prof. Ing.

Milan Forejt

CSc.

FSI, ÚST OTTKP – profesor

+420 54114 2623
forejt@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Milan Forejt, CSc.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1965, Ing., Vojenská akademie, Fakulta letecké a PVOS v Brně
 • 1977, CSc., FS VUT v Brně, obor Strojírenská technologie
 • 1982, samostatný vědecký pracovník - IA-2a - presidium ČSAV 7.12.1982
 • 1987, PGS Technického znalectví v oboru doprava, strojírenství a ekonomie
 • 1988, soudní znalec jmenován ministrem spravedlnosti
 • 1990, Doc., FS VUT v Brně, jmenován MŠMT k 1.6.1990 pro obor stroj.technologie
 • 1993, Doc., habilitovaný FS VUT v Brně, jmenován rektorem VUT v Brně 6.1. 1993
 • pro obor strojírenská technologie na FS VUT v Brně
 • 1998, Prof.,jmenován presidentem ČR k 1.6.1998 pro obor strojírenská technologie

Přehled zaměstnání

 • 1965 - 1970 asistent a odborný asistent na VA v Brně
 • 1971 až dosud na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně ÚST, odboru tváření kovů a plastů
 • 1971 - 1975, odborný pracovník
 • 1976, samostatný odborný pracovník specialista
 • 1983, samostatný vědecký pracovník
 • 1989, odborný asistent
 • 1990, docent v oboru strojírenská technologie
 • 1993, habilitovaný docent v oboru strojírenská technologie
 • 1998-dosud, profesor pro obor strojírenská technologie na VUT-FSI v Brně

Pedagogická činnost

 • Přednášková činnost a vedení cvičení v předmětech specializace: Teorie tváření-HTA, HTA-K, GTA, Experimentální metody-HE1, HE2, Technologie-WTE, a Vybrané statě z tváření-HVT, WT1. Metodické vedení, přednášková a konzultační činnost předmětů projektování, Ročníkový projekt-DR2, Závěrečný projekt-FDT, Diplomový projekt-HD3, HD5, vedení ročníkových, závěrečných,bakalářských a diplomových projektů.
 • Předseda státní zkušební komise pro magisterský navazující studijní program Strojní inženýrství obor Strojírenská technologie a předseda státní zkušební komise pro bakalářský studijní program Strojírenství obor Strojírenská technologie.
 • Školitel doktorandů DS v oboru strojírenská technologie a v oboru soudního inženýrství.

Vědeckovýzkumná činnost

 • Matematický popis tvářecích dějů, analýza napjatosti a deformace při dimenzování tvářecích nástrojů s využitím elastických, elastoplastických programů MKP a simulačních programů pro velké plastické deformace.
 • Modelování mechanických vlastností tvářených materiálů za reálných rychlostí deformace s výstupy do konstitutivních rovnic matematického popisu tvářených materiálů cestou Taylorova a Hopkinsonova testu.
 • Další zaměření na experimentální zjišťování zatížení a analýzu napjatosti a deformací tvářecích nástrojů.

Mimouniverzitní aktivity

 • ČSNMT-Česká společnost pro nové materiály a technologie
 • EVU-Evropská společnost pro výzkum a analýzu nehod, národní skupina V ČR (člen)
 • Odborný garand symposia B, Tváření kovů na Mezinárodních konferencich metalurgie a materiálů METAL 2004, 2005, 2006, 2008.
 • Člen mezinárodního vědeckého výboru konferencí Progresívne strojárske technológie a materiály PRO-TECH-MA 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012.
 • Člen mezinárodního vědeckého výboru konferencí FORM do r. 2012 a FORMWELD 2014, 2016.

Projekty

  • V letech 1993 a 1994 společně s ÚFM AV ČR řešitel transformačního projektu MŠMT 332/1993/1994 VŠAV programu Rozvoje vzdělávání (dle usnesení vlády ČR č.135/24.3.1993) s názvem Vysokorychlostní deformace ve výuce tváření kovů a slitin. Obsahová náplň byla od r.1995 zařazena do výuky nově vybudovaného předmětu Vybrané statě z tváření v 5.roč.specializace.
  • V roce 1995 a 1996 řešitel grandu Fondu vědy FSI VUT, FP953663 Optimalizace složených tvářecích nástrojů.
  • V roce 1996-1997 spolunavrhovatel úspěšně vyřešeného grantu Fondu vědy a umění FU360064 (nositel. Dr.J.Krejčí), Konstitutivní rovnice kovových a keramických materiálů při vysokých rychlostech deformace.
  • V roce 1997 spolunavrhovatel úspěšně vyřešeného grantu Fondu vědy a umění FU370026 (nositel. Dr.J.Krejčí), Penetrace a perforace betonových stěn kovovými projektily.
  • V roce 1997 řešitel grandu Fondu vědy FSI VUT FP379725 Vývoj lehčeného nosiče pro dynamické zkoušky materiálu Taylorovým testem.
  • V letech 1999-2001 řešitel projektu GAČR 101/99/0373 Modelování mechanického chování ocelí při reálných podmínkách tváření, který byl situován na podporu dobudování a rozvoje využití laboratoře rychlých deformací na ÚST FSI odboru tváření.
  • V letech 1999 až 2004 spoluřešitel Výzkumného záměru MSM 262100003, ROZVOJ PROGRESIVNÍCH VYSOCE PŘESNÝCH STROJÍRENSKÝCH TECHNOLOGIÍ, dílčí části Tvorba databáze materiálových modelů k predikci chování materiálu v tvářecím procesu.
  • V roce 2010 spoluřešitel úspěšného standardního projektu FSI- S-10-81 (i.č.441) Řešení problematiky tvarování dílců z trubek.
  • V roce 2011 spoluřešitel standardního projektu FSI-S-11-23 (i.č.1390) Využití progresivních technológií při výrobě teplosměnných solárních panelů.
  • V roce 2012-14 spoluřešitel standardního projektu FSI-S-12-5 (i.č.1664) . Pokročilý solární absorbér se strukturovaným povrchem a řízenou cirkulací.

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

5

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

11

Citace ostatní (bez autocitací)

20