• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Personální a mzdový odbor

Personální a mzdový odbor zabezpečuje vlastní správu Rektorátu, popřípadě dalších součástí univerzity a zajišťuje činnost rektora a kvestora v oblasti personální agendy.

Personální a mzdový odbor se člení na:

 • Oddělení personální a sociální;
 • Oddělení mzdové účtárny.

Oddělení personální a sociální zejména:

 • zabezpečuje personální a mzdové záležitosti zaměstnanců Rektorátu, vysokoškolských ústavů CESA a ÚSI a dalších součástí VUT s výjimkou Kolejí a menz a podílí se na realizaci stanovených (a dohodnutých) závazků zaměstnavatele v oblasti péče o zaměstnance,
 • připravuje potřebné personální, mzdové a sociální analýzy a statistiky pro Rektorát, VUT, MŠMT a statistické orgány,
 • spolupracuje s MSSZ, se zdravotními pojišťovnami, finančním úřadem, úřadem práce, oblastními inspektoráty práce a personálními agenturami,
 • spolupracuje s fakultami VUT, vysokoškolskými ústavy VUT a dalšími součástmi VUT při aplikaci pracovně právních, mzdových, daňových a sociálních předpisů, při přípravě a aplikaci příslušných obecně závazných právních předpisů, vnitřních předpisů, vnitřních norem
 • spolupracuje s příslušnými odborovými orgány při realizaci oprávnění odborových orgánů a přípravě kolektivní smlouvy a hodnocení závazků přijatých v kolektivní smlouvě,
 • v sociální oblasti zajišťuje úkoly vyplývající zejména z kolektivní smlouvy.


Oddělení mzdové účtárny zejména:

 • zabezpečuje výpočet mzdy, odměn z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a dávek nemocenského pojištění pro zaměstnance všech pracovišť VUT s výjimkou Kolejí a menz VUT.
 • spolupracuje s MSSZ (ČSSZ), se zdravotními pojišťovnami, finančním úřadem a obdobnými institucemi v zahraničí,
 • zajišťuje výpočet a odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení za zaměstnance a zaměstnavatele,
 • spolupracuje s fakultami a dalšími součástmi VUT při aplikaci mzdových, daňových a sociálních předpisů a příslušných vnitřních předpisů a pokynů, při vypočtu mzdy zaměstnance a odvodů pojistného na

Aktuality personálního a mzdového odboru

  vedoucí

  zaměstnanec

  Mzdová účtárna

   vedoucí