Detail oboru

Building Constructions

FASTZkratka: PSTAk. rok: 2018/2019

Program: Civil Engineering

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 25.7.2007Akreditace do: 31.12.2020

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

2. kolo (podání přihlášek od 18.10.2018 do 10.12.2018)

 1. Analýza působení EMW záření na stavební látky

  Jedná se o experimentální sledování působení mikrovlnného záření na stavební látky. Sledování teplotních polí v závislosti na vlhkosti a druhu stavební látky a na intenzitě mikrovlnného záření. Numerické simulace těchto dějů.

  Školitel: Šuhajda Karel, doc. Ing., Ph.D.

 2. Bydlení pro seniory

  Formy bydlení pro seniory, typologie staveb v návaznosti na poskytované služby. Analýza vývoje, současné trendy, dostupné a důstojné bydlení v budoucnosti.

  Školitel: Košíčková Ivana, Ing. arch., Ph.D.

 3. Dynamická analýza energetických zdrojů a spotřeby energie pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie

  Budovy s téměř nulovou spotřebou energie využívají především energii z obnovitelných zdrojů. Potenciál této energie je variabilní v čase stejně jako potřeba energie v budovách. Dynamická analýza zdrojů a spotřeby umožní optimalizaci volby zdrojů energie a efektivní využívání energie. Analýza bude sloužit k nastavení systému monitorování a řízení a návrhu vhodných technologií.

  Školitel: Hirš Jiří, prof. Ing., CSc.

 4. Energetická a evironmentální koncepce Smart City a Smart Regions

  Vytvoření metodického postupu pro strategii správy obcí a měst pro při plnění programu SMART City a Smart Regions v oblasti energetiky. Objektové modelování budov v regionu, spolupráce s Centrem kompetence Smart Regions na FAST VUT.

  Školitel: Hirš Jiří, prof. Ing., CSc.

 5. Floating building with a thermal long term energy storage

  Development of floating building with a thermal long term energy storage ad shock absorber for seismic effects. Analisys of energy storage for store the building energy overload in the summer period wit utilization of heat pumps.

  Školitel: Hirš Jiří, prof. Ing., CSc.

 6. Kuchyň

  Historický vývoj kuchyně v souvislosti s rešením její dnešní sofistikované formy. Ergonomie a antropometrie v kuchyni. Tendence do budoucnosti. Normy pro navrhování - vyhodnocení,doporučení.

  Školitel: Košíčková Ivana, Ing. arch., Ph.D.

 7. Možnosti zvýšení retenčních schopností střech

  Tématem disertační práce bude komplexní analýza možností zvýšení retenčních schopností střech a úpravy odtokových faktorů. Součástí práce bude ověření pomocí full-scale experimentů.

  Školitel: Bečkovský David, Ing., Ph.D.

 8. Návrh moderních nízkoenergetických dřevostaveb

  Návrhy efektivních skladeb jednotlivých konstrukcí s ohledem na enviromentální stavebnictví, uživatelské vlstnosti a funkčnost dřevostaveb a řešení konstrukčních detailů.

  Školitel: Šuhajda Karel, doc. Ing., Ph.D.

 9. Návrh prefabrikovaného systému zelených fasád

  Tématem práce je návrh a optimalizace prefabrikovaného systému zelených fasád. Součástí práce je komplexní ověření jednotlivých částí systému zelené fasády full-scale experimenty.

  Školitel: Bečkovský David, Ing., Ph.D.

 10. Optimalizace návrhu lehkých stěn na bazí dřeva v železobetonových skeletech

  Návrhy optimálních skladeb jednotlivých konstrukcí s ohledem na enviromentální stavebnictví, uživatelské vlstnosti a funkčnost dřevostaveb a řešení konstrukčních detailů, zejména v místě napojení na železobetonovu konstrukci.

  Školitel: Šuhajda Karel, doc. Ing., Ph.D.

 11. Optimalizace tepelně aktivovaných stavebních konstrukcí

  Doktorská práce je zaměřena na optimalizaci tepelně aktivovaných stavebních konstrukcí (TAK) sloužících k vytápění a chlazení budov. Předpokládá se využití simulačních metod, laboratorního experimentu a měření insitu. Cílem je stanovit doporučení pro navrhování a řízení optimálních TAK. K simulacím je možné využít softwary CalA, TRNSYS, ANSYS Fluent.

  Školitel: Šikula Ondřej, doc. Ing., Ph.D.

 12. Osvětlení škol

  Hodnocení způsobů osvětlení školských staveb v souvislosti s požadavky na pohodu prostředí a energetickou efektivnost.

  Školitel: Mohelníková Jitka, prof. Ing., Ph.D.

 13. Pollution of internal and external surfaces in daylighting of buildings

  Analysis of surface pollution on daylighting in buildings. External surfaces and surfaces in interior influence daylight level indoors. Pollution of the surfaces and glazing could reduce daylighting. Monitoring and control of present lifestyle on the surface pollution and daylighting in buildings.

  Školitel: Hirš Jiří, prof. Ing., CSc.

 14. Simulace proudění vzduchu a transportu znečišťujících látek v budovách

  Téma doktorské práce je zaměřeno na aplikaci a ověření teoretických metod výzkumu proudění vzduchu v budovách a vnější aerodynamiky budov se současným transportem znečišťujících látek. K simulacím je možné využít softwary Fluent, CFX, nebo OpenFOAM.

  Školitel: Šikula Ondřej, doc. Ing., Ph.D.

 15. Systémy využívání tepla země pro vytápění a chlazení budov

  Doktorská práce je zaměřena na výzkum využití energie země pro účely vytápění a chlazení. Náplní práce bude teoretický a experimentální výzkum tepelné interakce budovy s podzákladím a návrh optimálních zemních a základových výměníků. Cílem je zefektivnit získávání geotermální energie z prvků základových konstrukcí a vytvořit metodiku pro jejich navrhování v ČR. K simulacím je možné využít softwary CalA, TRNSYS, ANSYS Fluent.

  Školitel: Šikula Ondřej, doc. Ing., Ph.D.

 16. Vnitřní prostředí a systémy vytápění a větrání v historických budovách

  Systémy technických zařízení tvořící kvalitu vnitřního prostředí v historických budovách byly spojeny s optimálním návrhem stavby a využívaly přírodní zákonitosti. Téma zahrnuje rešerši systémů vytápění a větrání v historických budovách, analýzu, vytvoření modelu, simulaci chování, experimentální měření a stanovení doporučení a zásad pro renovace a památkovou obnovu.

  Školitel: Hirš Jiří, prof. Ing., CSc.

 17. Využití odpadního tepla v soustavách TZB

  Současné technologie umožňují využití odpadního tepla v soustavách TZB (stokový výměník, odpadní teplo z chlazení a další.)Pro progresivní využití tohoto druhu tepla je nutné sestavit a ověřit výpočtové algoritmy. Tyto algoritmy je posléze nutné ověřit a verifikovat na reálných soustavách.

  Školitel: Horák Petr, doc. Ing., Ph.D.

 18. Vývoj výměníku tepla s využitím 3D tisku

  Výměníky tepla pro systémy vzduchotechniky a vytápění se vyrábějí běžně z kovových materiálů. Při výrobě je výměník sestavován konvenčně z kovových desek. Vývoj technologie 3D tisku umožňuje konstrukci nové generace výměníků tepla.

  Školitel: Horák Petr, doc. Ing., Ph.D.

 19. Výzkum prvků a systemů technických zařízení budov

  Výzkum prvků a systemů technických zařízení budov – vytápění, větrání, chlazení (HVAC) - směřující k dosažení tepelného komfortu v budovách při minimální provozní energetické náročnosti. Výzkum systémů HVAC bude zaměřen na optimalizaci jejich návrhu a provozování s využitím nízkopotenciálního tepla a chladu. Výzkum bude prováděn v teoretické rovině vývojem matematicko-fyzikálních modelů využívajících a v rovině experimentální pak laboratorními experimenty a měření in situ metodou PIV.

  Školitel: Šikula Ondřej, doc. Ing., Ph.D.

1. kolo (podání přihlášek od 15.06.2018 do 31.07.2018)

 1. Inovace chladicích zařízení pro zvýšení jejich účinnosti s chladivy s nízkým GWP.

  Cílem je inovace chladícího okruhu pracující s chladivem s nízkým GWP, zvýšení účinnosti, využití odpadního tepla. Nedílnou součástí výzkumu je stanovení bezpečnostních požadavků aplikace chladicích zařízeních pracujících s chladivem A2L do budov.

  Školitel: Formánek Marian, Ing., Ph.D.

 2. Nové typy výměníků tepla pro soustavy TZB

  Obor technických zařízení budov je v současnosti progresivně rozvíjen díky technologickému boomu. Nové technologie, např. 3D tisk nebo mikrovlákna umožňují vývoj nových výměníků tepla. Dané téma doktorského studia se bude zabývat vývojem nových typů výměníků tepla z netradičních materiálů.

  Školitel: Horák Petr, doc. Ing., Ph.D.

 3. Stavebně fyzikální aspekty tubusových světlovodů

  V současnosti jsou tubusové světlovody postupně vylepšovány kvůli neustále se zvyšujícím požadavkům na tepelnou pohodu staveb. To má za následek zhoršení jejich fyzikálních vlastností. Proto je nezbytné vytvořit ucelený přehled o stavebně fyzikálních aspektech tubusových světlovodů , který může bude založen na experimentálních měřeních a počítačových simulacích stavebně fyzikálních veličin. Získané závěry bude snahou zakomponovat do návrhu funkčního vzorku upraveného tubusového světlovodu.

  Školitel: Vajkay František, Ing., Ph.D.

 4. Znečištění vnitřních a vnějších povrchů ve stavební světelné technice

  Při výpočtech pro určení činitele denní osvětlenosti se uvažuje s koeficienty znečištění interiéru a exteriéru osvětlovací soustavy. Hodnoty těchto koeficientů byly stanoveny již v roce 1994. Od té doby neprošly aktualizací a úpravou, kterou si vyžaduje jiný životní styl (na silnicích se jezdí více aut, topí se plynem a elektřinou, atd.). Cílem práce je zkoumat vliv aktuálního životního stylu na znečištění povrchů a skel, a na světelnou pohodu v krátkodobém i dlouhodobém časovém horizontu.

  Školitel: Vajkay František, Ing., Ph.D.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DH01Doktorský seminář I (PST)cs4PovinnýC1 - 39ano
DY02Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandycs1PovinnýC1 - 26ano
DA58Diskrétní metody ve stavebnictví Ics4Povinně volitelnýP - 394768ano
DA61Numerické metody Ics4Povinně volitelnýP - 394768ano
DA62Pravděpodobnost a matematická statistikacs4Povinně volitelnýP - 394768ano
DJ61Vybrané stati ze stavebně-materiálového inženýrstvícs8Povinně volitelnýzkP - 394770ano
DT61Vybrané stati z technických zařízení budovcs8Povinně volitelnýzkP - 394770ano
DW61Vybrané stati z technologie stavebcs8Povinně volitelnýzkP - 394770ano
DH81Vybrané stati z teorie konstrukcí pozemních stavebcs8Povinně volitelnýzkP - 394770ano
DB61Vybrané stati ze stavební fyzikycs8Povinně volitelnýzkP - 394822ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DH02Doktorský seminář II (PST)cs8PovinnýC1 - 78ano
DA65Analýza časových řadcs10Povinně volitelnýzkP - 394769ano
DA67Aplikace matematických metod v ekonomiics10Povinně volitelnýzkP - 394769ano
DA59Diskrétní metody ve stavebnictví IIcs10Povinně volitelnýzkP - 394769ano
DA63Numerické metody IIcs10Povinně volitelnýzkP - 394769ano
DA66Numerické řešení variačních úlohcs10Povinně volitelnýzkP - 394769ano
DA64Regresní modelycs10Povinně volitelnýzkP - 394769ano
DW62Informační systémy v technologii stavebcs8Povinně volitelnýzkP - 394771ano
DH82Provozní a funkční analýza konstrukce budovcs8Povinně volitelnýzkP - 394771ano
DL61Teorie betonových a zděných konstrukcícs8Povinně volitelnýzkP - 394771ano
DT62Teorie energie a prostředí budovcs8Povinně volitelnýzkP - 394771ano
DO61Teorie kovových a dřevěných konstrukcícs8Povinně volitelnýzkP - 394771ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DY01Cizí jazyk pro doktorské studiumcs8Povinnýzkano
DH03Doktorský seminář III (PST)cs8PovinnýC1 - 78ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DH04Doktorský seminář IV (PST)cs8PovinnýC1 - 78ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DH05Doktorský seminář V (PST)cs14PovinnýC1 - 78ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DH06Doktorský seminář VI (PST)cs14PovinnýC1 - 78ano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DH07Doktorský seminář VII (PST)cs20PovinnýC1 - 78ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. Předměty
4768 0 DA58, DA61, DA62
4769 0 DA65, DA67, DA59, DA63, DA66, DA64
4770 0 DJ61, DT61, DW61, DH81
4771 0 DW62, DH82, DL61, DT62, DO61
4822 0 DB61