéza etheru)
9. Benzimidazol a benzotriazol (přípravy jednoduchých heterocyklů)
10. 3-Nitroanilin (parciální redukce nitrosloučeniny)
11. Difenylmethanol (benzhydrol) (příprava a reakce Grignardových činidel)
12. 2-(4-Methylbenzoyl)benzoová kyselina (Friedel-Craftsova acylace)
Poslední týden semestru je vyhrazen pro náhrady za zameškané (z důvodu nemoci) nebo neuznané (např. nedostatečné znalosti, výtěžky nebo nedodržení bezpečnostních pravidel) syntézy výše uvedených látek.
Podrobné návody a literatura pro jednotlivé úlohy jsou dostupné na https://www.vutbr.cz/elearning/course/view.php?id=

Cíl

Základem předmětu je prohloubení si základních a osvojení rozšiřujících laboratorních metod a technik (např. práce za snížené teploty, vakuová destilace, destilace s vodní parou) při syntéze a analýze organických látek (stanovení teploty tání, indexu lomu). Úlohy jsou voleny tak, aby obsahovaly nejběžnější a nejdůležitější typy chemických reakcí probíraných v hodinách organické chemie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrolována docházka, protokoly, odevzdání preparovaných sloučenin a stanovení jejich vlastností (teplota tání, varu, index lomu).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_CHTOZP , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHTOZP , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor BPCO_CHMN , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_CHM , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHM , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_SCH , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_SCH , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_BT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_BT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_CHP , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_PCH , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

 • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor CKCO_CZV , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný