• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Právní odbor

Právní odbor zabezpečuje činnost orgánů VUT a zajišťuje činnost rektora, prorektorů, kvestora a kancléře v oblasti právní a organizační. Činnost orgánů VUT je zabezpečována tím, že:

 • zajišťuje vlastní výkon zde uvedených agend,
 • podílí se na přípravě vnitřních předpisů a vnitřních norem VUT v uvedených oblastech,
 • vykonává poradenskou činnost v uvedených agendách.

Právní odbor zabezpečuje zejména:

 • koordinaci, návrhy, přípravu, kontrolu a udržování vnitřních norem VUT, vnitřních předpisů VUT a odpovídá za jejich soulad s platnými právními normami a za jejich platnost, včetně ukládání jejich originálů a dokumentace k jejich tvorbě
 • informovanost o novelách obecně závazných právních předpisů včetně možných proškolení zaměstnanců, jejichž kompetencí se novely týkají,
 • vede agendu pojištění majetku VUT, včetně pojistných smluv,
 • vede agendu živnostenských oprávnění,
 • agendu náhradové komise,
 • přípravu podkladů pro rozhodování rektora a ostatních členů vedení ve věcech podávaných žádostí zaměstnanců a studentů,
 • právní agendu Rektorátu, fakult VUT, vysokoškolských ústavů VUT a dalších součástí VUT, které nemají zabezpečenou vlastní právní službu,
 • právní agendu týkající se VUT jako právnické osoby;
 • výklad obecně závazných právních předpisů,
 • zastupuje VUT při jednáních zejména právního charakteru v rozsahu daném rektorem, a to především při jednáních s orgány státní správy a případných soudních jednáních,
 • právní pomoc a konzultace rektorovi, prorektorům, kvestorovi, kancléři, případně dalším jimi stanoveným zaměstnancům,
 • právní pomoc a konzultace Akademickému senátu VUT;
 • zajištění a vymáhání pohledávek právní cestou,
 • na základě písemného rozhodnutím vydaného rektorem VUT vykonává v rozsahu své kompetence další činnosti pro VUT.
 • evidenci rektorátních smluv
 • kontroluje právní náležitosti návrhů všech smluv, včetně jejich připomínkování a parafování jejich finálního znění,
 • činnost v souvislosti se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

  vedoucí

  zaměstnanec

  zaměstnanec mimoevidenční