Detail předmětu

Managerial Communication

FP-mkPDAk. rok: 2019/2020

Obsahem předmětu jsou relevantní poznatky z oblasti psychologie a sociologie nezbytné pro efektivní řízení podniku. Důraz je kladen na osvojení si relevantních poznatků interpersonální komunikace v podnikovém prostředí a schopnost jejich aplikace prostřednictvím tréninkových nástrojů s cílem rozvíjet a upevňovat manažerské dovednosti pro uplatnění v podnikové praxi.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Hlavním výstupem bude kompendium znalostí relevantních interpersonální komunikaci a osvojení si kompetence na úrovni složky schopnosti efektivní komunikace v podnikovém prostředí.

Prerekvizity

Znalosti a dovednosti na úrovni středoškolského vzdělání.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

přednášky, v rámci cvičení: behaviorální interview, hraní rolí, modelové situace, řešení případových studií

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné splnit následující požadavky:
* docházka, aktivní účast na cvičeních 10%
* vypracování, prezentace semestrální práce 20%
* prezentace semestrální práce 20%
* reakce v diskuzi k semestrální práci 10%
* závěrečný písemná zkouška 40%

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Obsahem předmětu jsou relevantní poznatky z oblasti psychologie a sociologie nezbytné pro efektivní řízení podniku. Důraz je kladen na osvojení si relevantních poznatků interpersonální komunikace v podnikovém prostředí a schopnost jejich aplikace prostřednictvím tréninkových nástrojů s cílem rozvíjet a upevňovat manažerské dovednosti pro uplatnění v podnikové praxi.
1. Úvod do předmětu: význam interpersonální komunikace pro práci manažera. Koncepce předmětu, jeho základní témata a jejich návaznosti. Přehled studijní literatury základní a doporučené. Stanovení požadavků k absolvování předmětu. Výběr témat pro zpracování semestrální práce.
2. Vymezení procesu interpersonální komunikace a význam komunikační kompetence pro manažerskou praxi. Modely procesu komunikačního procesu a jejich efektivní aplikace v manažerské praxi.
3. Sebepoznání a poznávání osobnosti druhých jedinců jako účinný nástroj efektivní komunikace manažera.
4. Zákonitosti sociální percepce a jejich důsledky pro poznávání sebe sama a druhých. Aplikace zákonitostí sociální percepce v manažerské praxi.
5. Zásady účinné verbální komunikace v manažerské praxi. Efektivní překonávání bariér ve verbální komunikaci.
6. Aktivní naslouchání jako nedílná součást účinné komunikace.
7. Účinná neverbální komunikace. Formy neverbální komunikace a jejich efektivní aplikace v manažerské praxi.
8. Zásady úspěšné prezentace a její nácvik.
9. Zásady efektivního vedení porad.
10. Základy teoretických modelů sociální komunikace (asertivita a transakční analýza) a možnosti jejich aplikace při zvyšování účinnosti sociální komunikace.
11. Efektivní komunikace v mezinárodním prostředí I.
12. Efektivní komunikace v mezinárodním prostředí II.
13. Závěrečná sumarizace získaných poznatků a vyhodnocení získaných dovedností a zkušeností.

Cíl

Cílem předmětu je osvojení si potřebných znalostí a technik interpersonální komunikace v mezinárodním podnikovém prostředí. V rámci seminářů si studenti prakticky vyzkoušejí specifika mezinárodní komunikace a uvědomí si odlišnosti a potřeby pro efektivní ovládnutí této manažerské disciplíny.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-EP , 3. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný
    obor BAK-UAD-D , 3. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

10 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning