Detail předmětu

Speciální toxikologie

FCH-MCO_STXAk. rok: 2018/2019

Historie, vymezení toxikologie v kontextu technických a přírodních věd, principy vztahu dávka-účinek, interakce látek na různých úrovních. Přehled toxických účinků. Toxikologické charakteristiky prvků, anorganických, organických sloučenin, organokovových sloučenin, vybraných organických skupin a sloučenin, toxinů hub, řas, rostlin, živočichů. Toxikologie bojových chemických látek.

Výsledky učení předmětu

Absolvováním předmětu student získá nové znalosti, vědomosti a poznatky v následujících oblastech

1. Studenti budou schopni aplikace pojmů v oblasti speciální toxikologie a v jiných chemických a toxikologických oborech.
2. Studenti získají znalosti mechanismů toxických účínků na organismy, budou znát jednotlivé typy toxických účinků, studenti pochopí vliv faktorů (vnějších a vnitřních) na toxicitu látek.
3. Studenti získají znalosti a poznatky toxického působení prvků a jejich sloučenin, vybraných organických sloučenin, organoprvkových a organokovových sloučenin, alkaloidů, biologicky aktivních látek, toxinů hub, řas, rostlin, živočichů .
4. Studenti získají znalosti z oblasti radiotoxikologie, bojových látek.

Prerekvizity

Znalosti z obecné toxikologie, anorganické a organické chemie, chemie životního prostředí, biochemie.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška ve formě písemného testu spolu s ústní částí zkoušky v rozsahu přednášek a doporučené literatury.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Historie, vymezení předmětu speciální toxikologie, terminologie, principy.
2. Přehled toxických účinků látek, charakteristika, příklady látek.
3. Toxikologické charakteristiky prvků, anorganických a organokovových sloučenin
4. Toxikologické charakteristiky vybraných organických skupin a sloučenin.
5. Toxikologické charakteristiky toxinů hub, sinic, řas.
6. Toxikologické charakteristiky toxinů rostlin toxikologicky významné druhy rostlin (alkaloidy, biologicky aktivní látky)
7. Toxikologické charakteristiky toxinů živočichů, toxikologicky významné druhy živočichů.
8. Radiotoxikologie a Toxikologie bojových chemických látek.

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout a objasnit toxické účinky látek a mechanismy toxických účínků na organismy, toxické působení prvků a jejich sloučenin, vybraných organických sloučenin, alkaloidů, biologicky aktivních látek, toxinů hub, řas, rostlin, živočichů , radiotoxikologie, bojových látek.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená, ale není kontrolována. Nedílnou součástí výuky i kombinované formě výuky je e-learning výukový kurz rozdělen do bloků, v rámci které jsou studentům k dispozici pro podporu učení, včetně elektronických učebnic, prezentací, přednášek a dalších doplňkových materiálů.
Pro studenty kombinované formy studia jsou organizovány konzultace o tématech pro studenty prezenční formy studia. Konzultace jsou poskytovány i pro studenty prezenční formy studia na vyžádání.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHTOZP magisterský navazující

    obor NKCO_CHTOZP , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program NPCP_CHTOZP magisterský navazující

    obor NPCO_CHTOZP , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning