studijní program

Environmentálně vyspělé budovy

Fakulta: FASTZkratka: BPC-EVB (V2)Ak. rok: 2019/2020

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: X00000000000

Udělovaný akademický titul: Bc.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 28.5.2019 - 28.5.2029

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

4 roky

Garant programu

Cíle studia

Cílem studia v bakalářském studijním programu Environmentálně vyspělé budovy je zvládnout zpracování návrhu energetického konceptu budovy s téměř nulovou spotřebou energie, naučit se při projekční činnosti propojit návrh konstrukční s návrhem technických zařízení, zvládnout návrh efektivních opatření přinášející významné energetické úspory, získat přehled o možnostech využití obnovitelných zdrojů energie v budovách, naučit se posuzovat vhodnost jednotlivých řešení, schopnost zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), optimalizovat způsob hospodaření s vodou v budovách, její čištění a recyklaci (šedé vody), orientovat se v právních předpisech ve stavebnictví.

Profil absolventa

Absolvent tohoto bakalářského studijního programu Environmentálně vyspělé budovy je zaměřen na budovy s téměř nulovou spotřebou energie a udržitelné budovy. V průběhu studia získá teoretické i odborné znalosti z oblasti pozemního stavitelství, tepelné techniky, systémů technických zařízení budov, využití obnovitelných a alternativních energetických zdrojů, energetické náročnosti budov, teorie vnitřního prostředí, hospodaření s vodou v budovách, základů počítačových simulací v oblasti problematiky hospodaření s energií.

Charakteristika profesí

Na základě získaných znalostí, dovedností a způsobilostí bude absolvent bakalářského studijního programu Environmentálně vyspělé budovy schopen působit ve stavební praxi v oblastech, kde:
- zvládne zpracování návrhu energetického konceptu budovy s téměř nulovou spotřebou energie,
- při návrhu budov bude schopen zohlednit interakci stavebního řešení a technického zařízení budov,
- pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie bude schopen navrhnout energeticky efektivní vytápění, ochlazování a větrání a klimatizace, elektroinstalace objektů podle nároků kladených na vnitřní prostředí,
- dokáže navrhnout a posoudit obálku budovy včetně všech jejích detailů z pohledu stavebního řešení i z pohledu systémů techniky prostředí,
- u změn dokončených staveb bude umět navrhnout efektivní opatření přinášející energetické úspory,
- bude schopen se orientovat v možnostech využití obnovitelných zdrojů energie v budovách včetně energetického posouzení,
- bude schopen zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy (PENB),
- bude schopen optimalizovat způsob hospodaření s vodou, její čištění a recyklaci (šedé vody),
- dokáže provést koncepční návrhy využití dešťových vod v budovách,
- bude schopen navrhnout systém odstraňování domovního odpadu s ohledem na požadavky ekologické likvidace,
- bude se orientovat v právních předpisech ve stavebnictví.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Studijní plán oboru není zatím pro tento rok vygenerován.