Project detail

Nové progresivní technologie sanace sypaných hrází

Duration: 01.05.2012 — 31.12.2015

On the project

Ochranné hráze, projektované nebo realizované v posledních několika desetiletích, v návrhu často ignorují poznatky o vlastnostech zemin. Tento negativní trend se v posledních letech projevuje výrazným nárůstem poruch těchto vodních děl a zaplavením širokého území. Dochází tak k výrazným škodám na majetku a v extrémním případě i na životech. Nepříznivá situace si tak žádá věnovat se problematice stabilizace a těsnění sypaných hrází. Projekt si klade za cíl vyvinout jednoduchou technologii sanace stávajících vodních staveb takovým způsobem, aby bylo možno s minimálními náklady, prostorovou a časovou náročností dosáhnout požadovaných fyzikálně-mechanických a environmentálních parametrů opraveného díla.

Description in English
Protective dikes designed or realized in the last few decades often ignored knowledge about the properties soils in the draft. This negative trend shows a significant increase in failures of these water works and flooding wide areas in the last years. This gives rise to significant damages of property and in extreme cases even fatalities. The unfavorable situation so requests to deal with problems of stabilization and sealing of protective dikes. The main objective of the project is to develop a simple redevelopment technology of existing water works with minimal cost, space and time constraints to achieve required physical-mechanical and environmental parameters of the repaired work. It is very important to reduce damage caused by the yearly torrential rain and thaw.

Keywords
Ochranná hráz, sanace, vedlejší produkt, jíl, odpady

Key words in English
Protective dyke; redevelopment; by-product; clay; waste

Mark

FR-TI4/335

Default language

Czech

People responsible

Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- principal person responsible (2012-05-01 - 2015-12-31)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2013-02-11 - 2015-12-31)

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TIP
- part funder (2012-05-01 - 2015-12-31)

Results

ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Sanace sypaných hrází popílkovo-jílovou injektáží. In XVI. mezinárodní konference Výzkumného ústavu stavebních hmot v Telči - Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč: VUSTAH, a.s., 2012. s. 29-32. ISBN: 978-80-87397-11-4.
Detail

KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. Possibilities of Redevelopment of Embankment Dams by suitable Grouting mixtures. In Europe and the Mediterranean: Towards a Sustainable Built Environmental, SBE16 Malta International Conference. Ruben Paul Borg, Paul Gauci, Cyril Spiteri Staines. Malta: SBE Malta - Sustainable Built Environment, 2016. p. 1-6. ISBN: 978-99957-0-935-8.
Detail

ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; VENHODOVÁ, E. Opravy ochranných hrází injektážemi na bázi vedlejších energetických produktů. Materiály pro stavbu, 2012, roč. 18., č. 7, s. 43-45. ISSN: 1213-0311.
Detail

ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; JANDORA, J. The Usability of Fly Ash for the Construction of Embankment Dams. Advanced Materials Research, 2012, vol. 2012 (587), no. 587, p. 26-30. ISSN: 1022-6680.
Detail

ŠPANO, M.; JANDORA, J.; ŘÍHA, J. Lessons Learned in the Safety Assessment of Small Embankment Dams. Roma: ITCOLD, 2013. p. 199-205.
Detail

VENHODOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Využití druhotných surovin při sanaci sypaných hrází. In Sborník přednášek Popílky ve stavebnictví 2013. Brno: NOVPRESS, s.r.o., 2013. s. 162-167. ISBN: 978-80-87342-17-6.
Detail

VRUBEL, J.; ŘÍHA, J. The comparison of filter criteria proposed by different authors. Thirteenth Intarnational Symposium on Water management and hydraulic engineering 2013. 0. SK, Bratislava: STU Bratislava, 2013. p. 71-71. ISBN: 978-80-227-4002-9.
Detail

ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; VENHODOVÁ, E. Zkoušení viskozity injektážních směsí v laboratorních podmínkách. In Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2013. Brno: VUT v Brně, 2013. s. 167-175. ISBN: 978-80-214-4777-6.
Detail

FLORIAN, A.; ŠEVELOVÁ, L. Cyclic-Load Triaxial Testing of Materials Used in Computer Simulation of Low Volume Roads. In 4th REAAA Conference 2013. Kuala Lumpur: REAAA, 2013. p. 354-361. ISBN: 978-983-40295-1-7.
Detail

ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; VENHODOVÁ, E. Sanace zemního tělesa ochranných hrází injektážemi s využitím vedlejších energetických produktů. Sanace betonových konstrukcí, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 177-181. ISSN: 1211-3700.
Detail

ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; BAYER, P. The Properties of Polymer-Modified Mortars Using Pozzolana Active Admixtures. In Polymers in Concrete, Towards Innovation, Productivity and Sustainability in the Built Environment. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 185-192. ISBN: 978-3-03835-677-6.
Detail

HELANOVÁ, E.; KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. Utilization of Liquefying Additives in Clay Fly Ash Grouting Mixtures. In CRRB 2015 - Sborník odborných abstraktů. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 229-232. ISBN: 978-80-02-02539-9. ISSN: 1022-6680.
Detail

KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Development of grout for additional seal embankment dams. In 7th Scientific-Technical Conference on Material Problems in Civil Engineering MATBUD'2015. Procedia Engineering. Tomasz Tracz, Izabela Hager. Nizozemsko: Elsevier, 2015. p. 632-638. ISSN: 1877-7058.
Detail

ŘÍHA, J. Safety problems of small embankment dams in the Czech republic. 15th International Symposium Dam engineering in Southeast and Middle Europe: Recent experience and future outlooks. SLOCOLD. Ljubljana, Slovenia: SLOCOLD, 2013. p. 73-76. ISBN: 978-961-90207-9-1.
Detail

DROCHYTKA, R.; HELANOVÁ, E.; ČERNÝ, V. Laboratory Determination of Consistency of Grouting Mixes. In EESD 2013. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 617-620. ISBN: 978-3-03785-972-8. ISSN: 1022-6680.
Detail

ŘÍHA, J. Safety problems of small embankment dams in the Czech Republic. Acta hydrotechnica, 2013, vol. 26/2013, no. 44, p. 15-25. ISSN: 1581-0267.
Detail

UHMANNOVÁ, H.; ZELEŇÁKOVÁ, M.; ŠLEZINGR, M.; SMELÍK, L. Raiwater runoff in the landscape. 1. 1. Brno, CZ: CERM Brno, 2013. 114 p. ISBN: 978-80-7204-842-7.
Detail

DROCHYTKA, R.; KOCIÁNOVÁ, M.; HELANOVÁ, E. Jílovopopílkové injektážní směsi pro sanace sypaných hrází. Sborník XX. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2014 - Construction materials. Ostrava: VŠB, 2014. s. 262-267. ISBN: 978-80-248-3381-1.
Detail

ŘÍHA, J.; ZACHOVAL, Z. Discharge Coefficient of Trapezoidal Broad-Crested Side Weir for Low Approach Froude Numbers. JOURNAL OF HYDRAULIC ENGINEERING-ASCE, 2014, vol. 140, no. 8, p. 06014013-1 (06014013-6 p.)ISSN: 0733-9429.
Detail

HELANOVÁ, E.; KOCIÁNOVÁ, M. Směsi pro injektáže sypaných hrází na bázi jílu a popílku. In Juniorstav 2015. Brno: VUT v Brně, FAST, 2015. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-5091-2.
Detail

ŘÍHA, J.; JANDORA, J. Pressure conditions in the hole erosion test. Canadian Geotechnical Journal, 2015, vol. 52(1), no. 1, p. 114-119. ISSN: 1208-6010.
Detail

HODUL, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R. VYUŽITÍ POPÍLKŮ PŘI SOLIDIFIKACI NEUTRALIZAČNÍCH KALŮ. Brno: 2015.
Detail

KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Optimalizace složení injektážních směsí pro sanace sypaných hrází. In CONSTRUMAT 2015 - Sborník příspěvků z XXI. mezinárodní konference o stavebních materiálech. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-5205-3.
Detail

DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; KOCIÁNOVÁ, M.; MÜLLER, J.: HPA 1445; Injektážní směs HPA 1445. Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Veveří 331/95 602 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; KOCIÁNOVÁ, M.; MÜLLER, J.: HPA 1530; Injektážní směs HPA 1530. Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Veveří 331/95 602 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

DROCHYTKA, R.; MÜLLER, J.; ČERNÝ, V.; KOCIÁNOVÁ, M.: HPTSH; Technologie sanace sypaných hrází. Hradecký Písek a.s. Žižkova 63 616 00 Brno. (ověřená technologie)
Detail

ŘÍHA, J.: 15th International Symposium Dam engineering in Southeast and Middle Europe: Recent experience and future outlooks. Ljubljana (16.10.2013)
Detail