Detail předmětu

Úvod do filosofie umění - letní

FAVU-1UFIL-LAk. rok: 2018/2019

Cílem kurzu je seznámit studenty se základními pojmy a tématy filosofické reflexe umění. Podání látky je založeno na kombinaci historického a problémového přístupu: Různé varianty odpovědí na otázku „co je to umění?“, které se objevily v dějinách evropského myšlení, jsou zkoumány jak v dějinné perspektivě, tak s ohledem na současnost. Kurz je tvořen několika tematickými okruhy, např. umění jako mimésis; umění a estetika; umění jako exprese; umění jako forma; umění jako znak a struktura; moderna – avantgarda – neoavantgarda – postmoderna; debata o definici umění ve 2. pol. 20. století.

Zajišťuje ústav

Katedra teorií a dějin umění (KTDU)

Výsledky učení předmětu

Absolvent kursu by měl být schopen vyložit nejvlivnější filosofické koncepce umělecké tvorby, rozumět základním pojmům filosofie umění a dokázat je zařadit do celkového rámce dějin umění a jeho teoretické reflexe.

Prerekvizity

Základní orientace v dějinách (zejména moderního) umění, povšechný přehled o hlavních obdobích a jménech evropské filosofie, absolvování předcházejícího kursu Úvod do filosofie umění I. - zimní.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je založena na kombinaci přednášek, zaměřených na obecné uvedení do látky, a společné četby kratších filosofických textů.

Způsob a kritéria hodnocení

Ústní zkouška.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky


1. Umění jako výraz. Freud a psychoanalýza: charakteristika přístupu a aplikace na umění. Tolstoj a expresivismus.
2. Fenomenologie a umění. Seznámení s metodou fenomenologie: Husserl, Heidegger, Patočka. Fenomenologická filosofie umění.
3. Směry navazující na fenomenologii. Hermeneutika – Gadamer a rehabilitace pojetí umění jako mimésis. Existencialismus: Camus, Sartre.
4. Strukturalismus a estetika. Vznik a základní pojmy strukturalismu a sémiotiky: Peirce, Saussure. Ruský literární formalismus. Český strukturalismus: Mukařovský.
5. Avantgarda a estetika. Původ a dějiny pojmu avantgardy. Úsilí o splynutí umění a života vs. estetická autonomie. Benjamin, Adorno.
6. Moderní umění a formalismus. Bell: „signifikantní forma“. Greenbergovo pojetí modernismu a avantgardy.
7. Analytická filosofie a umění. Seznámení se základními východisky analytické filosofie – Wittgenstein. Debata o definici umění v poválečné analytické estetice: antiesencialismus vs. institucionalismus. Goodman a umění jako symbol.
8. Konceptualismus a snahy o vykročení umění směrem k filosofii. LeWitt, Kostuh, Art & Language, Lippard. Kritika estetické koncepce umění. Dematerializace, deskilling.
9. Poválečný západní marxismus a umění. Frankfurtská škola: Adorno, Marcuse, Bürger. Althusser. Teorie situacionismu.
10. Poststrukturalistická filosofie a kritika moderního pojetí umění. Základní myšlenky a postavy poststrukturalismu: Lacan, Barthes, Foucault.
11. Postmodernismus ve filosofii a v umění. Lyotard: postmoderno a estetika neprezentovatelného. Postmodernismus ve výtvarné kritice: Krauss, Crimp, Foster.
12. Filosofie a umění po postmoderně. Rancière, Badiou.

Cíl

Cílem kursu je seznámit studenty se základními pojmy, metodami a tématy filosofické reflexe umění.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky jsou nepovinné.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program bakalářský

  obor APD , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AGD1 , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AGD2 , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AVI , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AEN , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AMU , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AFO , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor APE , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AIN , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor ATD , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AM1 , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AS2 , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AKG , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AM3 , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AS1 , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AM2 , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

52 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor