Detail předmětu

Investování

FAST-TV02Ak. rok: 2019/2020

Rozdělení jednotlivých druhů investic, možnosti investování, formy a druhy investičních činností. Měření efektivnosti investic, specifika investování ve stavebnictví a při stavební činnosti. Vliv objemu investic na hospodářské výsledky, spolupráce se zahraničními investory. Studenti jsou seznámení s úlohou investic v národním hospodářství, charakterem investic formou stavební činnosti a měřením efektivnosti investování.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Tvorba modelů pro výpočty ekonomické a finanční proveditelnosti investičních projektů. Zpracování studie proveditelnosti.

Prerekvizity

Znalosti finanční a daňové problematiky.

Doporučená nebo povinná literatura

LUMBY, Steve: Investment Appraisal and Financial Decisions. London: Chapman &Hall, 1999. ISBN-13: 978-1861522573. (EN)
KORYTÁROVÁ, Jana, FRIDRICH Jaroslav a PUCHÝŘ Bohumil: Ekonomika investic. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2004. ISBN 80-214-2089-8. (CS)
FOTR, Jiří a SOUČEK, Ivan: Investiční rozhodování a řízení projektů. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. ISBN 978-80-247-3293-0. (CS)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Teoretické aspekty investování, hospodářská politika státu.
2. Podstata, cyklus a fáze investičního záměru.
3. Studie proveditelnosti (Feasibility Study) – význam, hlavní kapitoly.
4. Celkové náklady projektu (investiční náklady, pracovní kapitál).
5. Financování investičních projektů (vnitřní a vnější zdroje, interní a externí zdroje).
6. Kapacita závodu, vstupy do výroby. Výnosy a výrobní náklady.
7. Výkazy pro zpracování ekonomické analýzy projektu (výsledovka, rozvaha, výkaz CF pro finanční plánování).
8. Kritéria pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů.
9. Analýza rizik a nejistot (analýza ziskovosti, citlivosti a pravděpodobnosti).
10. Hodnocení projektů za rizika a nejistoty – pravděpodobnostní a rozhodovací stromy.
11. Hodnocení projektů za rizika a nejistoty – rozhodovací matice, rozhodovací pravidla.
12. Problematika inflace, nominální a reálné hodnoty.
13. Teorie portfolia.

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům dostatek informací pro samostatné zpracování podnikatelského záměru včetně zpracování variant financování

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-A magisterský navazující

    obor ARS , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
    obor ARS , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor