studijní program

Elektroenergetika

Fakulta: FEKTZkratka: MKC-EENAk. rok: 2020/2021

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0713A060006

Udělovaný akademický titul: Ing.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 28.5.2019 - 27.5.2029

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Kombinované studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Elektrotechnika Bez tematického okruhu 55
Energetika Bez tematického okruhu 45

Cíle studia

Dvouletý navazující magisterský studijní program Elektroenergetika (MPC-EEN) je zaměřen na výchovu inženýrů se širokým základem znalostí teorie a praktických aplikací v oblasti energetiky, elektrotechniky a související ekonomiky. Cílem studijního programu MPC-EEN je nabídnout takové vysokoškolské studium, které je oborově zaměřeno na celou oblast elektroenergetiky a které studentům předá základní inženýrské znalosti a dovednosti související s výrobou, přenosem, rozvodem a užitím elektrické energie v rámci současných potřeb i budoucího rozvoje elektroenergetiky. Díky kvalitnímu teoretickému vzdělání a širokému univerzálnímu základu aplikačně cílené oborového studia je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí profesionální praxe.

Profil absolventa

Studijní program Elektroenergetika umožňuje absolventovi získat kvalifikované znalosti z oblasti výroby, přenosu, rozvodu a užití elektrické energie a ekonomiky v rámci současných potřeb i budoucího rozvoje elektroenergetiky. Spektrum znalostí sahá od teoretických poznatků po praktické aplikace. Absolvent je kvalifikován v problematice elektroenergetiky a elektrotechniky. Absolvent je schopen uplatnit získané znalosti a dovednosti ve výzkumu, vývoji, projekci a provozu náročných zařízení v elektroenergetice, energetice a silnoproudé elektrotechnice. Ve všech těchto oblastech je rovněž schopen zastávat vyšší technicko-řídicí a manažerské funkce. Absolvent rovněž může pokračovat ve studiu v doktorských studijních programech.
Absolvent získá základní inženýrské znalosti a dovednosti, kterého jej odborně profilují zejména v oblastech souvisejících:
- se základními problémy přenosu elektrické energie,
- s provozem distribučních a průmyslových sítí, s podstatou poruchových stavů těchto sítí, se způsobem jejich chránění a se současně používanými standardy pro hodnocení spolehlivosti dodávky elektrické energie,
- se současným stavem a provozem zařízení elektrických stanic především na úrovni vn a vvn a s teoretickými základy dimenzování rozvodných zařízení a vodičů,
- se základními matematickými modely pro řízení propojených elektrizačních soustav, s výpočty toků výkonů a regulací napětí, s řízením kmitočtu a s dispečerským řízením,
- s přechodnými jevy v elektrizační soustavě,
- s výrobou elektrické energie v elektrárnách a teplárnách, s provozními stavy synchronních alternátorů a způsoby jejich chránění, s dimenzováním a kontrolou zdrojů pro vlastní spotřebu elektrárny,
- s teorií základních a speciálních typů elektrotepelných ohřevů a jejich technickými aplikacemi,
- se základy světelné techniky a základními informacemi o komponentách pro osvětlování, s principy měření světla, s hodnocením osvětlení a se světelnými zdroji,
- se základními a přímými souvislostmi a závislostmi mezi problémy a tématy ryze technického charakteru z oblasti elektroenergetiky a mezi ekonomickými aspekty řešené problematiky,
- s vybranými partiemi z matematiky a fyziky,
- s problematikou kvality elektrické energie a EMC, diagnostikou v elektroenergetice, technikou vysokého napětí, s provozem obnovitelných zdrojů a jaderných elektráren a další.

Charakteristika profesí

Díky kvalitnímu teoretickému vzdělání a širokému univerzálnímu základu aplikačně zaměřeného studia navazujícího magisterského programu Elektroenergetika (MPC-EEN) je zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí profesionální praxe. Absolventi naleznou své uplatnění jako provozní specialisté zejména v průmyslu, ale i v obchodních a dalších společnostech, a to nejen zaměřených na elektrotechniku a energetiku. V rámci všech výše uvedených technických oblastí jsou rovněž schopni vykonávat vyšší technicko-řídicí a manažerské funkce. Zaměření studijního programu Elektroenergetika umožňuje také přímé nasazení absolventů jak do výrobní, provozní či servisní technické praxe, tak se uplatní i při výzkumu, vývoji, projekci a provozu náročných zařízení v elektroenergetice, silnoproudé elektrotechnice i v průmyslu, nebo může pokračovat ve studiu v doktorském studijním programu.

Absolventi se mohou uplatnit například na těchto konkrétních odborných pozicích:
- provozní, projekční a řídicí pracovník v elektrárnách, teplárnách, subjektech provozujících elektrické sítě a výrobních podnicích zaměřených zejména na stroje a zařízení pro elektroenergetiku,
- vývojový pracovník v oblasti elektroenergetiky a silnoproudé elektrotechniky,
- zkušební technik,
- energetický specialista,
- a další.

Vytváření studijních plánů

Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredit vyjadřuje přibližnou týdenní hodinovou zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, případně vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, vnitřní normou Pravidla pro organizaci studia na FEKT a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu.
Ve dvouletém magisterském studiu musí student získat minimálně 120 kreditů ve stanovené kreditové skladbě:
74 kreditů v povinných předmětech,
42 kreditů v povinně volitelných (PV) předmětech,
4 kreditů ve volitelných předmětech.
Povinné předměty (včetně semestrálního projektu) absolvuje student zpravidla v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, musí jej zapsat znovu hned v následujícím roce svého studia.
Povinně volitelné předměty profilujícího základu (PVA) jsou oborově zaměřené odborné předměty, které profilují studenta do užších oblastí jeho zájmů.
Další povinně volitelné (PVB) předměty jsou další odborné předměty zařazené z nabídek ústavů FEKT VUT. Jejich úkolem je rozšířit odborné znalosti studentů.
PV předměty si pro daný akademický rok volí student sám z aktuální nabídky studijního plánu při respektování pravidel pro jejich výběr uvedených v Informačním systému FEKT VUT. Při výběru těchto předmětů se student řídí svými odbornými zájmy s ohledem na odbornou oblast studovaného programu a anotací předmětu uvedené v charakteristikách předmětů v Informačním systému FEKT VUT. Výběr PV předmětů v jednotlivých semestrech si student volí tak, aby při ukončení svého studia dosáhl alespoň předepsané minimum kreditů v každé skupině PV předmětů, přitom nezískání minimálního počtu kreditů v jedné skupině PV předmětů nelze kompenzovat překročením počtu kreditů získaných v jiné skupině PV předmětů.
Volitelné předměty rozšiřují všeobecné znalosti studentů. Předměty si volí student sám z celofakultní nabídky (ústavy FEKT) nebo z nabídky ostatních fakult VUT (tzv. svobodné předměty) a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru navazujícího magisterského studia. Mezi volitelné předměty patří i předmět Tělesná výchova. Neuzavře-li úspěšně student zapsaný volitelný předmět, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu.
Studenti musí získat na začátku studia odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci. Studenti, kteří nastoupí ke studiu v roce 2020/21 a později, musí k úspěšnému ukončení svého studia absolvovat podle nabídky studijního plánu povinný nebo povinně volitelný odborný předmět v anglickém jazyce viz Směrnice VUT „K výuce cizích jazyků“.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MKC-ELEElektrická zařízení elektrárencs6zimníPovinnýzá,zkano
MKC-PRSPřenosové sítěcs6zimníPovinnýzá,zkano
MKC-SVTSvětelná technikacs5zimníPovinnýzá,zkano
MKC-DELDiagnostika v elektroenergeticecs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA1ne
MKC-MZEMalé zdroje elektrické energiecs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA1ne
MKC-NPENekonvenční přeměnycs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA1ne
MKC-PSDProjektování silových a datových rozvodůcs6zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA1ne
MKC-TVNTechnika vysokých napětícs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA1ne
MKC-FPLFyzika a diagnostika plazmatucs5zimníPovinně volitelnýzkPVA2ne
MKC-FPFFyzika pevné fázecs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA2ne
MKC-KVEKvantová a laserová elektronikacs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA2ano
MKC-MFYModerní fyzikacs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA2ne
MKC-DREDiferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice.cs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA3ano
MKC-PSOPravděpodobnost, statistika a operační výzkumcs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA3ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MKC-ESVElektrické stanice a vedenícs6letníPovinnýzá,zkano
MKC-ELTElektrotepelná technikacs5letníPovinnýzá,zkano
MKC-PRJPřechodné jevycs6letníPovinnýzá,zkano
MKC-JELJaderné elektrárnycs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVA1ne
MKC-PQ1Kvalita elektrické energie a EMCcs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVA1ne
MKC-OSVOsvětlovací soustavycs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVA1ne
MKC-MEMModelování elektromagnetických polícs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVA2ne
MKC-NANNanotechnologiecs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVA2ne
MKC-NDDNedestruktivní diagnostika a fyzika dielektrikcs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVA2ano
MKC-TBITechnologie v buněčném inženýrstvícs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVA2ne
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MKC-MEZDistribuční a průmyslové sítěcs5zimníPovinnýzá,zkano
MKC-RESŘízení elektrizačních soustavcs6zimníPovinnýzá,zkano
MKC-MPNSemestrální prácecs3zimníPovinnýklano
MKC-DMEDiagnostické metody v elektrotechnicecs6zimníPovinně volitelnýzá,zkPVB2ano
MKC-DJZDiagnostika a jištění elektrických zařízenícs6zimníPovinně volitelnýzkPVB2ne
MKC-ELOElektronické obvodycs6zimníPovinně volitelnýzá,zkPVB2ano
MKC-MTEModerní technologie elektronických obvodů a systémůcs6zimníPovinně volitelnýzá,zkPVB2ano
MKC-PMPPokročilé metody programování PLCcs6zimníPovinně volitelnýzá,zkPVB2ne
MKC-TESTeorie elektrických strojůcs6zimníPovinně volitelnýzá,zkPVB2ne
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MKC-MSNDiplomová prácecs20letníPovinnýano
MKC-EELEkonomika elektroenergetikycs5letníPovinnýzá,zkano
MKC-EMSElektronické měřicí systémycs7letníPovinně volitelnýzá,zkPVB2ano
MKC-EZPEnergetika zemního plynucs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVB2ne
MKC-PELPrůmyslová elektronikacs6letníPovinně volitelnýzkPVB2ne
MKC-UEOÚložiště energiecs5letníPovinně volitelnýzkPVB2ne
MKC-ADPVzájemný převod A/D signálůcs6letníPovinně volitelnýzá,zkPVB2ne
Libovolný ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MKC-EFE1Angličtina pro život 1cs2zimníPovinně volitelnýPVB1ano
MKC-EFE2Angličtina pro život 2cs2zimníPovinně volitelnýzá,zkPVB1ano
MKA-PSYPower Systemsen, cs3zimníPovinně volitelnýklPVB1ano
XPC-CA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3zimníVolitelnýzkano
XPC-CA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3zimníVolitelnýzkano
XPC-CA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3zimníVolitelnýzkano
XPC-MW1Desktop systémy Microsoft Windowscs5zimníVolitelnýzkano
XPC-EPLEPLAN - projektování v elektrotechnicecs4zimníVolitelnýklano
MPC-OPNOdborná praxecs4zimníVolitelnýano
Libovolný ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MKC-EFE1Angličtina pro život 1cs2letníPovinně volitelnýPVB1ano
MKC-EFE2Angličtina pro život 2cs2letníPovinně volitelnýzá,zkPVB1ano
XPC-CASCISCO akademie - CCNA Securitycs3letníVolitelnýzkano
XPC-CA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3letníVolitelnýzkano
XPC-CA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3letníVolitelnýzkano
XPC-MW5Programování v .NET a C#cs5letníVolitelnýzkano
SPC-MSNSeminář k diplomové prácics10letníVolitelnýano
XPC-MW2Serverové systémy Microsoft Windowscs5letníVolitelnýzkano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. kreditů Předměty
PVA1 20 MKC-DEL, MKC-MZE, MKC-NPE, MKC-PSD, MKC-TVN, MKC-JEL, MKC-PQ1, MKC-OSV
PVA2 5 MKC-FPL, MKC-FPF, MKC-KVE, MKC-MFY, MKC-MEM, MKC-NAN, MKC-NDD, MKC-TBI
PVA3 5 MKC-DRE, MKC-PSO
PVB1 7 MKC-EFE1, MKC-EFE2, MKA-PSY, MKC-EFE1, MKC-EFE2
PVB2 5 MKC-DME, MKC-DJZ, MKC-ELO, MKC-MTE, MKC-PMP, MKC-TES, MKC-EMS, MKC-EZP, MKC-PEL, MKC-UEO, MKC-ADP