Detail oboru

Ekonomika podniku

FPZkratka: BAK-EPAk. rok: 2019/2020

Program: Ekonomika a management

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: 22.12.2010Akreditace do: 31.7.2020

Profil

Cílem studia je příprava absolventů pro liniové a řídící funkce, kteří vykonávají funkce určené pro podnikové ekonomy se znalostmi ekonomických a manažerských vazeb fungování podniku, specialisty pro projektování podnikatelské činnosti i zajišťování marketingových a obchodních činností a tito jsou připraveni řešit méně náročné rozhodovací problémy, jako i vykonávat ekonomicko-manažerské funkce na nižším a středním stupni řízení podniku.
Navrhovaný obor je koncipován tak, aby absolventi dokázali získat odborné znalosti v oblasti ekonomických a manažerských věd. Cílem je seznámit je s podstatou ekonomických procesů a metod, pomocí, kterých mohou sledovat a kontrolovat ekonomické a manažerské procesy tyto analyzovat a přijímat manažerské rozhodnutí na úrovni nižšího a středního managementu. Zahrnutí kvantitativních metod a technik má za cíl poskytnout studentům moderní a perspektivní nástroje pro podporu rozhodovacích procesů včetně řízení realizace jejich výsledků v praxi. Na základě získaných odborných znalostí a dovedností budou schopni řešit středně náročné úlohy na různých manažerských funkcích na nižším a středním typu řízení podniku všech velikostních kategorií nebo jejich součástí.

Klíčové výsledky učení

Odborné znalosti absolventa jsou orientovány především na ekonomii a ekonomiku podniku, současně však disponuje i potřebnými znalostmi pro práci s výpočetní technikou a je schopen komunikovat v mezinárodním prostředí. Absolvent tohoto studia disponuje i znalostmi v oblasti obchodu, marketingu, řízení procesů, řízení jakosti, statistiky a dalších matematických metod.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent studia je znalostně připraven pro práci v oblasti ekonomiky podniku na pozicích nižšího a středního managementu ve výrobních i obchodních organizacích nebo ve vybraných útvarech neziskových organizací a státní správy. Absolvent disponuje odbornými i speciálními znalostmi a dovednostmi potřebnými i pro vlastníka malého podniku. Výuka je zaměřena především na získávání odborných ekonomických i manažerských znalostí a dovedností a důraz je kladen na jejich aplikaci do praxe. Absolvent získá také dostatečný teoretický základ pro další studium navazujících magisterských oborů.

Odborné znalosti absolventa jsou orientovány na klíčové znalosti všeobecného ekonomického základu. Odborné znalosti ekonomického základu si student rozšiřuje i v předmětech Evropská a světová ekonomika a Dějiny ekonomických teorií. Současně absolvent disponuje souvisejícími relevantními znalostmi předmětů oborové profilace ekonomiky podniku, matematiky, statistiky, managementu, financí podniku i cizího jazyka, které jsou základem pro navazující odborné předměty. Významné jsou i jeho jazykové znalosti z předmětu Managerial Comunication v anglickém jazyce. Absolvent tohoto studia v rámci odborných předmětů disponuje znalostmi v oblasti řízení jakosti, řízení nákladů, řízení projektů, systémů odměňování, v marketingových i obchodních operacích, ve vybraných ekonomicko-manažerských metodách zaměřených na rozhodování, ale i nezbytnými základními znalostmi z účetnictví, práva a daní. Zahrnutím odborné praxe do výuky jsou studenti schopni efektivněji aplikovat své získané teoretické znalosti v organizacích.
Absolvent je schopen na základě získaných odborných dovedností samostatně se orientovat v oblastech ekonomického řízení podnikatelských subjektů i organizací státní správy, využívá dovednosti z informatiky, ze systémů na podporu rozhodování, ale i znalostí získaných v rámci volitelných předmětů zaměřených na praktické ekonomické i matematicko-statistické aplikace. Nedílnou součástí je praktická aplikace v předmětu Ekonomika podniku 2, k tomu využívá kvantitativní metody na podporu rozhodování, ovládá problematiku podnikového financování, řízení nákladů, řízení jakosti, odměňování, dovednosti získává i v marketingových i obchodních operacích, je schopen vyhodnotit podnikové plány podle stanovených kritérií. Dále dokáže vyhledat, analyzovat i interpretovat ekonomická data a vývojové trendy ve vztahu k hospodářské praxi i ekonomické teorii. Důraz je také kladen na jazykové dovednosti a schopnosti, které jsou nezbytné pro komunikaci se zahraničními organizacemi.Profil absolventa lze specifikovat následujícím způsobem:

Obecné odborné
- znalosti: Získá znalosti z ekonomických procesů podnikatelských subjektů. Získá teoretické znalosti z oblasti současné ekonomie pro analýzu ekonomických dat, ale i evropské a světové ekonomiky, včetně dějin ekonomického myšlení. Získá znalosti z ekonomiky podniku, matematiky, statistiky, managementu, řízení jakosti, řízení nákladů, financí, kvantitativních metod na podporu rozhodování, projektového řízení, odměňování, z marketingu a obchodu a jejich vlivu na organizaci.
- dovednosti: Dovede se orientovat v oblastech ekonomického řízení a vyhodnocovat jednotlivé podnikové činnosti dle ekonomických kritérií. Dovede analyzovat, vyhledat a provést selekci na základní úrovni v oblasti ekonomiky podniku, managementu, financí, řízení nákladů, řízení jakosti, řízení projektů s využitím matematicko-statistických metod a systémů na podporu rozhodování. Dovede využívat pro analýzu také i získané základní znalosti z účetnictví, daní i práva při řešení praktických i teoretických ekonomických problémů. Dovede v potřebném rozsahu vyhledat, analyzovat a interpretovat ekonomické údaje a trendy z různých hledisek relevantních pro organizační jednotku.
- kompetence: V souladu s ekonomickými trendy určí ekonomické směry rozvoje podniku.

Manažerské a řídící
- znalosti: vysvětlí současné principy ekonomického, manažerského a finančního řízení ve vazbě na matematicko-statistické metody s podporou systémů na podporu rozhodování; vysvětlí všechny významné procesy probíhající v podniku a jejich vzájemné vazby,
- dovednosti: porovnává a ve vzájemných vazbách hodnotí podnik a jeho dopady v oblastech financování, řízení nákladů, projektového řízení, řízení jakosti, odměňování i v marketingu a obchodě,
- kompetence: řízení podniku na nižších a středních manažerských pozicích.

Ekonomické
- znalosti: metody, postupy a nástroje využívané při ekonomickém řízení a rozvoji podniku, vycházející z ekonomického teoretického základu, z poznatků o financování podniku, řízení nákladů, s důrazem na analytické nástroje používané pro řízení a plánování, dále ze základních disciplín používaných při ekonomickém řízení, a to účetnictví, daně, právo, finanční plánování, odměňování, které jsou doplněny Competitive Intelligence,
- dovednosti: v oblastech souvisejících s ekonomickým řízením podniku, marketingem, obchodem, projektovým řízením, včetně odborných jazykových, komunikačních a organizačních dovedností, které jsou zaměřené směrem do manažerské komunikace,
- kompetence: ekonom podniku s komplexními znalostmi a dovednostmi ekonomického řízení podniku.

Prezentační, komunikační
- znalosti: prezentace vlastních výsledků a komunikace s uživateli a dodavateli,
- dovednosti: vedení jednání, formulace a prezentace problémů, návrhy na řešení a opatření,
- kompetence: odpovědnost za ekonomicko-manažerská rozhodnutí v podniku v prezentační a komunikační oblasti.

Jazykové
- znalosti: pokročilá znalost odborné ekonomické terminologie v anglickém jazyce,
- dovednosti: schopnost porozumět odbornému ekonomickému textu a schopnost psát odborné texty v anglickém jazyce,
- kompetence: komunikační schopnosti se zahraničními organizacemi.

Vstupní požadavky

Přijímací řízení do bakalářského studijního programu Ekonomika a management B6208je upraveno Směrnicí děkana o přijímacím řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy. Přijímací zkouška s výjimkou uchazečů, kteří mohou být přijati ke studiu prominutím přijímací zkoušky dle § 11, Směrnice děkana o přijímacím řízení je písemná (dále jen přijímací zkouška). Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí – Testu studijních předpokladů a Testu z jazyka anglického. Oba testy jsou koncipovány tak, že uchazeč vybírá jednu z nabídnutých alternativ odpovědí, z nichž je právě jediná správná. Test studijních předpokladů trvá 45 minut a obsahuje 25 úloh se čtyřmi alternativami odpovědí. Správná odpověď se hodnotí čtyřmi body, žádná odpověď žádným bodem a za nesprávnou odpověď se odečte jeden bod, tj. maximální počet dosažitelných bodů je 100. Test z jazyka trvá 20 minut a obsahuje 25 otázek se čtyřmi alternativami odpovědí. Správná odpověď se hodnotí jedním bodem, žádná nebo nesprávná odpověď žádným bodem, tj. maximální počet dosažitelných bodů je 25. Maximální počet dosažitelných bodů z obou testů je 125.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
epPDEkonomika podnikucs6zimníPovinnýzá,zkano
ipePInformatika pro ekonomycs5zimníPovinnýzá,zkano
mak1PMakroekonomie 1cs6zimníPovinnýzá,zkano
ma1PMatematika 1cs6zimníPovinnýzá,zkano
sooPSystémy odměňování v organizacíchcs4zimníPovinnýklano
HA1PZHospodářská angličtina 1en3zimníPovinně volitelnýzá,zkPV1ano
HA2PZHospodářská angličtina 2en3zimníPovinně volitelnýzá,zkPV1ano
pmzPPraktikum z matematiky 1cs3zimníVolitelnýklano
pmrzPPraktikum z matematiky 1 – v ruštiněru3zimníVolitelnýklano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
KdasPDaňová soustavacs6letníPovinnýzá,zkano
ma2PMatematika 2cs6letníPovinnýzá,zkano
mik1PMikroekonomie 1cs6letníPovinnýzá,zkano
ucePÚčetnictvícs6letníPovinnýzá,zkano
HA2PLHospodářská angličtina 2en3letníPovinně volitelnýzá,zkPV2ano
HA3PLHospodářská angličtina 3en3letníPovinně volitelnýzá,zkPV2ano
emPEnviromentální managementcs3letníVolitelnýklano
pmlPPraktikum z matematiky 2cs3letníVolitelnýklano
pmrlPPraktikum z matematiky 2 – v ruštiněru3letníVolitelnýklano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
KciPCompetitive Intelligence 1cs5zimníPovinnýklano
fpPDFinance podnikucs6zimníPovinnýzá,zkano
KftPFinanční trhycs5zimníPovinnýzá,zkano
kvmPKvantitativní metodycs5zimníPovinnýzá,zkano
prPProjektové řízenícs5zimníPovinnýzkano
KrnzPŘízení nákladůcs5zimníPovinnýzá,zkano
AOP1Angličtina pro obchodní praxi 1en3zimníVolitelnýzá,zkano
NJ1ANěmecký jazyk A2 - 1de3zimníVolitelnýklne
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
KdetPDDějiny ekonomických teoriícs4letníPovinnýzkano
fapPFinanční analýza a plánovánícs5letníPovinnýzá,zkano
KmanPManagementcs7letníPovinnýzá,zkano
Kopp2PObchod a podpora prodejecs5letníPovinnýzá,zkano
KstatPStatistikacs5letníPovinnýzá,zkano
PMMUPokročilé metody řešení manažerských úlohcs4letníPovinně volitelnýzá,zkPV4ano
BrkvPŘízení kvalitycs5letníPovinně volitelnýzá,zkPV4ano
AOP2Angličtina pro obchodní praxi 2en3letníVolitelnýzá,zkano
NJ2ANěmecký jazyk A2 - 2de3letníVolitelnýklne
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
KesePDEvropská a světová ekonomikacs4zimníPovinnýzkano
IGZInformační gramotnostcs2zimníPovinnýano
KjpPJakost v podnikucs5zimníPovinnýzá,zkano
oprPObčanské, obchodní a pracovní právocs5zimníPovinnýzkano
KopxPOdborná praxecs5zimníPovinnýano
KpdsPDPředdiplomní seminářcs2zimníPovinnýano
smarPDStatistické metody a analýza rizikacs5zimníPovinnýzá,zkano
KmpPDAplikace matematicko-statistických metodcs3zimníPovinně volitelnýklPV5ano
KepPDEkonomické praktikumcs3zimníPovinně volitelnýklPV5ano
PAISZPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0zimníVolitelnýklano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
KbpsPBankovní produkty a službycs5letníPovinnýzá,zkano
KdsPDiplomní seminářcs6letníPovinnýklano
Kep2PDEkonomika podniku 2cs5letníPovinnýzá,zkano
mkPDManagerial Communicationen6letníPovinnýklano
marPDMarketingcs6letníPovinnýzá,zkano
KsprPSystémy na podporu rozhodovánícs4letníPovinnýzkano
ISSSInformační systémy ve státní správěcs0letníVolitelnýano
PAISLPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0letníVolitelnýklano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
PV4 1
PV5 1 KmpPD, KepPD
PV3 1
PV4 1 PMMU, BrkvP
PV1 1 HA1PZ, HA2PZ
PV2 1 HA2PL, HA3PL