Project detail

Aplikace výpočtových postupů v analýze geotechnických konstrukcí

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2012

On the project

Projekt je zaměřen na aktuální problematiky vybraných geotechnických konstrukcí (štěrkové pilíře, přechodové oblasti mostních konstrukcí, pažící konstrukce, svahy, hráze vodních nádrží), které jsou námětem disertačních prací do projektu zapojených doktorandů. Metodika zpracování je založená na využití výpočetních postupů a vyhodnocení získaných výsledků. Závěry z těchto kvantitativních a kvalitativních vyhodnocení tak mohou pomoci lépe porozumět chování předmětných konstrukcí nebo umožnit jeho lepší predikci.

Mark

FAST-S-11-39

Default language

Czech

People responsible

Boštík Jiří, Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2012-01-01 - 2013-12-31)
Brdečková Helena, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2012-01-01 - 2013-12-31)
Bredy Somia, Ing.
- fellow researcher (2012-01-01 - 2013-12-31)
Fiala Radek, Ing.
- fellow researcher (2012-01-01 - 2013-12-31)
Grepl Jan, Ing.
- fellow researcher (2012-01-01 - 2013-12-31)
Chalmovský Juraj, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2012-01-01 - 2013-12-31)
Jandora Jan, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2012-01-01 - 2013-12-31)
Miča Lumír, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2012-01-01 - 2013-12-31)

Units

Institute of Geotechnics
- (2012-01-01 - 2013-12-31)
Institute of Water Structures
- (2012-01-01 - 2013-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2012-01-01 - 2013-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2011-01-01 - 2012-12-31)

Results

BOŠTÍK, J.; MIČA, L.; VOŘECHOVSKÝ, M. Posouzení únosnosti plošného základu – část 1 Návrh pomocí metody dílčích součinitelů. Stavební obzor, 2012, roč. 21, č. 1, s. 1-3. ISSN: 1210-4027.
Detail

EKR, J.; GRATZA, R. Posuzování stability homogenního zemního svahu. In Juniorstav 2013. Brno, Česká republika: 2013. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-4670-0.
Detail

CHALMOVSKÝ, J.; RAČANSKÝ, V. Vliv konstitučního modelu na vnější stabilitu pažící konstrukce v prostředí plně nasycených jílů. Geotechnika, 2012, roč. 2012, č. 04, s. 19-25. ISSN: 1211-913X.
Detail

CHALMOVSKÝ, J.; FIALA, R. Analýza deformace pažící konstrukce s použitím rovinného a prostorového numerického výpočtu. In Sborník anotací. 2012. s. 250-250. ISBN: 978-80-214-4393-8.
Detail