• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M.

telefon: +420 541 145 555
e-mail: kvestor@ro.vutbr.cz

Právní postavení kvestora je stanoveno § 16 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), povinnosti, pravomoci a odpovědnost kvestora dále upřesňuje článek 22 Statutu Vysokého učení technického v Brně.

V souladu s výše uvedenými předpisy:

1. Kvestor řídí hospodaření a vnitřní správu VUT v Brně v souladu se zákonem a Statutem VUT v Brně, ostatními zvláštními předpisy VUT v Brně a vystupuje jménem VUT v Brně v oblasti obchodní, správní a občanskoprávní, pokud toto oprávnění není omezeno rozhodnutím nebo pokynem rektora.

2. Kvestor je oprávněn vystupovat jménem rektorátu včetně hospodářské a vnitřní správy v oblastech:

 • obchodní
 • občanskoprávní s omezením disponování s nemovitým majetkem
 • správní
 • pracovněprávní s výjimkou pracovníků určených rozhodnutím rektora
 • hospodaření s přidělenými prostředky
 • zabezpečení správy užívaného majetku

Kvestor je oprávněn vystupovat jménem dalších součástí v rozsahu stanovených rozhodnutím rektora.

3. Kvestor dále zejména:

 • zabezpečuje řádný výkon a kontrolu hospodářské a administrativní činnosti VUT v brně a dbá o dodržování finanční disciplíny a mzdové politiky, rozpočtových zásad a zákonitostí při vykonávání této činnosti
 • řídí činnost rektorátu včetně hospodářské a vnitřní správy s výjimkou útvarů, které řídí přímo rektor nebo jím pověřený pracovník
 • metodicky vede v oblasti hospodářské a administrativní tajemníky fakult a ekonoma kolejí a menz
 • pečuje o řádný výkon správy majetku VUT v brně
 • zajišťuje provozní údržbu některých fakultních prostor na základě příslušné dohody
 • z oblasti, kterou zajišťuje a za kterou odpovídá, připravuje podklady a zprávy pro jednání rektora, akademického senátu, správní rady, prorektorů a podle potřeby dalších orgánů školy

4. Za výsledky hospodaření, správu majetku VUT v Brně a správné provádění veškerých řídících, organizačních a metodických činností odpovídá rektorovi.

Insignie kvestora