Detail předmětu

Technologie nakládání s odpady

FCH-MCO_TNOAk. rok: 2018/2019

Definice: co je to odpadové hospodářství, legislativa a management.
Zdroje komunálního a průmyslového odpadu.
Druhy odpadů a jejich využití, recyklace, likvidace.
Základní technologie zpracování - biologické, tepelné, skládkování a solidifikace
Alternativní způsoby zpracování odpadů.
Technologie používané při zpracování odpadu.

Výsledky učení předmětu

Přehled o vzniku,sběru, zpracování, recyklaci a případném ekologickém zneškodnění odpadu.Přehled základní legislativy pro nakládání s odpady a provozovnách v ČR a SR. Absolvent může v některém podobném provozu zastávat místo předáka nebo také provozního inženýra.

Prerekvizity

Anorganická, organická a makromolekulární chemie, technologie chemických látek

Doporučená nebo povinná literatura

Kuraš M.: Odpady, jejich využití a zneškodňování, VŠChT, Praha 1994, ISBN 80-85087-32-4 (CS)
Straka F. : Metody likvidace a energetického využití odpadů. CA Publ., Praha 1991. (CS)
Tichý M.: Toxikologie pro chemiky. Univerzita Karlova, Karolinum, Praha 2004. (CS)
Kadrnožka J.: Energie a globální oteplování. VUTIUM, Brno 2006. (CS)
Scheirs H. F., Kaminsky W.: Feedstock Recycling and Pyrolysis of Waste Plastics. Wiley, New York 2006. (CS)
Bender H. F., Eisenbarth P.: Hazardous Chemicals. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim 2007. (CS)
Kizlink J. : Nakládání s odpady, FCH VUT, Brno 2007, ISBN 978-80-214-3348-9 (CS)
Kuraš M.: Odpadové hospodářství. Ekomonitor spol. s r.o., Chrudim 2008, ISBN 978-80-86832-54-0 (CS)
Kizlink J.: Nakládání s odpady, FCH VUT, Brno 2012, ISBN 978-80-214-4413-3 (CS)
Dlouhý Z.: Nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem, VUTIUM, Brno 2009 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

ústní zkouška, podmínkou absolvování je zodpovězení alespoň 50% otázek.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Úvod a historie
Odpadové hospodářství, legislativa
Odpady z těžební činnosti
Odpady z průmyslu
Odpady z farmaceutického průmyslu
Odpady z výroby papíru
Odpady z hutnictví a metalurgie
Odpady z potravinářského průmyslu
Ostatní odpady
Komunální odpady
Konvenční a alternativní technologie nakládání s odpady
Stroje a zařízení

Cíl

Seznámení posluchačů se zásadami při shromažďování, třídění, dopravě a dalším využití nebo zneškodnění odpadu. Poskytnutí základních informací o hlavních producentech odpadu, orientace v hlavních druzích odpadu a možnostech jeho zpracování, recyklace, různé zužitkování nebo zneškodnění. Dále pak budou studenti seznámeni se stroji a zařízeními používanými při likvidaci a zpracování odpadů a firmami zabývajícími se odpadovým hospodářstvím. V rámci praktika jsou plánovány exkurze do vybraných provozoven nakládání s odpady. Cílem je tedy připravit studenty pro práce v provozu s nakláním s odpady

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

není

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHTOZP magisterský navazující

    obor NKCO_CHTOZP , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program NPCP_CHTOZP magisterský navazující

    obor NPCO_CHTOZP , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning