• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Městské inženýrství


Zkratka: X
Zaměření: -
Délka studia: 1.5 roků
Program: Městské inženýrství
Fakulta: Fakulta stavební
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace do: 31.7.2020
Profil oboru:
Studijní program Městské inženýrství je zaměřen na problematiku urbanismu a územního plánování, veřejné infrastruktury, městských staveb pro bydlení, občanské vybavenosti, průmyslového stavitelství, stavební ekonomiky, moderního řízení atd. Studijní program zahrnuje předměty teoretické (např. fyzika, ekonomie, informatika atd.), ve kterých student získává potřebnou úroveň vědomostí pro zvládnutí následného studia předmětů odborných (např. územní plánování, veřejné stavební investice atd.).
V závěru svého studia pod odborným a metodickým vedením akademického pracovníka student samostatně zpracovává diplomovou práci, ve které řeší náročnější, individuálně zadaný odborný problém. Tuto práci následně obhajuje před komisí pro státní bakalářské zkoušky. Odbornou rozpravou z předmětů tohoto studijního programu je současně posouzena úroveň jeho vědomostí i schopností jejich aplikace při řešení technických problémů v praxi.
Klíčové výsledky učení:
Absolvent magisterského studijního programu Městské inženýrství umí řešit technické, technicko–ekonomické a technicko–ekologické problémy spojených se zajištěním provozu měst a obcí a je schopen tvorby a koordinace řešení veřejné infrastruktury, tj. dopravní infrastruktury, technické infrastruktury, veřejného prostranství atd.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolvent magisterského studijního programu Městské inženýrství na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně získá znalosti v teoretických a odborných disciplínách. Absolvent je po ukončení studia bakalářem se stavebně–technickým, ekonomicky–technickým a ekologicky–technickým vzděláním. Je oprávněn užívat titul „inženýr“ (ve zkratce „Ing.“) před jménem.
Absolvent získá znalosti a dovednosti, které uplatní při administraci a při provádění řízení v přípravných fázích investičního procesu a inženýrské činnosti, pořizování územně plánovacích podkladů, v oblastech plánování, výstavby, rekonstrukcí, údržby a zajištění provozu měst a obcí. Může nalézt uplatnění ve funkcích vyžadujících schopnost plnění odborných úkolů v aparátu veřejné správy. Vzhledem k širokému spektru skladby předmětů obsažených v studijních plánech najdou absolventi uplatnění i ve sféře dodavatelské (ve firmách zabývající se investorskou, inženýrskou a projektovou činností).
Následně si absolvent může své odborné vzdělání prohlubovat v rámci nabídky celoživotního vzdělávání.
Po splnění předepsané praxe může získat autorizaci jako technik udělovanou Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Cílem studia je nejen zvládnutí teoretických a odborných předmětů umožňujících samostatné řešení a rozhodování o všech složitějších problémů spojených se zajištěním provozu měst a obcí, ale i poskytnout trhu práce absolventa, který je pro státní správu zajímavý z důvodu přípravy ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti, která je pro budoucí zaměstnání absolventa nezbytná a je jí garantována dostatečná úroveň znalostí v oblastech práva, pozemního stavitelství a územního plánování.
Garant oboru: doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-HV051 Ekonomika měst a obcí cs  2  zimní P   ano
FAST-AG008 Obnova památek cs  4  zimní P zá,zk   ano
FAST-BH011 Požární bezpečnost staveb cs, en  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-CS053 Revitalizace a stabilita krajiny cs  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-CH016 Sanace a adaptace budov cs, en  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-XM001 Technologie výstavby městských komuni... cs  4  zimní P zá,zk   ano
FAST-CV080 Veřejné finance cs  3  zimní P kl   ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-BY002 Angličtina pro středně pokročilé (zko... cs  2  letní P zk   ano
FAST-TG051 Architektura inženýrských staveb cs  4  letní P zá,zk   ano
FAST-XT001 Energetické zdroje cs  5  letní P zá,zk   ano
FAST-XM002 Navrhování komunikací s ohledem na be... cs  4  letní P zá,zk   ano
FAST-CV075 Regionální politika cs  4  letní P zá,zk   ano
FAST-CH009 Trvale udržitelná výstavba cs, en  4  letní P zá,zk   ano

Volitelný
FAST-XU052 Databázové systémy cs  5  letní V zá,zk 5605 ano
FAST-XU051 Projektový management IPMA cs  5  letní V zá,zk 5605 ano
FAST-CZ052 Etika v podnikání cs  2  letní V 5606 ano
FAST-CZ054 Inženýrská pedagogika cs  2  letní V 5606 ano
FAST-XZ057 Prezentační dovednosti cs  2  letní V 5606 ano
FAST-CZ056 Psychologie ve firemní praxi cs  2  letní V 5606 ano

Skupiny volitelných předmětů
5605 povinnost: 1 předmět  
5606 povinnost: 2 předměty  
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-XI001 Diplomový seminář cs  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-CM053 Doprava ve městech cs  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-CV082 Správa stavebních objektů cs  5  zimní P zá,zk   ano

Volitelný
FAST-XI052 Praktický projekt ME cs  15  zimní V 5608 ano
FAST-XI051 Projekt ME cs  15  zimní V 5608 ano

Skupiny volitelných předmětů
5608 povinnost: 1 předmět