Detail předmětu

Ekonomika a management podniku

FSI-5EMAk. rok: 2018/2019

Kurz je zaměřen na výrobní činnost podniku z těchto dvou přístupů: Management výroby a marketing výroby. Pozornost je věnována plánovaní a rozvrhování výroby, logistice výroby, zásobování, řízení nákladů v podniku, marketingu podniku a podnikovým informačním systémům. Zvláštní důraz je kladen na cvičení, kde se student setká s praktickou aplikací probírané látky.

Výsledky učení předmětu

Posluchač je schopen řešit běžné typy úloh spojené s výpočtem hladiny zásob ve výrobním podniku, plánováním výroby a nákladů a výrobní logistikou. Student je seznámen se základními principy marketingu a je schopen tyto principy aplikovat v praxi. Student se naučí využívat informatickou základnu pro plánovaní a rozvrhování výroby.

Prerekvizity

Obecné znalosti matematiky na úrovni absolvovaných kurzů na FSI. Základní znalosti diferenciálního a integrálního počtu.

Doporučená nebo povinná literatura

PINEDO, Michael L. Planning and Scheduling in Manufacturing and Services. New York, USA : Springer, 2005. 506. ISBN: 0-387-22198-0. (EN)
ASKIN, Donald G., GOLDBERG, Jeffrey B. Design and analysis of lean production systems. The University of Arizona : John Eley and Sons, 2002. 533. ISBN: 0-471-11593-2. (EN)
KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. [4. vyd.]. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4150-5. (CS)
MAIMON, O., KHMELNITSKY, E., KOGAN, K. Optimal flow control in manufacturing systems (Production Planning and Scheduling). The Netherlands : Kluwer Academic Publisher, 1998. 346. ISBN: 0-7923-5106-1. (EN)
HARRISON, D.K., PETTY, D.J. Systems for Planning and Control in Manufacturing. Oxford : Butterworth, Heinemann, 2002. 295. ISBN: 0-7506-4977-1. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách. Jsou vypracovány simulační modely, související s problematikou probíranou na přednáškách. Studenti připravují i vlastní simulační modely za využití dat z výrobních podniků.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky k udělení zápočtu: Aktivní účast na cvičeních. Vypracování semestrálního projektu a jeho prezentace (30b+15b).

Zkouška: Prověřuje teoretické znalosti z předmětu. Písemný test (55b)

Výsledné hodnocení je dáno součtem bodového zisku ze cvičení a u zkoušky. K úspěšnému zakončení předmětu je nutno získat alespoň 50 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu Výrobní management a marketing je poskytnout studentům znalosti o procesech řízení výroby ve výrobním podniku a seznámit je se základními principy marketingu.

Jsou popsány typy plánovacích systémů, jejich charakteristiky a použití v praxi. Student se seznámí s problematikou zásobování, nákupu, logistiky, financí, nákladového mng, simulace a optimalizace výrobních systémů a s aplikací této problematiky na příklady.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičení je povinná. Na cvičeních se hodnotí aktivita a základní znalosti.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-VSY , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-KSB , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
    obor M-VSR , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný (nepovinný)

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod
Základní pojmy z řízení výroby: Průběžná doba výroby, APS systémy, úzké místo, Gantovy diagramy, atd.
Základní pojmy z marketingu: Podstata marketingu, podnikatelské filozofie, 4P, atd.

2. Výrobní činnost podniku: Dělení výrobní činnosti, výrobní procesy a výroba, plánování výroby, výrobní kapacity.
Výrobní systémy: Hierarchie řízení, klasifikace výrobní organizace, strategie (výrobní strategie, vývoj strategie), organizace podniku, stanovení optimální konfigurace, nová zařízení, GT (Group Technology), tok výroby.

3. Plánování a rozvrhování výroby: Vývoj plánovacích systémů (MRP I a II, ERP, APS), řízení průběhu zakázky organizací.

4. Zásobování: Zásobovací činnosti, druhy zásob, normování a skladování materiálu, atd.

5. Výrobní logistika: Podstata, dodavatelský řetězec (SCM), vztah logistiky a výroby, atd.

6. Úvod do účetnictví: Rozdělení účetnictví, obecné účetní zásady, náklady, cena výkazy.

7. Nákladový management: Dělení nákladů a jejich význam, metody pro určení nákladů v podniku, klíčové indikátory výkonnosti (KPI).

8. Management designu: Sekvenční a konkurentní inženýrství, QFD (Quality function deployment), struktura QFD, FMEA (Failure mode effect analysis).
Re-engineering obchodních procesů: Podstata změny, BPR (Bussines process re-engineering)- koncepty a organizační struktury.

9. Marketing: Spokojenost zákazníků, metody pro měření kvality služeb, tržní segmentace, typy marketingu, typy zákazníků, marketingový mix, životní cyklus výrobku, značka.

10. Pravděpodobnost: Pravděpodobnost, rozložení pravděpodobnosti
Prognózování: Intuitivní prognózy, extrapolace, předpovědi, předpověď nejistoty, zlepšení přesnosti předpovědi
Cena – tvorba ceny, řízení cen, kalkulace ceny, cenová elasticita.

11. Optimalizace: Objektivní funkce, základní optimalizační koncepty, lineární programování Hodnocení alternativ: Teorie rozhodování, rozhodovácí proces.

12. Simulace: Terminologie, metodologie simulace, spojitá simulace, DES (Discrete even simulation – Simulace diskrétních událostí), simulační omezení.
Řízení projektu: Projektové sítě, plánování činností, nejistota v projektu, používání balíčků, praxe řízení projektu

13. Závěrečný test

Elektronické učební texty

Podklady_prezentace (cs)