studijní program

Chemie a technologie materiálů

Fakulta: FCHZkratka: BKCP_CHTMAk. rok: 2019/2020

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0711A130002

Udělovaný akademický titul: Bc.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 6.6.2018 - 6.6.2028

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Kombinované studium

Standardní doba studia

3 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Chemie Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Cílem studia je poskytnout všeobecné vzdělání v základních chemických disciplínách, rozšířené o chemii a technologii anorganických a syntetických organických materiálů. Studium má docílit zvýšeného povědomí o struktuře hmoty a jejím chemickém a fyzikálním chování s důrazem na aplikace těchto zákonitostí na pochopení struktury a vlastností pevných látek. V obecné rovině má vštípit a upevnit celoživotní schopnost získávat nové znalosti a dovednosti a rozvíjet je, schopnost kriticky hodnotit experimentální a publikovaná data a vyvozovat z nich přiměřené závěry. Cílem studia je především příprava absolventa pro navazující magisterské studium specializovaných chemických oborů, avšak skladba studijního plánu je však volena tak, aby umožnila i přímý nástup do chemické praxe. Absolvent má nabýt základních dovedností a zkušeností pro samostatnou a bezpečnou práci v laboratoři i obsluhu měřících přístrojů, provozních zařízení a technologických celků.

Profil absolventa

Absolvent prokazuje znalosti a praktické laboratorní dovednosti v základních chemických disciplínách jako je obecná, anorganická, organická, fyzikální a analytická chemie. Absolvent je zároveň vybaven znalostmi matematiky, fyziky, výpočetní techniky a částečně také biologie v rozsahu nezbytném pro zvládnutí výše uvedených disciplín. To vše v šíři a hloubce, která je standardem pro vysokoškolské absolventy chemických oborů. Na tento chemicko-přírodovědný základ navazují znalosti chemických technologií a postavené na chemickém inženýrství a rozvinuté v oborové specializaci na chemii a technologii materiálů.
Absolvent oboru chemie a technologie materiálů prokazuje základní znalosti vztahů mezi strukturou a vlastnostmi materiálů, a to jak anorganických kovových a nekovových, tak syntetických polymerních a kompozitních. To zahrnuje makromolekulární chemii, základy fyzikální chemie a fyziky polymerů, kompozitní materiály a jejich technologie, základy struktury a vlastností pevných látek, základy chemie a technologie silikátů (sklo, keramika, pojiva), základy struktury a vlastností kovů a slitin. Další rozšíření a prohloubení znalostí v oboru chemie materiálů se u absolventa předpokládá v navazujícím magisterském studijním programu Chemie, technologie a vlastnosti materiálů a k tomu také absolvent prokazuje předpoklady.
Absolvent rovněž prokazuje laboratorní dovednosti v základních oblastech chemie umožňující samostatné zpracování zadaných úkolů. Umí využít teoretické znalosti, soudobé přístrojové vybavení a vštípenou standardní metodologii pro získání použitelných experimentálních výsledků. Získané výsledky je schopen relevantně vyhodnocovat a vyvozovat z nich přiměřené závěry v intencích vědeckých standardů přírodovědných a technických oborů. Prokazuje schopnost tyto výsledky srozumitelně (ústně i písemně) prezentovat odborné veřejnosti, a to minimálně v českém jazyce. Absolvent prokazuje schopnost zrealizovat výzkumný projekt a získat výsledky bez požadavku na kvalitu pro přímé publikování.
Absolvent umí využívat soudobé informační technologie v chemické praxi (výpočty, statistické zpracování a grafické znázornění dat, orientace v databázích) ale i mimo ni (v managementu, logistice, obchodu). Profil absolventa je doplněn jazykovou průpravou (odborná i obecná angličtina ve čtyřech semestrech), tak aby absolvent dokázal čerpat z anglicky psaných zdrojů.

Charakteristika profesí

Charakteristický profesními činnostmi absolventů tohoto oboru jsou návrhy, konstrukce a provozování chemických procesů a technologií vedoucích k přeměně ropných, minerálních, rudných a jiných přírodních surovin v technicky a ekologicky významné materiály nebo produkty. Absolventi nacházejí uplatnění především v řízení technologických procesů a managementu chemických provozů, v provozech výrob syntetických materiálů, zpracování plastů, výrob kompaundů a kompozitů, ve výrobě stavebních materiálů, a to jak maltovin, tak i keramických materiálů, dále ve sklářství a cementářském průmyslu, ve výrobě technické, inženýrské a žárovzdorné keramiky, dále ve výrobě adheziv, hnojiv, anorganických výztuží a plniv, při povrchových úpravách materiálů (elektrotechnický, textilní, automobilový a letecký průmysl), ve farmaceutických a kosmetických výrobnách, v recyklaci odpadů a v dalších, především chemických procesech.

Podmínky splnění

Student studium úspěšně absolvuje, pokud získá počet kreditů v předepsané skladbě rovný minimálně šedesátinásobku počtu roků standardní doby studia a vykoná státní závěrečnou zkoušku, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Celkový počet kreditů pro úspěšné absolvování bakalářského studia je 180 ECTS kreditů.

Vytváření studijních plánů

Na Vysokém učení technickém v Brně je používán kreditní systém European Credit Transfer and Accumulation Systém, popis pracovní zátěže pro jednotlivé předměty a definice výpočtu je zveřejněna na https://www.vutbr.cz/studium/ects-katalog/ects-alokace-kreditu.
Studijní plán je sestaven tak, aby umožňoval studentům zejména získání teoretických znalostí potřebných pro výkon povolání včetně uplatnění v tvůrčí činnosti a dále osvojení nezbytných praktických dovedností. Celkový počet kreditů pro úspěšné absolvování bakalářského studia je 180 kreditů. Studenti si zapisují v každém akademickém roce předměty za minimální počet kreditů, tj. 60 kreditů. Pro postup do letního semestru 1. ročníku studia musí student získat minimálně 17 kreditů a pro postup do dalšího ročníku studia musí student získat minimálně 40 kreditů. Studijní plány jsou sestaveny z povinných a povinně volitelných předmětů, které odpovídají základním teoretickým disciplínám. V prvním ročníku studia tvoří studijní plán předměty teoretického základu, na které v dalších ročnících navazují předměty jak teoretické, tak profilujícího základu. 30% předmětů tvoří praktická a laboratorní cvičení. Absolvováním předmětů tak získá student znalosti a dovednosti, které odpovídají, souvisejí nebo podmiňují znalosti nebo dovednosti ze základních státnicových tematických okruhů.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Podmínkou přijetí ke studiu je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu. Studium je spojeno s prací v chemických a technologických laboratořích, kde mají studenti přístup k široké škále chemických látek, manipulují a přicházejí do přímého kontaktu s nimi. V rámci laboratorní praxe může být ohroženo nejen zdraví studenta, ale může být i studentem ohroženo zdraví ostatních osob. Proto se při posuzování zdravotní způsobilosti přihlíží kromě obecné zdravotní způsobilosti též k nemocem a chorobným stavům, které mohou být kontraindikací pro práci s chemickými látkami, případně představují pro tuto práci určitá omezení. Více informací o specifikaci nemocí a chorob je zveřejněno v elektronické přihlášce a na web stránkách pro uchazeče o studium http://www.fch.vut.cz/cs/zajemce-o-studium.html

Návaznost na další typy studijních programů

Všeobecný rozsah studijního programu je natolik bohatý, že umožňuje absolventovi pokračovat v širokém spektru chemicky zaměřených navazujících magisterských studijních programů.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BA_ZLTBasics of Laboratory Techniqueen1zimníPovinnýklano
BC_CHI1Chemická informatika Ics3zimníPovinnýklano
BC_CHL1Chemické procesy v praxics1zimníPovinnýano
BC_MAT1Matematika Ics7zimníPovinnýzá,zkano
BC_ACH1Obecná a anorganická chemie Ics8zimníPovinnýzá,zkano
BC_BIOObecná biologie a ekologiecs2zimníPovinnýzkano
BC_ZLTZáklady laboratorní technikycs1zimníPovinnýklano
BC_PCM1Matematické aplikace v chemii Ics2zimníPovinně volitelnýkl1ano
BC_UCHTMÚvod do chemie a technologie materiálůcs2zimníPovinně volitelnýkl1ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BC_FYZ1Fyzika Ics6letníPovinnýzá,zkano
BC_CHI2Chemická informatika IIcs4letníPovinnýzá,zkano
BC_MAT2Matematika IIcs7letníPovinnýzá,zkano
BC_ACH2Obecná a anorganická chemie IIcs5letníPovinnýzá,zkano
BC_OBTObecná toxikologiecs2letníPovinnýzkano
BC_OCH1Organická chemie Ics6letníPovinnýzá,zkano
BC_ACH1_PPraktikum z anorganické chemie Ics3letníPovinnýklano
BC_FYZ1_PPraktikum z fyziky Ics3letníPovinnýklano
BC_PCM2Matematické aplikace v chemii IIcs2letníPovinně volitelnýkl1ano
BC_UPMTÚvod do pokročilých materiálů a technologiícs2letníPovinně volitelnýkl1ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BC_ANC1Analytická chemie Ics6zimníPovinnýzá,zkano
BC_FCH1Fyzikální chemie Ics6zimníPovinnýzá,zkano
BC_OCH2Organická chemie IIcs6zimníPovinnýzá,zkano
BC_ANC1_PPraktikum z analytické chemie Ics3zimníPovinnýklano
BC_ACH2_PPraktikum z anorganické chemie IIcs3zimníPovinnýklano
BC_FCH1_PPraktikum z fyzikální chemie Ics3zimníPovinnýklano
BC_EMTMěřicí technikacs4zimníPovinně volitelnýzá,zkBano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BC_ANC2Analytická chemie IIcs6letníPovinnýzá,zkano
BC_A4Angličtina pro chemiky IV L (B1+)cs4letníPovinnýzá,zkano
BC_FCH2Fyzikální chemie IIcs6letníPovinnýzá,zkano
BC_MCHMakromolekulární chemiecs3letníPovinnýzá,zkano
BC_ANC2_PPraktikum z analytické chemie IIcs3letníPovinnýklano
BC_FCH2_PPraktikum z fyzikální chemie IIcs3letníPovinnýklano
BC_OCH_PPraktikum z organické chemiecs3letníPovinnýklano
BC_SMAStruktura materiálůcs3letníPovinnýzkano
BC_BCH1Biochemie Ics4letníPovinně volitelnýzá,zkBano
BC_ODP_MOdborná praxe - CHMcs4letníPovinně volitelnýBano
BC_TEKTechnické kreslenícs2letníPovinně volitelnýklBano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BA_CHIN1Chemical Engineering Ien6zimníPovinnýzá,zkano
BC_CHIN1Chemické inženýrství Ics6zimníPovinnýzá,zkano
BC_CHI1_PPraktikum z chemického inženýrství Ics2zimníPovinnýklano
BC_MCH_PPraktikum z makromolekulární chemiecs2zimníPovinnýklano
BC_SKPSklo, keramika, pojivacs4zimníPovinnýzkano
BC_SVMStruktura a vlastnosti makromolekulcs4zimníPovinnýzkano
BC_TCVTechnologie chemických výrobcs3zimníPovinnýzkano
BC_VYPVýrobní technologie polymerů, kompozitů a silikátůcs2zimníPovinnýano
BC_KOMKompozitní materiály a jejich technologie Ics4zimníPovinně volitelnýzkAano
BC_POMPolymerní materiálycs4zimníPovinně volitelnýzkAano
BC_TP_CHMTýmový projekt - CHMcs2zimníPovinně volitelnýAano
BC_UBP_CHMÚvod do bakalářské práce - CHMcs2zimníPovinně volitelnýklAano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BC_BAPBakalářská prácecs12letníPovinnýano
BC_CHIN2Chemické inženýrství IIcs6letníPovinnýzá,zkano
BC_CHI2_PPraktikum z chemického inženýrství IIcs2letníPovinnýklano
BC_CHPChemie a technologie polymerních materiálůcs4letníPovinně volitelnýzkAano
BC_KOVKovové materiálycs4letníPovinně volitelnýzkAano
BC_MTSModerní technologie silikátůcs4letníPovinně volitelnýzkAano
BC_ZPMZpracování práškovitých materiálůcs4letníPovinně volitelnýzkAano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. kreditů Předměty
1 2 BC_PCM1, BC_UCHTM, BC_PCM2, BC_UPMT
A 13 BC_KOM, BC_POM, BC_TP_CHM, BC_UBP_CHM, BC_CHP, BC_KOV, BC_MTS, BC_ZPM
B 4 BC_EMT, BC_BCH1, BC_ODP_M, BC_TEK