• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Geodézie, kartografie a geoinformatika


Zkratka: GI
Zaměření: -
Délka studia: 3 roky
Program: Geodézie a kartografie
Fakulta: Fakulta stavební
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 5.3.2013
Akreditace do: 31.8.2019
Profil oboru:
Cílem bakalářského studijního programu Geodézie a kartografie se standardní délkou studia 3 roky je, ve shodě se zákonem č. 111/1998 o vysokých školách,získání dostatečných teoretických, odborných a praktických poznatků a dovedností z oblasti geodetických a kartografických věd i věd příbuzných, které absolventovi umožní pokračovat v navazujícím magisterském studiu tohoto oboru, nebo bezprostředně uplatnit poznatky z bakalářského studia v zeměměřické a katastrální praxi.
Bakalářský studijní program je cíleně zaměřen jednak na přípravu k výkonu povolání, jednak jako základ pro pokračování v navazujícím magisterském studijním programu. V prvních 4 semestrech získá student potřebné znalosti z předmětů teoretického základu, odborného geodetického základu a z předmětů právních, ekonomických, z informatiky a ze všeobecného odborného základu. Na tyto základy navazují informace o geodetických a kartografických metodách a technologiích vyučovaných v odborných předmětech. Teoretické poznatky z odborných předmětů jsou prakticky aplikovány při ovládnutí moderní měřické a zpracovatelské techniky. Tyto předměty se neobejdou bez aktivního využívání výpočetní techniky nejen v učebnách, ale při terénních cvičeních. Součástí výuky je v každém ročníku několikatýdenní soustředěná výuka v terénu. Absolvent je vybaven znalostmi, které mu umožňují pracovat v oblasti katastru nemovitostí, při všech druzích mapování a při základních činnostech v oblasti inženýrské geodézie.
Klíčové výsledky učení:
Absolvent je schopen pracovat s většinou geodatabází a vytvářet z nich požadované výstupy. Absolvent samostatně zvládá tvorbu map pro různé účely od přímého měření v terénu, přes zpracování získaných dat, tvorbu digitálních mapových a dalších výstupů, včetně vizualizačních aplikací. Absolvent je schopen zpracovávat podklady získané nejmodernějšími měřickými technologiemi (družicová měření, pozemní a letecká fotogrammetrie, pozemní a letecké skenování atd.). Hlavním cílem studia je vychovat teoreticky vzdělaného a prakticky vyškoleného odborníka pro většinu geodetických a kartografických činností aktuální praxe, který by měl být rovněž schopen pokračovat v dalším odborném studiu v rámci navazujícího magisterského studijního programu.
Profesní profil absolventů s příklady:
Není specifikováno.
Garant oboru: doc. Ing. Radovan Machotka, Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-GA06 Deskriptivní geometrie cs  6  zimní P zá,zk   ano
FAST-GB01 Fyzika I cs  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-GE01 Geodézie I cs  8  zimní P zá,zk   ano
FAST-GA01 Matematika I cs  8  zimní P zá,zk   ano
FAST-GU01 Základy informatiky cs  2  zimní P   ano
FAST-GZ02 Základy práva cs  2  zimní P zk   ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-GB03 Fyzika II cs  5  letní P zá,zk   ano
FAST-GE03 Geodézie II cs  6  letní P zá,zk   ano
FAST-GE29 Interaktivní grafické systémy cs  2  letní P   ano
FAST-GA04 Matematika II cs  5  letní P zá,zk   ano
FAST-GE04 Teorie chyb a vyrovnávací počet I cs  5  letní P zá,zk   ano
FAST-GE06 Výuka v terénu I cs  4  letní P kl   ano
FAST-GE26 Základy programování cs  2  letní P kl   ano
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-GE02 Aplikovaná optika a elektronika cs  4  zimní P zá,zk   ano
FAST-GE52 Geodetické programy cs  2  zimní P   ano
FAST-GE07 Geodézie III cs  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-GE10 Mapování I cs  4  zimní P zá,zk   ano
FAST-GA05 Matematika III cs  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-GE09 Počítačová grafika I cs  4  zimní P kl   ano
FAST-GE08 Teorie chyb a vyrovnávací počet II cs  6  zimní P zá,zk   ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-GE51 Databáze I cs  2  letní P   ano
FAST-GV01 Ekonomika cs  4  letní P zá,zk   ano
FAST-GE13 Geodetické sítě cs  5  letní P zá,zk   ano
FAST-GE12 Katastr nemovitostí I cs  5  letní P zá,zk   ano
FAST-GE11 Mapování II cs  6  letní P zá,zk   ano
FAST-GS01 Nauka o krajině cs  2  letní P zk   ano
FAST-GE14 Výuka v terénu II cs  4  letní P kl   ano

Volitelný
FAST-GU52 AutoCAD cs  2  letní V 4887 ano
FAST-GU51 Informatika II cs  2  letní V 4887 ano
FAST-GU53 Technologie Internetu cs  2  letní V 4887 ano

Skupiny volitelných předmětů
4887 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-GE15 Fotogrammetrie I cs  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-GE27 Geografické informační systémy I cs  3  zimní P zá,zk   ano
FAST-GE16 Inženýrská geodézie I cs  8  zimní P zá,zk   ano
FAST-GE18 Kartografie I cs  7  zimní P zá,zk   ano
FAST-GE17 Katastr nemovitostí II cs  6  zimní P zá,zk   ano

Volitelný
FAST-GZ53 Komunikace a rétorika cs  2  zimní V 4890 ano
FAST-GZ51 Psychologie cs  2  zimní V 4890 ano
FAST-GZ52 Sociologie cs  2  zimní V 4890 ano

Skupiny volitelných předmětů
4890 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-BY01 Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška) cs  2  letní P zk   ano
FAST-GE30 Pozemkové úpravy cs  3  letní P kl   ano
FAST-GH01 Pozemní stavitelství a urbanizmus cs  5  letní P zá,zk   ano
FAST-GA03 Pravděpodobnost a matematická statistika cs  4  letní P zá,zk   ano
FAST-GE28 Teoretická geodézie I cs  8  letní P zá,zk   ano
FAST-GE22 Výuka v terénu III cs  3  letní P kl   ano

Volitelný
FAST-GE54 Dějiny zeměměřictví cs  2  letní V 4891 ano
FAST-GE55 Geografie cs  2  letní V 4891 ano
FAST-GE56 Meteorologie a klimatologie cs  2  letní V 4891 ano
FAST-GV51 Ekonomie cs  2  letní V 4892 ano
FAST-GV52 Marketing cs  2  letní V 4892 ano
FAST-GV53 Účetnictví cs  2  letní V 4892 ano

Skupiny volitelných předmětů
4891 povinnost: 1 předmět  
4892 povinnost: 1 předmět