bakalářská práce

Modely soustav EDU-mod

Text práce 989.35 kB Příloha 3.45 MB

Autor práce: Bc. Vladimír Zubál

Ak. rok: 2010/2011

Vedoucí: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Oponent: Ing. Jiří Voldán

Abstrakt:

Tato bakalářská práce pojednává o soustavě modelů EDU-mod, které jsou součástí výbavy laboratoře programovatelných automatů Ústavu automatizace a informatiky na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.
    Jejím cílem je seznámení s modely soustavy EDU-mod, následně navrhnout vlastní modely a ty poté realizovat. Dále navrhnout vzorové zadáni a ověřit funkci modelů pomocí PLC .

Klíčová slova:

PLC, EDU-mod

Termín obhajoby

21.6.2011

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Předložená bakalářská práce řeší návrh a realizaci výukových modelů procesů EDU-mod s následnou demonstrací funkčnosti řízení pomocí PLC. Veškerý hardware je založen na populární architektuře mikrořadičů AVR, konkrétně řady ATmega8. Jednotlivé komponenty modelů EDU-mod jsou v práci přehledně zpracovány, především po hardwarové stránce. Kvalitu práce zbytečně snižuje nedůsledná korektura textu, ne zcela jasné formulace a dokonce i hrubé chyby. V práci je minimum psaného textu a většina práce je tvořena schématy a výpisy zdrojového kódu. Ocenit lze především samostatnost studenta při řešení práce a prokázání schopnosti studenta pro tvůrčí činnost.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: C

Posudek oponenta
Ing. Jiří Voldán

Práce měla za cíl navrhnout a realizovat modely soustav EDU-mod, podobné jako jsou v laboratoři, a navrhnou k nim vzorové zadání. Jedná se o středně náročné téma vyžadující hlavně praktickou realizaci elektronické, ale i programovací části. Práce je doplněna značnou řadou obrázků, které mají sice důležitý informativní charakter, ale mnohdy však převyšují textovou část. V práci se autor dopustil mnohých pravopisných a gramatických chyb. Hlavním cílem bylo navrhnout a realizovat modely soustav, což lze považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: C