Detail předmětu

Německý jazyk B1 - 2

FP-NJ2BAk. rok: 2018/2019

Kurz je zaměřen na výuku němčiny jako druhého cizího jazyka na obecné úrovni, zahrnuje však i jazyk potřebný pro profesní účely.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti si osvojí slovní zásobu ve vztahu ke svému budoucímu zaměstnání a zvládnou gramatické struktury na pokročilé úrovni tak, aby byli schopni běžné komunikace.

Prerekvizity

Kurz navazuje na jazykové znalosti a dovednosti, které student nabyl v předchozím semestru.

Doporučená nebo povinná literatura

FUNK Hermann, KUHN Christina, DEMME Silke. Studio d B 1. Plzeň: Fraus 2008. ISBN 978-80-7238-734-2 (CS)
Studijní opory: http://www.kj.fme.vutbr.cz/studopory/de/grammar/mluvnice.pdf (CS)
Studijní opory ke kurzu: www.vutbr.cz/elearning (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou praktických jazykových cvičení s důrazem na nácvik jazykových dovedností a rozvíjení slovní zásoby. Doplňuje je samostatná práce studentů v elearningovém prostředí moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je podmíněn aktivní účastí a samostudiem, splněním úkolů vyplývajících z průběžné kontroly studia a absolvováním zápočtového testu s dosažením min. 50% bodů.
Písemnou zkouškou prokáže student/ka schopnost porozumění slyšenému a čtenému projevu, schopnost vyjádřit se písemně na zadané téma a znalost gramatických a lexikálních struktur na úrovni B1 SERR. Ústní zkouškou prokáže schopnost vyjadřovat se ústně na obecná témata formou situačního rozhovoru na úrovni B1 SERR.
Zkouška má jeden řádný a dva opravné termíny.

Jazyk výuky

němčina

Osnovy výuky

1. L. 6
2. L. 6
3. L. 6
4. L. 7
5. L. 7
6. L. 8
7. L. 8
8. L. 9
9. L. 9
10. L. 10
11. L. 10
12. L. 10
13. Zápočtový test

Cíl

Cílem kurzu je vybavit studenty jazykovými znalostmi a dovednostmi na pokročilé úrovni pro každodenní komunikaci, aby zvládli běžné úkoly (např. popsat problém, podat pokyny) se kterými se mohou setkat v širokém okruhu ekonomických profesí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Docházka je pravidelně kontrolována. Absence může být v odůvodněných případech po dohodě s vyučujícím nahrazena.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-PFO , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor