Detail oboru

Účetnictví a daně

FPZkratka: BAK-UAD-DAk. rok: 2019/2020

Program: Ekonomika a management

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: 22.12.2010Akreditace do: 31.7.2020

Profil

Cílem bakalářského studijního oboru Účetnictví a daně je poskytnout uchazečům s ukončeným středoškolským vzděláním vysokoškolské studium, v jehož průběhu student získá praktické a vzájemně provázané odborné znalosti zejména v oblasti účetnictví podnikatelských subjektů, nevýdělečných organizací, přímých a nepřímých daní, podnikového práva jako i všech oblastí, které jsou standardem pro ekonomické obory. Výuka je zaměřena především na získávání odborných znalostí a rozvíjení schopností jejich aplikace v praxi.

Klíčové výsledky učení

Znalosti a dovednosti absolventa jsou dány odborným zaměřením bakalářského studijního oboru, zejména pak jeho profilovými předměty. Jsou to předměty z oblasti ekonomie, účetnictví, daní, práva, ekonomiky a finančního řízení podniku, finančního trhu jakož i managementu a matematiky. Studium vychází z požadavků praxe, reflektuje současnou úroveň poznání v oblasti účetnictví, daní a práva a současně je koncipováno tak, aby umožňovalo doplňovat vzdělání v dalších souvisejících oblastech.

Profesní profil absolventů s příklady

Své uplatnění nacházeli a nacházejí absolventi tohoto studijního oboru nejen v soukromé sféře (především na pozicích účetních, asistentů auditorů nebo daňových poradců, ve středním managementu podniků, na finančních úsecích podniků), ale i ve sféře veřejné (zejména jako úřední osoby správců daně či na různých pozicích v jiných institucích státní správy). Studijní plán oboru Účetnictví a daně vytváří i dobrý základ pro to, aby absolvent oboru mohl začít realizovat výkon vlastní podnikatelské činnosti v oblasti ekonomického a účetního poradenství. Kromě toho je obor koncipován i tak, aby jeho absolvent mohl po získání další praxe úspěšně složit zkoušku daňového poradce, která je odbornou regulovanou profesí dle zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Jednou z podmínek pro připuštění ke kvalifikační zkoušce je získání vyoskoškolského vzdělání nejméně v rámci akreditovaného bakalářského studijního programu.

Výstupy učení
Znalosti: Absolvent získá teoretické znalosti z oblasti ekonomie, managementu a ekonomiky podniku. Odborné (z pohledu oboru profilové) znalosti absolventa představují zejména znalosti účetnictví a daní podnikatelských subjektů a dále odborné znalosti z vybraných oblastí soukromého a veřejného práva. Student nabyde znalostí MS Office a základních statistických metod a postupů zpracování dat. Kromě uvedeného získá znalost cizího jazyka na úrovni B1 (anglický jazyk).
Dovednosti: Absolvent je schopen charakterizovat základní ekonomické kategorie a principy z pohledu současné mikroekonomické a makroekonomické teorie, chápe stavební prvky tržní ekonomiky a jejich vzájemné vazby. Absolvent je schopen aplikovat normy účetních a daňových předpisů při reflexi souvisejícího legislativního rámce a ekonomických souvislostí (např. v kontextu identifikace možných, právem aprobovaných, variant řešení a selekce optimální volby). Absolvent oboru se orientuje v legislativním rámci pro účetnictví pro subjekty veřejného sektoru. Absolvent je schopen posoudit ekonomické důsledky dílčích rozhodnutí, sestavit kalkulaci nákladů, jako i posoudit finanční situaci podniku. Absolovent je schopen identifikovat, třídit a interpretovat ekonomická data, je schopen aplikovat základní koncepty matematicko-statistické analýzy pro analýzu ekonomických dat. K danému účelu je schopen využívat informační technologie a softwarovou podporu. Absolvent umí využít své komunikační dovednosti při prezentaci své vlastní práce i práce svého týmu a to i v anglickém jazyce, který ovládá slovem i písmem. Absolvent oboru se s ohledem na teoretický základ oboru participovat jako člen týmu při navrhování rozpočtů a vytváření marketingových plánů.

Kompetence: Absolvent je schopen vést účetnictví podnikatelských subjektů, navrhovat kroky vedoucí k daňové optimalizaci a vyplňovat daňové tvrzení pro daň z příjmů fyzických osob, právnických osob, daň silniční a daň z nemovitých věcí. Absolvent dokáže participovat na přípravě rozpočtů projektů a posoudit jejich ekonomické dopady. Je schopen interpretovat výsledky ekonomických analýz a komunikovat je s pracovníky ostatních útvarů v podniku. Absolvent je rovněž kompetentní k vedení menších pracovních skupin ve spojitosti s plněním úkolů v oblasti podnikové ekonomiky. Dokáže vést jednání v anglickém jazyce.

Klíčové výsledky učení
- komplexní znalost účetnictví podnikatelů
- znalost účetnictví subjektů veřejného sektoru
- komplexní znalost hmotněprávní úpravy daní (důchodové daně, majetkové daně a DPH) a procesněprávní úpravy správy daní (daňový řád)
- znalost vybraných oblastí soukromého a veřejného práva
- znalost managementu a marketingu
- znalost informačních technologií a softwarové podpory pro analyzování dat, efektivnější organizaci práce a prezentování výsledků provedených analýz
- znalost stavebních prvků tržní ekonomiky a jejich vzájemných vazeb
- ovládá anglický jazyk slovem i písmem

Profesní profil absolventů
Absolvent studia dokáže
- vést komplexně účetnictví malých a středních podniků
- identifikovat daňové povinnosti živnostníků, malých a středních podniků a v souvislosti s tím navrhovat prostředky vedoucí k jejich daňové optimalizaci
- sestavovat daňová hlášení pro důchodové daně, majetkové daně a pro DPH
- jako člen týmu srozumitelně prezentovat ekonomické výsledky a jejich relevanci pro rozhodování v podniku
- zhodnotit dopad legislativních změn na účetnictví a daně podniku
- posoudit ekonomické důsledky dílčích rozhodnutí
- sestavit kalkulaci nákladů na činnosti, resp. produkty
- posoudit finanční situaci podniku a vytvořit finanční plán
- efektivně využívat pro svou práci informační technologie a aplikovat adekvátní statistické metody.

Vstupní požadavky

Přijímací řízení do bakalářského studijního programu Ekonomika a management B6208je upraveno Směrnicí děkana o přijímacím řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy. Přijímací zkouška s výjimkou uchazečů, kteří mohou být přijati ke studiu prominutím přijímací zkoušky dle § 11, Směrnice děkana o přijímacím řízení je písemná (dále jen přijímací zkouška). Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí – Testu studijních předpokladů a Testu z jazyka anglického. Oba testy jsou koncipovány tak, že uchazeč vybírá jednu z nabídnutých alternativ odpovědí, z nichž je právě jediná správná. Test studijních předpokladů trvá 45 minut a obsahuje 25 úloh se čtyřmi alternativami odpovědí. Správná odpověď se hodnotí čtyřmi body, žádná odpověď žádným bodem a za nesprávnou odpověď se odečte jeden bod, tj. maximální počet dosažitelných bodů je 100. Test z jazyka trvá 20 minut a obsahuje 25 otázek se čtyřmi alternativami odpovědí. Správná odpověď se hodnotí jedním bodem, žádná nebo nesprávná odpověď žádným bodem, tj. maximální počet dosažitelných bodů je 25. Maximální počet dosažitelných bodů z obou testů je 125.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
epPDEkonomika podnikucs6zimníPovinnýzá,zkano
ipePInformatika pro ekonomycs5zimníPovinnýzá,zkano
mak1PMakroekonomie 1cs6zimníPovinnýzá,zkano
ma1PMatematika 1cs6zimníPovinnýzá,zkano
UzpPZáklady právacs4zimníPovinnýzkano
HA1PZHospodářská angličtina 1en3zimníPovinně volitelnýzá,zkPV1ano
HA2PZHospodářská angličtina 2en3zimníPovinně volitelnýzá,zkPV1ano
pmzPPraktikum z matematiky 1cs3zimníVolitelnýklano
pmrzPPraktikum z matematiky 1 – v ruštiněru3zimníVolitelnýklano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
ma2PMatematika 2cs6letníPovinnýzá,zkano
mik1PMikroekonomie 1cs6letníPovinnýzá,zkano
ucePÚčetnictvícs6letníPovinnýzá,zkano
UvfPVeřejné financecs6letníPovinnýzá,zkano
UvpPVeřejné právocs3letníPovinnýzkano
HA2PLHospodářská angličtina 2en3letníPovinně volitelnýzá,zkPV2ano
HA3PLHospodářská angličtina 3en3letníPovinně volitelnýzá,zkPV2ano
IGInformační gramotnostcs2letníVolitelnýano
pmlPPraktikum z matematiky 2cs3letníVolitelnýklano
pmrlPPraktikum z matematiky 2 – v ruštiněru3letníVolitelnýklano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
fpPDFinance podnikucs6zimníPovinnýzá,zkano
UftPFinanční trhycs5zimníPovinnýzá,zkano
UfuPFinanční účetnictvícs6zimníPovinnýzá,zkano
UopPPrávo obchodních korporacícs4zimníPovinnýzkano
UzfoPZdanění fyzických osobcs6zimníPovinnýzá,zkano
mspPMzdový systém podnikucs4zimníPovinně volitelnýklPV3ano
prPProjektové řízenícs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPV3ano
ssrPSpolečenský styk a rétorikacs3zimníPovinně volitelnýklPV3ano
AOP1Angličtina pro obchodní praxi 1en3zimníVolitelnýzá,zkano
NJ1ANěmecký jazyk A2 - 1de3zimníVolitelnýklne
PAISZPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0zimníVolitelnýklano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
enoPEkonomika neziskových organizacícs4letníPovinnýzkano
UfapPFinanční analýza a plánovánícs5letníPovinnýzá,zkano
UmanPManagementcs7letníPovinnýzá,zkano
UstatlPStatistikacs5letníPovinnýzá,zkano
UusvsPÚčetnictví subjektů veřejného sektorucs6letníPovinnýzá,zkano
UzpoPZdanění právnických osobcs6letníPovinnýzá,zkano
AOP2Angličtina pro obchodní praxi 2en3letníVolitelnýzá,zkano
IGInformační gramotnostcs2letníVolitelnýano
ISSSInformační systémy ve státní správěcs0letníVolitelnýano
NJ2ANěmecký jazyk A2 - 2de3letníVolitelnýklne
KpojPPojišťovnictvícs6letníVolitelnýzá,zkano
PAISLPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0letníVolitelnýklano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
UdrsoPDaňové řízení a soudní ochranacs4zimníPovinnýzkano
UdphPDaň z přidané hodnotycs6zimníPovinnýzá,zkano
UnuPNákladové účetnictvícs5zimníPovinnýzá,zkano
UpdsPPředdiplomní seminářcs2zimníPovinnýano
UupcPÚčetnictví na PCcs3zimníPovinnýklano
PAISZPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0zimníVolitelnýklano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
UadsPAplikace daňové soustavycs4letníPovinnýklano
UbpsPBankovní produkty a službycs5letníPovinnýzá,zkano
UdsPDiplomní seminářcs5letníPovinnýklano
mkPDManagerial Communicationen6letníPovinnýzá,zkano
marPDMarketingcs6letníPovinnýzá,zkano
UmzpPMezinárodní zdanění příjmůcs4letníPovinnýzkano
ISSSInformační systémy ve státní správěcs0letníVolitelnýano
PAISLPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0letníVolitelnýklano
3. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
UopxPOdborná praxecs7celoročníPovinnýano
UopxPOdborná praxecs7celoročníPovinnýano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
PV5 1
PV3 1 mspP, prP, ssrP
PV4 1
PV1 1 HA1PZ, HA2PZ
PV2 1 HA2PL, HA3PL