Detail oboru

Architektura a rozvoj sídel

FASTZkratka: ARSAk. rok: 2018/2019Zaměření: Prostorové plánování

Program: Architektura a rozvoj sídel

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 10.12.2008Akreditace do: 31.12.2020

Profil

Navazující magisterský studijní program Architektura a rozvoj sídel v zaměření Prostorové plánování se standardní délkou studia 2 roky navazuje na čtyřleté bakalářské studium obdobného architektonického zaměření.
V průběhu studia si student osvojuje nejnovější vědecké i technické poznatky v komplexu jejich vzájemných souvislostí a je veden k samostatné tvůrčí architektonicko - inženýrské práci. Získané znalosti v jednotlivých předmětech aplikuje na individuálně zadaných architektonicko – technických úlohách v problematice daného zaměření studia.
Studenti si prohloubí teoretický základ z bakalářského studia o další teoretické poznatky. Na tyto základy navazují odborné předměty oborové a podle zaměření. Tyto předměty mají své rozšíření především do oblasti studovaného zaměření Prostorové plánování. Zastoupeny jsou taktéž předměty ekonomického zaměření.
Důraz během studia je kladen na samostatnou tvůrčí architektonicko - inženýrskou práci. Po absolutoriu je schopen absolvent samostatně řešit i náročné odborné problémy a je tak připraven na svoje architektonicko - inženýrské působení v praxi.

Klíčové výsledky učení

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Architektura a rozvoj sídel zaměření Prostorové plánování získá vysoce specializované (teoretické I odborné) znalosti ve studovaném oboru. Získané znalosti je schopen aplikovat při řešení problematiky daného studijního oboru a zaměření.
Je schopen v rámci získaných dovedností samostatně řešit i náročné odborné problémy a je tedy připraven na svoje architektonicko - inženýrské působení v praxi. Jako vysoce kvalifikovaný odborník je schopen zastávat a úspěšně se uplatnit ve vysokých architektonicko - inženýrských i manažerských funkcích, je vybaven předpoklady k řešení i složitých architektonicko - technických problémů, a to nejen při komplexním architektonickém návrhu objektů, ale i při jejich přípravě a realizaci. Je schopen řídit rozvoj sídelních útvarů jak z hlediska technicko ekonomického, tak z hledisek environmentálních i estetických. Je seznámen s novou situací rozvoje sídel vyplývající z členství ČR v Evropské unii.
V rámci kompetencí (po splnění předepsané praxe) může absolvent navazujícího magisterského studijního programu Architektura a rozvoj sídel získat autorizaci. Je tedy autorizovaným architektem, který je schopen řídit složité architektonicko - technické nebo odborné činnosti či projekty a nést odpovědnost za jejich kvalitu. Je také schopen nést odpovědnost za odborné řízení jednotlivců a skupin.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Architektura a rozvoj sídel zaměření Prostorové plánování má prohloubené vědomosti z teoretických i odborných disciplin cíleně zaměřených do tohoto zaměření. Je oprávněn používat titul "inženýr architekt" (ve zkratce Ing. arch.) před jménem.
Má osvojeny nejnovější vědecké i odborné poznatky v komplexu jejich vzájemných souvislostí. Získané znalosti v jednotlivých předmětech je schopen aplikovat v problematice daného studijního oboru a zaměření. Je schopen samostatné tvůrčí inženýrsko - architektonické práce. Je schopen samostatně řešit i náročné odborné problémy a je tak připraven na svoje inženýrsko - architektonické působení v praxi. Jako vysoce kvalifikovaný odborník je schopen zastávat a úspěšně se uplatnit ve vysokých inženýrsko - architektonických i manažerských funkcích, je vybaven předpoklady k řešení i složitých odborných problémů.
Je připraven zejména pro působení ve státní správě. Je schopen řídit rozvoj sídelních útvarů jak z hlediska technicko ekonomického, tak z hledisek environmentálních i estetických. Je seznámen s novou situací rozvoje sídel vyplývající z členství ČR v Evropské unii. Je seznámen s prací s evropskými i domácími veřejnými fondy. Jeho uplatnění je především v útvarech územního rozvoje obcí a krajů, případně ve vysoce kvalifikované práci pro stavební úřady. Je připraven pro autorizaci u České komory architektů.
Svoje uplatnění může najít v rámci oboru i v oblasti výzkumu a vývoje.
Jeho vybavení znalostmi cizích jazyků v oblasti své odbornosti je předpokladem i pro eventuální působení v zahraničí.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
TG03Odborná praxecs30zimníPovinnýano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
TG01Ateliér urbanistické tvorbycs10letníPovinnýklano
TM01Městské inženýrství I.cs3letníPovinnýklano
TG06Prostorové plánování v ČR a EUcs4letníPovinnýzá,zkano
TY01Sociální komunikacecs2letníPovinnýklano
TG07Strukturální politika EU (PRSPEU)cs2letníPovinnýzá,zkano
TG11Základy ekonomiecs3letníPovinnýzkano
TG51Architektura inženýrských stavebcs3letníPovinně volitelnýzá,zk4322ano
TY51Historie a filozofie technikycs3letníPovinně volitelnýkl4322ano
TY52Inženýrská pedagogikacs3letníPovinně volitelnýkl4322ano
TG52Kulturní hodnoty v historii a současnosti městacs3letníPovinně volitelnýzá,zk4322ano
TG53Odborná exkurzecs3letníPovinně volitelnýkl4322ano
TH51Trvale udržitelná výstavbacs3letníPovinně volitelnýzá,zk4322ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BY51Angličtina pro středně pokročilé (zkouška)cs2zimníPovinnýzkano
TG08Environmentální ekonomiecs2zimníPovinnýzkano
TE01Geografické informační systémycs3zimníPovinnýklano
TY02Právo pro architektycs2zimníPovinnýano
TG12Specializovaný ateliércs10zimníPovinnýklano
TV06Veřejné stavební investicecs4zimníPovinnýzá,zkano
TM51Dopravní urbanismuscs3zimníPovinně volitelnýkl4318ano
TY53Etika v podnikánícs3zimníPovinně volitelnýkl4318ano
TG54Teorie a praxe architektonického navrhovánícs3zimníPovinně volitelnýkl4318ano
TG55Tradice a Nový urbanismuscs3zimníPovinně volitelnýkl4318ano
TP01Městské inženýrství IIcs3zimníPovinně volitelnýzá,zk4870ano
TM02Městské inženýrství II.cs3zimníPovinně volitelnýzá,zk4870ano
TG09Regionální ekonomie a politikacs3zimníPovinně volitelnýzá,zk4871ano
TV09Regionální ekonomie a politikacs3zimníPovinně volitelnýzá,zk4871ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
TG10Diplomový projektcs28letníPovinnýano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. Předměty
4318 0 TM51, TY53, TG54, TG55
4322 0 TG51, TY51, TY52, TG52, TG53, TH51
4870 0 TP01, TM02
4871 0 TG09, TV09