Bachelor's Thesis

EDU-mod models

Final Thesis 989.35 kB Appendix 3.45 MB

Author of thesis: Bc. Vladimír Zubál

Acad. year: 2010/2011

Supervisor: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Reviewer: Ing. Jiří Voldán

Abstract:

This bachelor’s thesis deals with the EDU-mod models which are parts of equipment in the laboratory of programmable controllers at the institude of automation and Computer Science of the Faculuty Of Mechanical Engineering at Brno University of Technology.
The aim of this study is to get aquainted with EDU-mod models serving as teaching aid.Then design and implement own models.Furthermore,design examples and verify the features of  models by PLC .

Keywords:

PLC, EDU-mod

Date of defence

21.6.2011

Result of the defence

Defended (thesis was successfully defended)

znakmkaCznamka

Grade

C

Language of thesis

Czech

Faculty

Department

Study field

Applied Computer Science and Control

Composition of Committee

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)

Supervisor’s report
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Předložená bakalářská práce řeší návrh a realizaci výukových modelů procesů EDU-mod s následnou demonstrací funkčnosti řízení pomocí PLC. Veškerý hardware je založen na populární architektuře mikrořadičů AVR, konkrétně řady ATmega8. Jednotlivé komponenty modelů EDU-mod jsou v práci přehledně zpracovány, především po hardwarové stránce. Kvalitu práce zbytečně snižuje nedůsledná korektura textu, ne zcela jasné formulace a dokonce i hrubé chyby. V práci je minimum psaného textu a většina práce je tvořena schématy a výpisy zdrojového kódu. Ocenit lze především samostatnost studenta při řešení práce a prokázání schopnosti studenta pro tvůrčí činnost.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Evaluation criteria Mark
Fulfilment of requirements and objectives of assignment C
Working process, extent and suitability of applied methods C
Scholarly contribution and originality B
Ability to interpret achieved results and draw conclusions B
Applicability of results in practice or theory B
Logical arrangement of thesis and its layout C
Grafic layout, used style and language level E
Work with used sources including quotations C
Student's independence when working on the topic B

Grade proposed by supervisor: C

Reviewer’s report
Ing. Jiří Voldán

Práce měla za cíl navrhnout a realizovat modely soustav EDU-mod, podobné jako jsou v laboratoři, a navrhnou k nim vzorové zadání. Jedná se o středně náročné téma vyžadující hlavně praktickou realizaci elektronické, ale i programovací části. Práce je doplněna značnou řadou obrázků, které mají sice důležitý informativní charakter, ale mnohdy však převyšují textovou část. V práci se autor dopustil mnohých pravopisných a gramatických chyb. Hlavním cílem bylo navrhnout a realizovat modely soustav, což lze považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Evaluation criteria Mark
Fulfilment of requirements and objectives of assignment B
Working process, extent and suitability of applied methods C
Scholarly contribution and originality B
Ability to interpret achieved results and draw conclusions C
Applicability of results in practice or theory A
Logical arrangement of thesis and its layout B
Grafic layout, used style and language level C
Work with used sources including quotations B

Grade proposed by reviewer: C