Praktické stáže

Praktické stáže
freemovers

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

OBECNÉ INFORMACE

V rámci rozvojového projektu MŠMT je možné realizovat zahraniční pobyt v rámci:

Pobytu se lze účastnit v kterékoliv zemi. Pobyt v rámci rozvojového projektu může mít charakter:

 • studijního pobytu na jeden až dva semestry
 • účasti v krátkodobých i dlouhodobých odborných kurzech
 • práce na projektu (semestrálním, ročníkovém)
 • práce na bakalářské, diplomové či dizertační práci
 • praktické stáže v rámci schváleného studijního programu

Výběr studentů i veškerá agenda RP je decentralizována na jednotlivé fakulty - bližší informace podají fakultní koordinátoři mobilit.

PODMÍNKY REALIZACE POBYTU

 • ukončený min. 1. ročník bakalářského stud. programu
 • prokázání potřebné znalosti příslušného cizího jazyka
 • schválení výjezdu fakultou
 • existence rámcové nebo jiné smlouvy o přímé spolupráci mezi vysílající a přijímající univerzitou NEBO individuální domluva s přijímající univerzitou na konkrétní studijní pobyt.
 • financování pouze ze zdrojů rozvojového projektu/MSF

ADMINISTRATIVNÍ POSTUP

Před výjezdem

 • Student si sjedná studijní pobyt buďto prostřednictvím své fakulty nebo individuálně studijní pobyt na zahraniční škole.
 • Na zahraniční školu je potřeba odeslat přihlášku a získat ji potvrzenou zpět (příp. akceptační dopis).
 • Student vyplní a nechá oboustranně potvrdit Learning Agreement nebo Traineeship Agreement v případě praktické stáže.
 • Student si vyřídí zápis do semestru, v němž chce vyjíždět, případný ISP a zadá číslo účtu do informačního systému
 • Alespoň 14 dní před výjezdem student předá řešiteli potvrzenou dokumentaci a je s ním sepsána Finanční dohoda.

Během pobytu

 • v případě změn ve studijním plánu po příjezdu je student je povinen do 30 dnů od začátku pobytu písemně vyřídit dokument Changes to original Learning Agreement (druhá strana LA). Opět musí být oboustranně schválen zahraniční univerzitou a domácí fakultou.

Po návratu

 • Student do 14 dní po skončení pobytu doloží potvrzení o délce pobytu, vydané hostující institucí a výpis známek.
 • Fakulta vystaví potvrzení o skutečném uznání výsledků zahraničního studia (Proof of Recognition).

FINANCOVÁNÍ POBYTU

 • Student obdrží na základě finanční smlouvy stipendium na podporu mobility dle rozhodnutí fakulty na základě relativních životních nákladů v cílové zemi, do maximální výše 20.000 Kč/měsíc.
 • Student - doktorand obdrží na základě finanční smlouvy stipendium na podporu mobility dle rozhodnutí fakulty na základě relativních životních nákladů v cílové zemi, v průměrné výši 30.000 Kč/měsíc.
 • Není-li dodržena doba pobytu v celých měsících, u posledního měsíce je účtováno podle počtu dní následovně: 0-7 dní = žádné stipendium, 8-20 dní = polovina měsíčního stipendia, 21-30 dní = celé měsíční stipendium.
 • Stipendium může být dle uvážení fakulty navýšeno dílčím příspěvkem z mobilitního stipendijního fondu fakulty (MSF) do maximální výše 40.000 Kč na celou dobu pobytu