detail oboru

Ekonomika podniku

FPZkratka: BAK-EPAk. rok: 2017/2018Zaměření: -

Program: Ekonomika a management

Délka studia:

Akreditace od: 22.12.2010Akreditace do: 31.7.2020

Profil oboru

Cílem studia je příprava absolventů pro liniové a řídící funkce, kteří vykonávají funkce určené pro podnikové ekonomy se znalostmi ekonomických a manažerských vazeb fungování podniku, specialisty pro projektování podnikatelské činnosti i zajišťování marketingových a obchodních činností a tito jsou připraveni řešit méně náročné rozhodovací problémy, jako i vykonávat ekonomicko-manažerské funkce na nižším a středním stupni řízení podniku.
Navrhovaný obor je koncipován tak, aby absolventi dokázali získat odborné znalosti v oblasti ekonomických a manažerských věd. Cílem je seznámit je s podstatou ekonomických procesů a metod, pomocí, kterých mohou sledovat a kontrolovat ekonomické a manažerské procesy tyto analyzovat a přijímat manažerské rozhodnutí na úrovni nižšího a středního managementu. Zahrnutí kvantitativních metod a technik má za cíl poskytnout studentům moderní a perspektivní nástroje pro podporu rozhodovacích procesů včetně řízení realizace jejich výsledků v praxi. Na základě získaných odborných znalostí a dovedností budou schopni řešit středně náročné úlohy na různých manažerských funkcích na nižším a středním typu řízení podniku všech velikostních kategorií nebo jejich součástí.

Klíčové výsledky učení

Odborné znalosti absolventa jsou orientovány především na ekonomii a ekonomiku podniku, současně však disponuje i potřebnými znalostmi pro práci s výpočetní technikou a je schopen komunikovat v mezinárodním prostředí. Absolvent tohoto studia disponuje i znalostmi v oblasti obchodu, marketingu, řízení procesů, řízení jakosti, statistiky a dalších matematických metod.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent studia je znalostně připraven pro práci v oblasti ekonomiky podniku na pozicích nižšího a středního managementu ve výrobních i obchodních organizacích nebo ve vybraných útvarech neziskových organizací a státní správy. Absolvent disponuje odbornými i speciálními znalostmi a dovednostmi potřebnými i pro vlastníka malého podniku. Výuka je zaměřena především na získávání odborných ekonomických i manažerských znalostí a dovedností a důraz je kladen na jejich aplikaci do praxe. Absolvent získá také dostatečný teoretický základ pro další studium navazujících magisterských oborů.

Odborné znalosti absolventa jsou orientovány na klíčové znalosti všeobecného ekonomického základu. Odborné znalosti ekonomického základu si student rozšiřuje i v předmětech Evropská a světová ekonomika a Dějiny ekonomických teorií. Současně absolvent disponuje souvisejícími relevantními znalostmi předmětů oborové profilace ekonomiky podniku, matematiky, statistiky, managementu, financí podniku i cizího jazyka, které jsou základem pro navazující odborné předměty. Významné jsou i jeho jazykové znalosti z předmětu Managerial Comunication v anglickém jazyce. Absolvent tohoto studia v rámci odborných předmětů disponuje znalostmi v oblasti řízení jakosti, řízení nákladů, řízení projektů, systémů odměňování, v marketingových i obchodních operacích, ve vybraných ekonomicko-manažerských metodách zaměřených na rozhodování, ale i nezbytnými základními znalostmi z účetnictví, práva a daní. Zahrnutím odborné praxe do výuky jsou studenti schopni efektivněji aplikovat své získané teoretické znalosti v organizacích.
Absolvent je schopen na základě získaných odborných dovedností samostatně se orientovat v oblastech ekonomického řízení podnikatelských subjektů i organizací státní správy, využívá dovednosti z informatiky, ze systémů na podporu rozhodování, ale i znalostí získaných v rámci volitelných předmětů zaměřených na praktické ekonomické i matematicko-statistické aplikace. Nedílnou součástí je praktická aplikace v předmětu Ekonomika podniku 2, k tomu využívá kvantitativní metody na podporu rozhodování, ovládá problematiku podnikového financování, řízení nákladů, řízení jakosti, odměňování, dovednosti získává i v marketingových i obchodních operacích, je schopen vyhodnotit podnikové plány podle stanovených kritérií. Dále dokáže vyhledat, analyzovat i interpretovat ekonomická data a vývojové trendy ve vztahu k hospodářské praxi i ekonomické teorii. Důraz je také kladen na jazykové dovednosti a schopnosti, které jsou nezbytné pro komunikaci se zahraničními organizacemi.Profil absolventa lze specifikovat následujícím způsobem:

Obecné odborné
- znalosti: Získá znalosti z ekonomických procesů podnikatelských subjektů. Získá teoretické znalosti z oblasti současné ekonomie pro analýzu ekonomických dat, ale i evropské a světové ekonomiky, včetně dějin ekonomického myšlení. Získá znalosti z ekonomiky podniku, matematiky, statistiky, managementu, řízení jakosti, řízení nákladů, financí, kvantitativních metod na podporu rozhodování, projektového řízení, odměňování, z marketingu a obchodu a jejich vlivu na organizaci.
- dovednosti: Dovede se orientovat v oblastech ekonomického řízení a vyhodnocovat jednotlivé podnikové činnosti dle ekonomických kritérií. Dovede analyzovat, vyhledat a provést selekci na základní úrovni v oblasti ekonomiky podniku, managementu, financí, řízení nákladů, řízení jakosti, řízení projektů s využitím matematicko-statistických metod a systémů na podporu rozhodování. Dovede využívat pro analýzu také i získané základní znalosti z účetnictví, daní i práva při řešení praktických i teoretických ekonomických problémů. Dovede v potřebném rozsahu vyhledat, analyzovat a interpretovat ekonomické údaje a trendy z různých hledisek relevantních pro organizační jednotku.
- kompetence: V souladu s ekonomickými trendy určí ekonomické směry rozvoje podniku.

Manažerské a řídící
- znalosti: vysvětlí současné principy ekonomického, manažerského a finančního řízení ve vazbě na matematicko-statistické metody s podporou systémů na podporu rozhodování; vysvětlí všechny významné procesy probíhající v podniku a jejich vzájemné vazby,
- dovednosti: porovnává a ve vzájemných vazbách hodnotí podnik a jeho dopady v oblastech financování, řízení nákladů, projektového řízení, řízení jakosti, odměňování i v marketingu a obchodě,
- kompetence: řízení podniku na nižších a středních manažerských pozicích.

Ekonomické
- znalosti: metody, postupy a nástroje využívané při ekonomickém řízení a rozvoji podniku, vycházející z ekonomického teoretického základu, z poznatků o financování podniku, řízení nákladů, s důrazem na analytické nástroje používané pro řízení a plánování, dále ze základních disciplín používaných při ekonomickém řízení, a to účetnictví, daně, právo, finanční plánování, odměňování, které jsou doplněny Competitive Intelligence,
- dovednosti: v oblastech souvisejících s ekonomickým řízením podniku, marketingem, obchodem, projektovým řízením, včetně odborných jazykových, komunikačních a organizačních dovedností, které jsou zaměřené směrem do manažerské komunikace,
- kompetence: ekonom podniku s komplexními znalostmi a dovednostmi ekonomického řízení podniku.

Prezentační, komunikační
- znalosti: prezentace vlastních výsledků a komunikace s uživateli a dodavateli,
- dovednosti: vedení jednání, formulace a prezentace problémů, návrhy na řešení a opatření,
- kompetence: odpovědnost za ekonomicko-manažerská rozhodnutí v podniku v prezentační a komunikační oblasti.

Jazykové
- znalosti: pokročilá znalost odborné ekonomické terminologie v anglickém jazyce,
- dovednosti: schopnost porozumět odbornému ekonomickému textu a schopnost psát odborné texty v anglickém jazyce,
- kompetence: komunikační schopnosti se zahraničními organizacemi.

Vstupní požadavky

Přijímací řízení do bakalářského studijního programu Ekonomika a management B6208je upraveno Směrnicí děkana o přijímacím řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy. Přijímací zkouška s výjimkou uchazečů, kteří mohou být přijati ke studiu prominutím přijímací zkoušky dle § 11, Směrnice děkana o přijímacím řízení je písemná (dále jen přijímací zkouška). Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí – Testu studijních předpokladů a Testu z jazyka anglického. Oba testy jsou koncipovány tak, že uchazeč vybírá jednu z nabídnutých alternativ odpovědí, z nichž je právě jediná správná. Test studijních předpokladů trvá 45 minut a obsahuje 25 úloh se čtyřmi alternativami odpovědí. Správná odpověď se hodnotí čtyřmi body, žádná odpověď žádným bodem a za nesprávnou odpověď se odečte jeden bod, tj. maximální počet dosažitelných bodů je 100. Test z jazyka trvá 20 minut a obsahuje 25 otázek se čtyřmi alternativami odpovědí. Správná odpověď se hodnotí jedním bodem, žádná nebo nesprávná odpověď žádným bodem, tj. maximální počet dosažitelných bodů je 25. Maximální počet dosažitelných bodů z obou testů je 125.

Garant programu


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
epPEkonomika podnikucs6zimníPovinnýzá,zkano
ipePInformatika pro ekonomycs5zimníPovinnýzá,zkano
mak1PMakroekonomie 1cs7zimníPovinnýzá,zkano
ma1PMatematika 1cs5zimníPovinnýzá,zkano
sooPSystémy odměňování v organizacíchcs4zimníPovinnýklano
HA1PZHospodářská angličtina 1en3zimníPovinně volitelnýzá,zk1ano
HA2PZHospodářská angličtina 2en3zimníPovinně volitelnýzá,zk1ano
pmzPPraktikum z matematiky 1cs3zimníVolitelnýklano
pmrzPPraktikum z matematiky 1 – v ruštiněru3zimníVolitelnýklano
1. ročník, letní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
KdasPDaňová soustavacs6letníPovinnýzá,zkano
ma2PMatematika 2cs5letníPovinnýzá,zkano
mik1PMikroekonomie 1cs7letníPovinnýzá,zkano
ucePÚčetnictvícs6letníPovinnýzá,zkano
HA2PLHospodářská angličtina 2en3letníPovinně volitelnýzá,zk1ano
HA3PLHospodářská angličtina 3en3letníPovinně volitelnýzá,zk1ano
emPEnviromentální managementcs3letníVolitelnýklano
pmlPPraktikum z matematiky 2cs3letníVolitelnýklano
pmrlPPraktikum z matematiky 2 – v ruštiněru3letníVolitelnýklano
2. ročník, zimní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
fpPFinance podnikucs6zimníPovinnýzá,zkano
KftPFinanční trhycs6zimníPovinnýzá,zkano
KopPPrávo obchodních korporacícs4zimníPovinnýzkano
KstatPStatistikacs6zimníPovinnýzá,zkano
KepPEkonomické praktikum na PCcs4zimníPovinně volitelnýkl1ano
KprpPProcesy rodinných podnikůcs4zimníPovinně volitelnýzá,zk1ano
KsopPSpolečenský styk a rétorikacs3zimníPovinně volitelný1ano
AOP1Angličtina pro obchodní praxi 1en3zimníVolitelnýzá,zkano
FJ1AFrancouzský jazyk A2 - 1fr2zimníVolitelnýano
IJ1AItalský jazyk A2 - 1it2zimníVolitelnýano
NOP1Němčina pro obchodní praxi 1de3zimníVolitelnýklano
NJ1ANěmecký jazyk A2 - 1de3zimníVolitelnýklano
NJ1BNěmecký jazyk B1 - 1de3zimníVolitelnýklano
PAISZPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0zimníVolitelnýklano
RJ1ARuský jazyk A2 - 1ru2zimníVolitelnýano
SJ1AŠpanělský jazyk A2 - 1es2zimníVolitelnýano
2. ročník, letní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
KdasPDaňová soustavacs6letníPovinnýzá,zkano
KfapPFinanční analýza a plánovánícs5letníPovinnýzá,zkano
KikPInformace o konkurencics4letníPovinnýklano
KmanPManagementcs5letníPovinnýzá,zkano
KsmarPStatistické metody a analýza rizikacs6letníPovinnýzá,zkano
KdbsPDatabázové systémycs4letníPovinně volitelnýzá,zk1ano
KsprPSystémy na podporu rozhodovánícs4letníPovinně volitelnýzk1ano
AOP2Angličtina pro obchodní praxi 2en3letníVolitelnýzá,zkano
FJ2AFrancouzský jazyk A2 - 2fr4letníVolitelnýzá,zkano
IJ2AItalský jazyk A2 - 2it4letníVolitelnýzá,zkano
NOP2Němčina pro obchodní praxi 2de3letníVolitelnýklano
NJ2ANěmecký jazyk A2 - 2de3letníVolitelnýklano
NJ2BNěmecký jazyk B1 - 2de3letníVolitelnýklano
PAISLPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0letníVolitelnýklano
RJ2ARuský jazyk A2 - 2ru4letníVolitelnýzá,zkano
TpazPSpecializace: Pohybové aktivity při zdravotních omezeníchcs0letníVolitelnýzá,zkano
TpasPSpecializace: Pohybové aktivity seniorůcs0letníVolitelnýzá,zkano
TpavPSpecializace: Pohybové aktivity ve volném časecs0letníVolitelnýzá,zkano
SJ2AŠpanělský jazyk A2 - 2es4letníVolitelnýzá,zkano
ISSSInformační systémy ve státní správěcs0letníVolitelný (nepovinný)ano
3. ročník, zimní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
KjpPJakost v podnikucs5zimníPovinnýzá,zkano
KmarPMarketingcs5zimníPovinnýzá,zkano
MTZPMetodika tvorby závěrečných pracícs1zimníPovinnýano
KopxPOdborná praxecs5zimníPovinnýano
KpojPPojišťovnictvícs5zimníPovinnýzá,zkano
KpdsPPředdiplomní seminářcs4zimníPovinnýano
KeupPEvropská unie a podnikánícs4zimníPovinně volitelnýkl1ano
fuPFinanční účetnictvícs4zimníPovinně volitelnýzá,zk1ano
KmspPMzdový systém podnikucs4zimníPovinně volitelnýkl1ano
PAISZPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0zimníVolitelnýklano
TsaPPraxe: Sportovní akcecs0zimníVolitelnýklano
TvrszPPraxe: Vedení a řízení sportovního zařízenícs0zimníVolitelnýklano
3. ročník, letní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
KbpsPBankovní produkty a službycs5letníPovinnýzá,zkano
KdsPDiplomní seminářcs8letníPovinnýklano
KoppPObchod a podpora prodejecs5letníPovinnýzá,zkano
KorPOptimalizace a rozhodovánícs6letníPovinnýzá,zkano
KrnPŘízení nákladůcs6letníPovinnýzá,zkano
PAISLPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0letníVolitelnýklano
ISSSInformační systémy ve státní správěcs0letníVolitelný (nepovinný)ano