Detail projektu

Aplikace výpočtových postupů v analýze geotechnických konstrukcí

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2012

O projektu

Projekt je zaměřen na aktuální problematiky vybraných geotechnických konstrukcí (štěrkové pilíře, přechodové oblasti mostních konstrukcí, pažící konstrukce, svahy, hráze vodních nádrží), které jsou námětem disertačních prací do projektu zapojených doktorandů. Metodika zpracování je založená na využití výpočetních postupů a vyhodnocení získaných výsledků. Závěry z těchto kvantitativních a kvalitativních vyhodnocení tak mohou pomoci lépe porozumět chování předmětných konstrukcí nebo umožnit jeho lepší predikci.

Označení

FAST-S-11-39

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Boštík Jiří, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2012 - 31.12.2013)
Brdečková Helena, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2013)
Bredy Somia, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2013)
Fiala Radek, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2013)
Grepl Jan, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2013)
Chalmovský Juraj, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2013)
Jandora Jan, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2013)
Miča Lumír, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2013)

Útvary

Ústav geotechniky
- interní (01.01.2012 - 31.12.2013)
Ústav vodních staveb
- interní (01.01.2012 - 31.12.2013)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2013)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2011-01-01 - 2012-12-31)

Výsledky

BOŠTÍK, J.; MIČA, L.; VOŘECHOVSKÝ, M. Posouzení únosnosti plošného základu – část 1 Návrh pomocí metody dílčích součinitelů. Stavební obzor, 2012, roč. 21, č. 1, s. 1-3. ISSN: 1210-4027.
Detail

EKR, J.; GRATZA, R. Posuzování stability homogenního zemního svahu. In Juniorstav 2013. Brno, Česká republika: 2013. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-4670-0.
Detail

CHALMOVSKÝ, J.; RAČANSKÝ, V. Vliv konstitučního modelu na vnější stabilitu pažící konstrukce v prostředí plně nasycených jílů. Geotechnika, 2012, roč. 2012, č. 04, s. 19-25. ISSN: 1211-913X.
Detail

CHALMOVSKÝ, J.; FIALA, R. Analýza deformace pažící konstrukce s použitím rovinného a prostorového numerického výpočtu. In Sborník anotací. 2012. s. 250-250. ISBN: 978-80-214-4393-8.
Detail