doc. Ing.

Vít Jan

Ph.D.

FSI, ÚMVI OSFA – vedoucí odboru

+420 54114 3187
jan@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Vít Jan, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2009 docent v oboru Materiálové vědy a inženýrství
 • 2004    Ph.D. v oboru Fyzikální a materiálové Inženýrství        
 • 1999-2004      Ph.D. studium na Ústavu Materiálových věd a inženýrství FSI VUT Brno                                                                                  Disertačí práce: Kinetika precipitace karbidů v žárupevných ocelích
 • 1996-2000      Dálkové studium na ISŠ Turnov, obor Zlatnictví a klenotnictví zakončené výučními zkouškami
 • 1999    Ing. v oboru Materiálové inženýrství na UMVI FSI VUT
 • 1997-1999      studium magisterského stupně na UMVI FSI VUT         Diplomová práce: Materiálová analýza keltských nástrojů
 • 1996    Bc. v oboru Strojírenská technologie na Ústavu strojírenské technologie FSI
 • 1993-1996      studium bakalářského programu na UST FSI VUT     Závěrečná práce: Aplikace přímého klínového válcování

Přehled zaměstnání

 • 2007-dosud    Vědecký pracovník Ústavu materiálových věd a inženýrství, odbor strukturních a fázových analýz, FSI VUT Brno
 • 2006-2007      Postdoktorský studijní pobyt (12 měsíců)  na Toyota Technological Institute, Aichi, Japan.,   Téma práce: Structural and mechanical properties of ODS superalloys after high temperature exposition in various environments. 
 • 2006    Strategic sourcing engineer v Danaher Motion s.r.o, Brno,  Částečný úvazek na Ústavu materiálových věd a inženýrství, FSI VUT.
 • 2005    Postdoktorský pobyt (12 měsíců) v rámci European Community\'s Human Potential Program network contract HPRN-CT-2002-00203, [SICMAC]. Slovenská akademie věd, Košice.,  Téma práce: Mechanical properties of thermal barrier coatings
 • 2002 – 2004    Technický pracovník na Odboru strukturní a fázové analýzy  UMVI,   Zaměření: Modelování termodynamických a difúzních dějů v multikomponentních systémech
 • Od 1999   Výuka cvičení na UMVI FSI VUT, podíl na řešení grantů pracoviště

Pedagogická činnost

 • výuka předmětu Fyzika Materiálů
 • výuka předmětu Úvod do materiálových věd a inženýrství (BUM)
 • výuka v předmětu Strojírenské materiály - Funkční a nanostrukturní materiály (WFN), Přednášky na vybraná témata.
 • vedení bakalářských a magisterských prací
 • vedení praktických seminářů materiálového inženýrství

Vědeckovýzkumná činnost

 • Aplikace termodynamických výpočtů metodou Calphad pro výpočet rovnovážných stavů žáropevných ocelí a dále kombinace experimentálních a výpočetních metod pro analýzu difúzních změn v heterogenních svarech žáropevných ocelí způsobených současnou difůzí uhlíku a dusíku
 • Studium mechanických vlastností keramických vrstev (thermall barier coatings) využívající techniku indentačního creepu
 • Studium strukturních a chemických změn na superslitinách při žíhání ve vysokých teplotách v různých atmosférách
 • Metalografické analýzy archeologických nálezů
 • Analýzy materiálových vlastnosti a vad, technologických pochybení v rámci expertíz na požadavky průmyslových podniků

Akademické stáže v zahraničí

2005 - Postdoktorský pobyt  (12 měsíců) v rámci European Community\'s Human Potential Program network contract HPRN-CT-2002-00203, [SICMAC]. Slovenská akademie věd, Košice.     Téma práce: Mechanical properties of thermal barrier coatings. Vedoucí prof. Ján Dusza

2006-2007 - Postdoktorský studijní pobyt  (12 měsíců) na Toyota Technological Institute, Aichi, Japan.     Téma práce: Structural and mechanical properties of ODS superalloys after high temperature exposition in various environments. Vedoucí prof. Yutaka Iino

 

Mimouniverzitní aktivity

od 1999  člen České společnosti pro nové materiály a technologie

Recenzent pro časopis Surface and Coatings Technology (Elsevier, IF 1,6)

Recenzent pro časopis Ceramics- Silikáty

 

Spolupráce s průmyslem

Spolupráce s průmyslovými podniky na řešení analýz poruch a vad součástí, materiálových analýz, výrobních vad a optimalizace technologických postupů

 

Projekty

 Podíl na řešení grantů a výzkumných projektů pracoviště:

projekt MPO Tandem (spoluřešitel prof. J. Švejcar) Výzkum a vývoj technologie povrchových vrstev součástí valivých a kluzných ložisek, doba řešení: 2006-2009

projekt GA 106/03/0636 (spoluřešitel prof. R. Foret) Teoretické modelování a experimentální studium strukturní stability moderních žárupevných ocelí a jejich svarů, doba řešení: 2003-2005

Získaný postoktorský grant Grantové agentury ČR:

 GAČR 106/07/P198: Experimentální a simulační analýza vývoje chemického složení a fázových oblastí v heterogenních svarových spojích žárupevných ocelí, doba řešení 2007-2009 

 

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

16

Citace ostatní (bez autocitací)

20