Detail oboru

Building Constructions

FASTZkratka: SAk. rok: 2018/2019Zaměření: Building Constructions Design

Program: Civil Engineering

Délka studia: 1.5 roků

Akreditace od: 25.7.2007Akreditace do: 31.8.2023

Profil

Třísemestrální navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství v oboru Pozemní stavby zaměření Konstrukce a statika staveb navazuje na čtyřleté bakalářské studium obdobného technického zaměření. V průběhu studia získá prohloubené vědomosti z teoretických i odborných disciplín oboru Pozemní stavby zaměření Konstrukce a statika staveb.
Jeho studium je cíleně zaměřeno do jednotlivých specializací oboru a zaměření, a to na Navrhování kovových a dřevěných konstrukcí, Navrhování betonových a zděných konstrukcí, Stavební mechaniku a Geotechniku.
V průběhu studia si student osvojuje nejnovější vědecké i technické poznatky v komplexu jejich vzájemných souvislostí a je veden k samostatné tvůrčí inženýrské práci. Získané znalosti v jednotlivých předmětech aplikuje na individuálně zadaných stavebně – technických úlohách v problematice daného zaměření studia. Důraz během studia je kladen na samostatnou tvůrčí inženýrskou práci.

Klíčové výsledky učení

Absolvent studijního oboru Pozemní stavby zaměření Konstrukce a statika staveb získá vysoce specializované (teoretické I odborné) znalosti ve studovaném oboru a zaměření. Získané znalosti je schopen aplikovat při řešení problematiky daného studijního oboru a zaměření.
Je schopen v rámci získaných dovedností samostatně řešit i náročné odborné problémy (samostatné řešení složitých stavebně-technických a manažerských problémů ve stavebnictví) a je tedy připraven na svoje inženýrské působení v praxi. Je schopen realizovat komplexní řešení inženýrského problému.
Jako vysoce kvalifikovaný odborník je schopen zastávat a úspěšně se uplatnit ve vysokých inženýrských i manažerských funkcích, je vybaven předpoklady k řešení i složitých technických problémů, a to nejen při komplexním návrhu staticky zatížených nosných konstrukcí pozemních staveb, ale i při jejich přípravě a realizaci.
V rámci kompetencí (po splnění předepsané praxe) může absolvent studijního oboru Pozemní stavby zaměření Konstrukce a statika staveb získat autorizaci udělovanou Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Je schopen řídit složité technické nebo odborné činnosti či projekty a nést odpovědnost za jejich kvalitu. Je také schopen nést odpovědnost za odborné řízení jednotlivců a skupin.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
CL001Betonové konstrukce (S)cs, en5zimníPovinnýzá,zkano
CO001Kovové konstrukce 2cs, en5zimníPovinnýzá,zkano
CA001Matematika 5 (S)cs, en4zimníPovinnýzá,zkano
CD007Metoda konečných prvkůcs3zimníPovinnýzá,zkano
CH014Nauka o budovách 2cs, en4zimníPovinnýzá,zkano
CD003Pružnost a plasticita cs, en5zimníPovinnýzá,zkano
CH016Sanace a adaptace budovcs, en4zimníPovinnýzá,zkano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BY002Angličtina pro středně pokročilé (zkouška)cs2letníPovinnýzkano
CB001Aplikovaná fyzikacs, en3letníPovinnýzá,zkano
CD005Dynamika cs5letníPovinnýzá,zkano
CF002Speciální metody zakládání (S)cs4letníPovinnýzá,zkano
CD006Teorie spolehlivosti cs4letníPovinnýzá,zkano
CO051Modelování kovových a dřevěných konstrukcícs5letníPovinně volitelnýzá,zk5559ano
CL052Statika při rekonstrukcích (S)cs5letníPovinně volitelnýzá,zk5559ano
CD051Vybrané statě ze stavební mechaniky 2 (S)cs5letníPovinně volitelnýzá,zk5559ano
CD052Statická a dynamická analýza stavebních konstrukcí (KON)cs5letníPovinně volitelnýzá,zk5560ano
CL053Vybrané statě z betonových konstrukcí 1 (KON)cs5letníPovinně volitelnýzá,zk5560ano
CO053Vybrané statě z kovových a dřevěných konstrukcícs5letníPovinně volitelnýzá,zk5560ano
CL056Diplomový seminář (S-BZK)cs2letníPovinně volitelný5561ano
CO067Diplomový seminář (S-KDK)cs2letníPovinně volitelný5561ano
CD053Diplomový seminář (S-STM)cs2letníPovinně volitelný5561ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
CL005Speciální betonové konstrukce (S)cs5zimníPovinnýzá,zkano
CO004Speciální kovové konstrukce (S)cs5zimníPovinnýzá,zkano
CZ052Etika v podnikání cs2zimníPovinně volitelný5563ano
CZ057Prezentační dovednostics2zimníPovinně volitelný5563ano
CZ056Psychologie ve firemní praxics2zimníPovinně volitelný5563ano
CO054Automatizace navrhování kovových a dřevěných konstrukcícs5zimníPovinně volitelnýzá,zk5564ano
CD056Nelineární mechanika cs5zimníPovinně volitelnýzá,zk5564ano
CL060Vybrané statě z betonových konstrukcí 2 (S)cs5zimníPovinně volitelnýzá,zk5564ano
CF053Aplikace inženýrských úloh z geotechniky cs5zimníPovinně volitelnýzá,zk5565ano
CL054Automatizace výpočtů betonových konstrukcícs5zimníPovinně volitelnýzá,zk5565ano
CO055Diagnostika a rekonstrukce kovových a dřevěných konstrukcícs5zimníPovinně volitelnýzá,zk5565ano
CD057Spolehlivost a teorie porušování materiálů cs5zimníPovinně volitelnýzá,zk5565ano
CL057Specializovaný projekt (S-BZK)cs8zimníPovinně volitelnýkl5566ano
CO068Specializovaný projekt (S-KDK)cs8zimníPovinně volitelnýkl5566ano
CD058Specializovaný projekt (S-STM)cs8zimníPovinně volitelnýkl5566ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. Předměty
5559 0 CO051, CL052, CD051
5560 0 CD052, CL053, CO053
5561 0 CL056, CO067, CD053
5563 0 CZ052, CZ057, CZ056
5564 0 CO054, CD056, CL060
5565 0 CF053, CL054, CO055, CD057
5566 0 CL057, CO068, CD058