dizertační práce

Iontové mikroklima budov v architektonickém návrhu

Text práce 11.87 MB Teze 1.57 MB

Autor práce: Ing. arch. Lucie Holopírková, Ph.D.

Ak. rok: 2019/2020

Vedoucí: doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc.

Oponenti: prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D., Ing. David Eyer, Ph.D.

Abstrakt:

Jednou ze základních priorit naší společnosti je stálé zvyšování kvality života. Součástí nových trendů a technologií je snaha o optimalizaci všech faktorů působících na každého jednotlivce v budovách doma i v pracovním prostředí. Moderní technologie stále častěji nacházejí inspirace v tradičních materiálech a principech architektonického navrhování. Již při architektonickém návrhu budovy je možné mikroklima budovy značně ovlivnit vhodným výběrem použitých materiálů povrchů, způsobem větrání a také výběrem konstrukcí, které ovlivňují přirozené elektromagnetické pole země. A především výběrem lokality, kde se budova nachází.
V této práci se zaměřuji na iontové mikroklima, které může být indikátorem zdravého prostředí a mít zásadní vliv na zdraví a psychickou pohodu člověka. Touto prací bych ráda přispěla k zdravému a harmonickému bydlení a navrhování budov s ohledem na trvale udržitelný rozvoj.

Klíčová slova:

Mikroklima, iontové mikroklima, záporné ionty, ionizace vzduchu, vnitřní prostředí budov, pohoda a zdraví člověka, magnetické pole Země, biopole člověka, elektrosmog, stavební biologie.

Termín obhajoby

17.9.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaPznamka

Průběh obhajoby

Předseda zahájil obhajobu a představil členy komise. Doktorandka prezentovala podrobně téma disertační práce. Školitel představil doktorandku a její postup studia. Oponenti přečetli své posudky a vznesli dotazy. Prof. Urbášková: Zdůvodněte výběr měřících metod. Jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých metod používaných pro měření v praxi ve vztahu k vašim vybraným metodám. Jak uplatňujete výsledky výzkumu ve své praxi. Ing. Eyer, Ph.D.: Jak byste zhodnotila funkčnost s výsledky metody A? Popište vliv na iontové klima v administrativních budovách – výsledky z vašeho měření. Proč nedošlo ke kritickému zhodnocení výsledků měření ve vile Tugendhat, bylo pouze zdrojem, nebo byly využity i výsledky? Doktorandka odpověděla na položené otázky.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Architektura a urbanismus (ARCHURB)

Studijní obor

Architektura (ARCH)

Složení komise

prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (předseda)
doc. Ing. Ivana Žabičková, CSc. (člen)
Ing. Jan Žemlička, Ph.D. (člen)
Ing. arch. Mojmír Hudec (člen)
Ing. David Eyer, Ph.D. (člen)
prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D. (člen)

hodnocení vedoucího
Soubor vložený vedoucím Velikost
Posudek vedoucího práce [.pdf] 125.46 kB

posudek oponenta
Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 56.86 kB

Posudek oponenta
Ing. David Eyer, Ph.D.

posudek oponenta
Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 350.41 kB