Detail předmětu

Management projektů

FIT-MPRAk. rok: 2018/2019

Životní cyklus projektu. Znalostní oblasti projektového řízení. Procesně orientovaná organizace. Procesy projektového řízení. Základní pojmy řízení procesů. Vztah řízení procesů k řízení projektů a k celkovému řízení kvality. Aplikace procesů v řízení projektů. Programová podpora pro uplatnění procesů v projektovém řízení. Standardy a normy pro projektové a procesní řízení.

Předmět MPR je akreditován u SPŘ pro přípravu na certifikaci i recertifikaci IPMA pro stupně D a C.

Studenti mohou získat Národní certifikát studentů (NCS).

Výsledky učení předmětu

Student bude schopen: vytvářet plány a pomocné plány projektů, identifikovat monitorovací a řídicí mechanizmy projektů v IT, definovat projektové zdroje pro přidělení k úkolům a přerozdělení zdrojů. Student porozumí vztahům mezi řízením procesů a řízením projektů. Student se seznámí s posuzováním projektových a produktových procesů a porozumí technikám zdokonalování procesů.

 • Student se naučí odborné terminologii v českém i anglickém jazyce.
 • Student se naučí vytvářet a řídit projekty ve velkém týmu.
 • Student se naučí dokumentaci, prezentaci a obhajobě výsledků v malém projektu.

Prerekvizity

 • Znalost základních metod softwarového inženýrství.
 • Znalosti vyšší matematiky.

Doporučená nebo povinná literatura

 • Ježková, Z., Krejčí, H., Lacko, B., Švec, J.: Projektové řízení - Jak zvládnout projekty, ACSA, 2014, ISBN 978-80-905297-1-7.
 • Lacko, B., Švec, J., Balatková, M. a kol. : Specifika technických projektů - Pracovní sešit k Projektové řízení - Jak zvládnout projekty, ACSA, 2014, ISBN 978-80-905297-2-4.
 • Rosenau, M.D.: Řízení projektů, Computer Press, 2003, 344 s., ISBN 80-7226-218-1.
 • Vose, D.: Risk Analysis A Quantitative Guide Wiley, 2008, 735 p., ISBN-0: 0470512849, ISBN-3: 978-0470512845.

 • Doležal J. a kol.: Projektový management Komplexně, prakticky a podle světových standardů, Grada Publishing, 2016, ISBN 978-80-247-5620-2.
 • Smejkal, V., Rais, K.: Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích, Grada Publishing, 2006, ISBN 80-247-1667-4.
 • Schwalbe, K.: Řízení projektů v IT, Computer Press, a.s., 2007, 720 s., ISBN 978-80-251-1526-8.
 • Schulte, P.: Complex IT Project Management, AUERBACH PUBLICATION, 2004, 314 s., ISBN 0-8493-1932-3.
 • A Guide To The Project Management Body Of Knowledge, Fifth Edition, Project Management Institute, 2013, ISBN 978-1-935589-67-9.
 • Doležal J., Máchal P., Lacko B. a kol.: Projektový management podle IPMA, 2. aktualizované a doplněné vydání, Grada, 2012, ISBN 978-80-247-4275-5.
 • Rosemann, M.: Process Management, Springer - Verlag, 2003, 337 s., ISBN 3-540-43499-2.
 • Dyba, T.: Process Improvement in Practice: A Handbook for IT Companies. Kluwer Academic, 2004, 113 s., ISBN 1-4020-7869-2.
 • Munson, C.: Software Engineering Measurement, AUERBACH PUBLICATION, 2003, 443 p., ISBN 0-8493-1503-4.
 • Goldratt, E.M.: Kritický řetěz, AFNOR, 2002, 265 s., ISBN 2-1246-5613-9.
 • Hallows, J.: Information Systems Project Management, AMACON, 2005, 288 s., ISBN 0-8144-7273-7.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro získání zápočtu, a tím pro připuštění k závěrečné zkoušce, musí student odevzdat oba domácí úkoly, zúčastnit se počítačového cvičení, odevzdat projekt. Z domácích úkolů, počítačového cvičení a z projektu musí student získat z každého z těchto termínů minimálně 1 bod a získat celkově nejméně 20 bodů z domácích úkolů, počítačového cvičení a projektu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

  Osnova přednášek:
  1. Úvod. Základní pojmy, proč je důležité projektové řízení, souvislosti projektového řízení.
  2. Principy uplatnění procesního přístupu k řízení projektů.
  3. Znalostní oblasti projektového řízení. 
  4. Proces definování projektu.
  5. Procesy plánování projektu.
  6. Procesy organizování projektu.
  7. Procesy provádění projektu
  8. Procesy kontroly projektu.
  9. Proces uzavření projektu.
  10. Principy zdokonalování procesů.
  11. Metody a postupy využívané v projektovém řízení. Kritický řetěz.
  12. Standardy a normy v projektovém a v procesním řízení.
  13. Softwarová podpora pro řízení projektů.

  Osnova numerických cvičení:
  1. Seznámení s MS Project programovým produktem.
  2. Odhadování nákladů, stanovení rozpočtu a řízení nákladů projektu.

  Osnova počítačových cvičení:
  1. Vytvoření plánu týmového projektu v MS Project programovém produktu.

  Osnova ostatní - projekty, práce:
  1. Studenti pracují v týmech (až 10 studentů/tým), analyzují reálný problém a implementují jeho řešení jako řízený projekt.
  2. Zaznamenávají metriky procesů. Jsou průběžně kontrolovány milníky.

Cíl

Získat reálnou představu o principech, smyslu, roli a ostatních aspektech řízení procesů v projektech IT. Pochopit vztahy řízení procesů k řízení projektů a k TQM (Total Quality Management). Vytvořit si jasné představy o potřebách úspěšného řízení projektů. Seznámit se s metrikami softwarových produktů. Seznámit se se základními standardy a normami projektového řízení. Seznámit se s metodami měření kvality procesů, s postupy implementace řízení procesů a se základními standardy a normami procesního řízení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

2 hodnocené domácí úlohy. Kontrolovaná účast na počítačovém cvičení. Hodnocený týmový projekt s obhajobou. Závěrečná písemná zkouška.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MBI , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MIN , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MGM , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MPV , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MSK , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MIS , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor MMI , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný