Detail předmětu

Praktikum z chemického inženýrství II

FCH-BCA_CHI2_PAk. rok: 2018/2019

Chemicko-inženýrské procesy separace na vzduchových třidičích, vzduchového chlazení, dvoufázového toku, tlakové filtrace, kavitačních jevů, kinetiky transportu vlhkosti v partikulárních systémech a dynamických účinků proudu plynu ve čtvrtprovozní velikosti zařízení.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní návyky a dovednosti při snímání, zpracování a vyhodnocování procesních dat ve čtvrtprovozní velikosti zařízení;

Prerekvizity

Matematika - základy vektorového, diferenciálního a integrálního počtu; Fyzika - základy mechaniky, hydrodynamiky, termodynamiky a difuzních procesů; Přístrojová technika - základy snímání, přenosu a zpracování dat fyzikálních veličin; Chemické inženýrství I.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Laboratorní cvičení - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení je formou klasifikovaného zápočtu. Hodnocení zápočtem je podmíněno účastí na plném počtu předepsaných měření, znalostí měřené tematiky, schopností orientovat se v procesu měření, samostatností projevenou při vlastním měření, kvalitou a včasností zpracování protokolu měření. Udělení zápočtu je podmíněno též uhrazených škod, ke kterým při měření eventuálně došlo a to v předepsané výši.
Měření v náhradních termínech je možné pouze ve velmi omezeném rozsahu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1) Doprava partikulárních látek šnekovými dopravníky a Třídění na vzduchových třídičích;
2) Vzduchové chlazení;
3) Dvoufázový tok;
4) Tlakové filtrace;
5) Kavitační jevy;
6) Kinetika transportu vlhkosti v partikulárních systémech;
7) Kinetika proudu plynu;

Poznámka: Skutečné pořadí měření úloh 1) - 7) pro jednotlivé dvojice studentů určuje vyučující

Cíl

Ověření platnosti teoretických vztahů jednotkových operací Chemického inženýrství na laboratorních zařízeních ve čtvrtprovozní velikosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na předepsané řadě měření, odevzdání protokolů všech měření v předepsané kvalitě.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_CHTOZP , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHTOZP , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_CHM , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHM , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný
  obor BPCO_SCH , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_SCH , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_BT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_BT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_CHP , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_PCH , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor CKCO_CZV , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor