Detail oboru

Architektura a rozvoj sídel

FASTZkratka: ARSAk. rok: 2019/2020Zaměření: Architektura

Program: Architektura a rozvoj sídel

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 10.12.2008Akreditace do: 31.12.2020

Profil

Navazující magisterský studijní program Architektura a rozvoj sídel v zaměření Architektura se standardní délkou studia 2 roky navazuje na čtyřleté bakalářské studium obdobného architektonického zaměření.
V průběhu studia si student osvojuje nejnovější vědecké i technické poznatky v komplexu jejich vzájemných souvislostí a je veden k samostatné tvůrčí architektonicko - inženýrské práci. Získané znalosti v jednotlivých předmětech aplikuje na individuálně zadaných architektonicko – technických úlohách v problematice daného zaměření studia.
Studenti si prohloubí teoretický základ z bakalářského studia o další teoretické poznatky. Na tyto základy navazují odborné předměty oborové a podle zaměření. Tyto předměty mají své rozšíření především do oblasti studovaného zaměření Architektura. Zastoupeny jsou taktéž předměty ekonomického zaměření.
Důraz během studia je kladen na samostatnou tvůrčí architektonicko - inženýrskou práci. Po absolutoriu je schopen absolvent samostatně řešit i náročné odborné problémy a je tak připraven na svoje architektonicko - inženýrské působení v praxi.

Klíčové výsledky učení

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Architektura a rozvoj sídel zaměření Architektura získá vysoce specializované (teoretické I odborné) znalosti ve studovaném oboru. Získané znalosti je schopen aplikovat při řešení problematiky daného studijního oboru a zaměření.
Je schopen v rámci získaných dovedností samostatně řešit i náročné odborné problémy a je tedy připraven na svoje architektonicko - inženýrské působení v praxi. Jako vysoce kvalifikovaný odborník je schopen zastávat a úspěšně se uplatnit ve vysokých architektonicko - inženýrských i manažerských funkcích, je vybaven předpoklady k řešení i složitých architektonicko - technických problémů, a to nejen při komplexním architektonickém návrhu objektů, ale i při jejich přípravě a realizaci. Je schopen zpracovat architektonický návrh provozně náročných objektů nebo souborů staveb a zároveň zajistit jejich kvalitní realizaci.
V rámci kompetencí (po splnění předepsané praxe) může absolvent navazujícího magisterského studijního programu Architektura a rozvoj sídel získat autorizaci. Je tedy autorizovaným architektem, který je schopen řídit složité architektonicko - technické nebo odborné činnosti či projekty a nést odpovědnost za jejich kvalitu. Je také schopen nést odpovědnost za odborné řízení jednotlivců a skupin.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Architektura a rozvoj sídel zaměření Architektura má prohloubené vědomosti z teoretických i odborných disciplin cíleně zaměřených do tohoto zaměření. Je oprávněn používat titul "inženýr architekt" (ve zkratce Ing. arch.) před jménem.
Má osvojeny nejnovější vědecké i odborné poznatky v komplexu jejich vzájemných souvislostí. Získané znalosti v jednotlivých předmětech je schopen aplikovat v problematice daného studijního oboru a zaměření. Je schopen samostatné tvůrčí inženýrsko - architektonické práce. Je schopen samostatně řešit i náročné odborné problémy a je tak připraven na svoje inženýrsko - architektonické působení v praxi. Jako vysoce kvalifikovaný odborník je schopen zastávat a úspěšně se uplatnit ve vysokých inženýrsko - architektonických i manažerských funkcích, je vybaven předpoklady k řešení i složitých odborných problémů.
Je schopen zpracovat architektonický návrh provozně náročných objektů nebo souborů staveb a zároveň zajistit jejich kvalitní realizaci. Je připraven pro autorizaci u České komory architektů a následně pro vedení samostatné architektonické kanceláře. Je schopen najít uplatnění především v projekční činnosti. Tuto činnost je schopen vykonávat, díky zkušenostem získaným v průběhu odborné praxe, jako součásti studijního programu, v kvalitě odpovídající potřebám profese bezprostředně po ukončení studia.
Svoje uplatnění může najít v rámci oboru i v oblasti výzkumu a vývoje.
Jeho vybavení znalostmi cizích jazyků v oblasti své odbornosti je předpokladem i pro eventuální působení v zahraničí.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
TG03Odborná praxecs30zimníPovinnýano
BYA11Jak psát vědecké články a příspěvkycs0zimníDoporučenýano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
TG01Ateliér urbanistické tvorbycs11letníPovinnýklano
TV01Ceny ve stavebnictvícs3letníPovinnýzá,zkano
TV02Investovánícs4letníPovinnýzá,zkano
TY01Sociální komunikacecs2letníPovinnýklano
TW01Technologie staveb Ics4letníPovinnýzá,zkano
BYA12Academic Skillscs0letníDoporučenýano
TG51Architektura inženýrských stavebcs3letníVolitelnýzá,zk4306ano
TY51Historie a filozofie technikycs3letníVolitelnýkl4306ano
TY52Inženýrská pedagogikacs3letníVolitelnýkl4306ano
TG52Kulturní hodnoty v historii a současnosti městacs3letníVolitelnýzá,zk4306ano
TG53Odborná exkurzecs3letníVolitelnýkl4306ano
TH51Trvale udržitelná výstavbacs3letníVolitelnýzá,zk4306ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BY51Angličtina pro středně pokročilé (zkouška)cs2zimníPovinnýzkano
TV03Podnikový managementcs3zimníPovinnýzá,zkano
TY02Právo pro architektycs2zimníPovinnýano
TG02Specializovaný ateliércs11zimníPovinnýklano
TW02Technologie staveb IIcs4zimníPovinnýzá,zkano
TV04Veřejné stavební investicecs4zimníPovinnýzá,zkano
TM51Dopravní urbanismuscs3zimníVolitelnýkl4308ano
TY53Etika v podnikánícs3zimníVolitelnýkl4308ano
TE01Geografické informační systémycs3zimníVolitelnýkl4308ano
TG55Tradice a Nový urbanismuscs3zimníVolitelnýkl4308ano
TS51Revitalizace a stabilita krajinycs3zimníVolitelnýzá,zk4552ano
TG54Teorie a praxe architektonického navrhovánícs3zimníVolitelnýzá,zk4552ano
TH52Vybrané stati z požární bezpečnostics3zimníVolitelnýzá,zk4552ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
TG10Diplomový projektcs28letníPovinnýano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. Předměty
4306 0 TG51, TY51, TY52, TG52, TG53, TH51
4308 0 TM51, TY53, TE01, TG55
4552 0 TS51, TG54, TH52