Detail oboru

Architektura a rozvoj sídel

FASTZkratka: ARSAk. rok: 2019/2020Zaměření: Management architektury

Program: Architektura a rozvoj sídel

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 10.12.2008Akreditace do: 31.12.2020

Profil

Navazující magisterský studijní program Architektura a rozvoj sídel v zaměření Management architektury se standardní délkou studia 2 roky navazuje na čtyřleté bakalářské studium obdobného architektonického zaměření.
V průběhu studia si student osvojuje nejnovější vědecké i technické poznatky v komplexu jejich vzájemných souvislostí a je veden k samostatné tvůrčí architektonicko - inženýrské práci. Získané znalosti v jednotlivých předmětech aplikuje na individuálně zadaných architektonicko – technických úlohách v problematice daného zaměření studia.
Studenti si prohloubí teoretický základ z bakalářského studia o další teoretické poznatky. Na tyto základy navazují odborné předměty oborové a podle zaměření. Tyto předměty mají své rozšíření především do oblasti studovaného zaměření Management architektury. Zastoupeny jsou taktéž předměty ekonomického zaměření.
Důraz během studia je kladen na samostatnou tvůrčí architektonicko - inženýrskou práci. Po absolutoriu je schopen absolvent samostatně řešit i náročné odborné problémy a je tak připraven na svoje architektonicko - inženýrské působení v praxi.

Klíčové výsledky učení

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Architektura a rozvoj sídel zaměření Management architektury získá vysoce specializované (teoretické I odborné) znalosti ve studovaném oboru. Získané znalosti je schopen aplikovat při řešení problematiky daného studijního oboru a zaměření.
Je schopen v rámci získaných dovedností samostatně řešit i náročné odborné problémy a je tedy připraven na svoje architektonicko - inženýrské působení v praxi. Jako vysoce kvalifikovaný odborník je schopen zastávat a úspěšně se uplatnit ve vysokých architektonicko - inženýrských i manažerských funkcích, je vybaven předpoklady k řešení i složitých architektonicko - technických problémů, a to nejen při komplexním architektonickém návrhu objektů, ale i při jejich přípravě a realizaci. Je schopen zastoupit klienta ve všech fázích předprojektové, projektové a realizační činnosti související se zhotovením stavebního díla.
V rámci kompetencí (po splnění předepsané praxe) může absolvent navazujícího magisterského studijního programu Architektura a rozvoj sídel získat autorizaci. Je tedy autorizovaným architektem, který je schopen řídit složité architektonicko - technické nebo odborné činnosti či projekty a nést odpovědnost za jejich kvalitu. Je také schopen nést odpovědnost za odborné řízení jednotlivců a skupin.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Architektura a rozvoj sídel zaměření Management architektury má prohloubené vědomosti z teoretických i odborných disciplin cíleně zaměřených do tohoto zaměření. Je oprávněn používat titul "inženýr architekt" (ve zkratce Ing. arch.) před jménem.
Má osvojeny nejnovější vědecké i odborné poznatky v komplexu jejich vzájemných souvislostí. Získané znalosti v jednotlivých předmětech je schopen aplikovat v problematice daného studijního oboru a zaměření. Je schopen samostatné tvůrčí inženýrsko - architektonické práce. Je schopen samostatně řešit i náročné odborné problémy a je tak připraven na svoje inženýrsko - architektonické působení v praxi. Jako vysoce kvalifikovaný odborník je schopen zastávat a úspěšně se uplatnit ve vysokých inženýrsko - architektonických i manažerských funkcích, je vybaven předpoklady k řešení i složitých odborných problémů. Je připraven pro autorizaci u České komory architektů.
Je připraven zastoupit klienta ve všech fázích předprojektové, projektové a realizační činnosti související se zhotovením stavebního díla. Vzhledem ke skladbě studovaných předmětů je schopen zabývat se i samostatnými developerskými aktivitami, jeho architektonické vzdělání jej však zároveň zmocňuje prosazovat i jiné než technicko ekonomické hodnoty. Jeho uplatnění je především u kontraktorských firem, zajišťujících realizaci staveb od počátečního konceptu až po kolaudační řízení.
Svoje uplatnění může najít v rámci oboru i v oblasti výzkumu a vývoje.
Jeho vybavení znalostmi cizích jazyků v oblasti své odbornosti je předpokladem i pro eventuální působení v zahraničí.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
TG03Odborná praxecs30PovinnýVT - 1560ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
TG01Ateliér urbanistické tvorbycs10PovinnýklC1 - 130ano
TV01Ceny ve stavebnictvícs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
TV02Investovánícs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
TV07Projektové řízení staveb Ics4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
TY01Sociální komunikacecs2PovinnýklP - 13 / C1 - 13ano
TW01Technologie staveb Ics4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
TY51Historie a filozofie technikycs3VolitelnýklP - 26 / C1 - 134320ano
TY52Inženýrská pedagogikacs3VolitelnýklP - 26 / C1 - 134320ano
TG53Odborná exkurzecs3VolitelnýklVT - 964320ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BY51Angličtina pro středně pokročilé (zkouška)cs2Povinnýzkano
TV03Podnikový managementcs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
TY02Právo pro architektycs2PovinnýP - 26ano
TV08Projektové řízení staveb IIcs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
TG12Specializovaný ateliércs10PovinnýklC1 - 130ano
TW02Technologie staveb IIcs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
TV04Veřejné stavební investicecs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
TY53Etika v podnikánícs3VolitelnýklP - 26 / C1 - 134321ano
TG54Teorie a praxe architektonického navrhovánícs3VolitelnýklP - 26 / C1 - 134321ano
TG55Tradice a Nový urbanismuscs3VolitelnýklP - 26 / C1 - 134321ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
TG10Diplomový projektcs28Povinnýano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. Předměty
4320 0 TY51, TY52, TG53
4321 0 TY53, TG54, TG55