Detail předmětu

Právo pro architekty

FAST-TY02Ak. rok: 2018/2019

Česká komora architektů, výkon povolání absolventů jako autorizovaných architektů činných ve výstavbě, obory autorizace a jejich udělování, působnost autorizovaných architektů, sdružení, veřejná obchodní společnost a společnost s ručením omezeným jako formy výkonu povolání svobodných architektů v České republice, výkon činnosti občany Evropské unie. Územní plánování, územní řízení, stavební řád. Autorizovaný inspektor, rámcový obsah zkoušky pro uchazeče o jmenování autorizovaným inspektorem.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Absolvováním předmětu získají studenti přehled právní úpravy výkonu povolání absolventů - architektů činných ve výstavbě. Seznámí se s právními předpisy z oblasti stavebního práva a zejména se zákonem o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Budou s nimi probrány jednotlivé formy podnikání architektů ve sdruženích, veřejných obchodních společnostech a společnostech s ručením omezeným. Budou obeznámeni s postupy při zadávání veřejných zakázek.

Prerekvizity

Předmět navazuje na znalosti získané v předmětu Stavební právo.

Doporučená nebo povinná literatura

Úplné znění: Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů ve výstavbě. Sagit , Ostrava, 2009.
Úplné znění: Zákon o územním plánování a stavebním řádu. Sagit, Ostrava, 2009.
Úplné znění: Veřejné zakázky a koncesní zákon. Sagit , Ostrava, 2009.
Štenglová,I.: Smlouvy ve výstavbě. Prospektrum, Praha, 2005.
Marek, K. a Průcha,P.: Nové stavební právo. Právnická fakulta MU, Brno, 2007.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Informace budou předávány formou přednášek.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti prokáží znalosti probraného učiva při zápočtové písemce.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Česká komora architektů.
2. Autorizace, podmínky udělení, obory.
3. Výkon povolání autorizovaných architektů.
4. Svobodné povolání, sdružení pro výkon povolání
architektů.
5. Veřejná obchodní společnost, společnost s ručením omezeným.
6. Výkon činnosti občany EU.
7. Autorizovaný inspektor, zkouška pro jeho jmenování.
8. Územní plánování.
9. Územní řízení.
10. Vybranné činnosti ve výstavbě.
11. Zákon o vyvlastnění. Veřejný zájem.
12. Správní delikty a přestupky ve stavebnictví
13. Zadávání veřejných zakázek.

Cíl

Cílem předmětu je získání orientace v problematice právní úpravy výkonu povolání absolventů - autorizovaných architektů činných ve výstavbě,podnikání svobodných architektů ve sdruženích a veřejných obchodních společnostech, obeznámení s postupy při zadávání veřejných zakázek a jejich orientace ve smluvních vztazích ve výstavbě.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-A magisterský navazující

    obor ARS , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný
    obor ARS , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný
    obor ARS , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Česká komora architektů.
2. Autorizace, podmínky udělení, obory.
3. Výkon povolání autorizovaných architektů.
4. Svobodné povolání, sdružení pro výkon povolání
architektů.
5. Veřejná obchodní společnost, společnost s ručením omezeným.
6. Výkon činnosti občany EU.
7. Autorizovaný inspektor, zkouška pro jeho jmenování.
8. Územní plánování.
9. Územní řízení.
10. Vybranné činnosti ve výstavbě.
11. Zákon o vyvlastnění. Veřejný zájem.
12. Správní delikty a přestupky ve stavebnictví
13. Zadávání veřejných zakázek.