bakalářská práce

Systémy řízení trakce používané v motorsportu

Text práce 1.97 MB

Autor práce: Ing. Zdeněk Homoláč

Ak. rok: 2008/2009

Vedoucí: Ing. Martin Beran

Oponent: Ing. Jan Vančura, Ph.D.

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zabývá problémem kontroly trakce a způsoby jejího řízení a ovládání vozidla. Práce zahrnuje přehled a popis funkcí jednotlivých systémů které jsou používány pro zlepšení jízdní dynamiky závodních vozů, princip systémů a zhodnocení jednotlivých systémů.

Klíčová slova:

ABS  (Anti-lock Brake System)
ASR  (Anti Skid Regulation)
Diferenciál
ESP   (Electronic Stability Program)
Kontrola trakce

Termín obhajoby

25.6.2009

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Strojírenství (B2341-3)

Studijní obor

Stavba strojů a zařízení (B2324-00)

Složení komise

doc. Ing. Břetislav Mynář, CSc. (předseda)
doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (místopředseda)
Ing. Miroslav Jírů (člen)
Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen)
Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Martin Beran

Zadání bakalářské práce bylo splněno v celém rozsahu, avšak v práci se p.Zdeněk Homoláč  nevyhnul řadě drobných i závažnějších chyb, jak věcného, tak i formálního charakteru.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Jan Vančura, Ph.D.

Student splnil veškeré požadavky zadání na úrovni odpovídající znalostem bakalářského studia. Největší výhradu mám ke stylistickému zpracování a pravopisu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: C