Detail předmětu

Enviromentální management

FP-BezpPAk. rok: 2017/2018

Předmět se zabývá makroekonomickými a mikroekonomickými aspekty životního prostředí - udržitelným rozvojem, indikátory, strategiemi udržitelného rozvoje v rámci EU a ČR. Hlavní důraz je kladen na dobrovolné nástroje životního prostředí a jejich aplikaci v podnikových podmínkách (environmentální systémy řízení dle ISO a EMAS, čistší produkci, posuzování životního cyklu výrobku) a environmentální podnikovou ekonomikou (environmentální manažerské účetnictví, environmentální náklady, účetnictví udržitelného rozvoje, reporting udržitelného rozvoje).

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají teoretické znalosti z oblasti udržitelného rozvoje a dobrovolných nástrojů životního prostředí. Na základě získaných vědomostí a dovedností by studenti měli být schopni v rámci týmového projektu aplikovat a řešit vybrané environmentální, sociální a ekonomické problémy v podniku.

Prerekvizity

Předpokládají se všeobecné ekonomické znalosti získané v průběhu studia.

Doporučená nebo povinná literatura

VEBER,J.Environmentální management.Praha:VŠE, nakladatelství Oeconomica, 2002.1.vyd.94s.80-245-0336-0. (CS)
REMTOVÁ,K.ISO normy.Praha:Ministerstvo životního prostředí,2003.1.vyd. 15 s.ISBN 80-7212-232-0. (CS)
HADRABOVÁ,A.Ekologické aspekty v podnikání.1.vyd.Praha:VĚ,1996.118s.ISBN 80-7079-415-1. (CS)
KOCMANOVÁ, Alena. Management životního prostředí. (Studijní texty) Brno: VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, 2014. 58 s. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je udělen na základě vypracování týmového projektu a písemného testu.

Odborné znalosti jsou ověřovány písemným testem. V písemném testu dostane student odborné otázky z teoretické i praktické části vymezené přednáškami. Pro úspěšné absolvování je třeba získat alespoň 15 bodů z 30.

Dovednosti studenta jsou ověřovány na základě vypracování týmového projektu na zadané téma. Pro úspěšné absolvování je třeba z projektu získat alespoň 15 bodů z 30.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Přednášky
1. Úvod do předmětu. Dobrovolné nástroje životního prostředí.
Pojetí environmentálního managementu-EN ČSN ISO 14 000 a EMAS I,II,III.
2. Čistší produkce.
3. Metoda posuzování životního cyklu-LCA-praktický příklad.
4. Eko-značení, Environmentální tvrzení II,III typu - praktický příklad.
5. Environmentální manažerské účetnictví (EMA) v podniku.
6. Environmentální reporting.
7. Prezentace týmových projektů.
8. Prezentace týmových projektů.

Osnova cvičení:
1. Sdělení požadavků pro zápočet.
Případová studie - Zavádění normy ISO 14 000 v podniku.
2. Případá studie - Zavádění LCA v podniku.
3. Případová studie - Eko-značení.
4. Případová studie - Posuzování vlivu na životní prostředí EIA.
5. Případová studie - Environmentální manažerské účetnictví a reporting.
6. Test.

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní znalosti o environmentálních a ekologických aspektech, které by měly být respektovány na všech stupních řízení podniků. Předmět je zaměřen na udržitelný rozvoj, indikátory, dále na stávající a nové strategie udržitelného rozvoje EU a ČR a udržitelný rozvoj v podnikatelském prostředí.
V rámci předmětu jsou probírány dobrovolné nástroje životního prostředí -
zavádění systému environmentálního managementu dle ISO a EMAS, čistší produkce, posuzování životního cyklu výrobku. Součástí předmětu je i environmentální podniková ekonomika - environmentální manažerské účetnictví, environmentální náklady, účetnictví udržitelného rozvoje a reporting. V přednáškách je podtržen environmentální, sociální a ekonomický aspekt dané problematiky a je kladen důraz na osvojení odborné terminologie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výuky v průběhu semestru je na základě vypracování a obhajoby týmového projektu. V případě omluvené neúčasti na cvičení může vyučující v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování náhradního úkolu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-EPM , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor