Detail předmětu

Nekonvenční přeměny

FEKT-MKC-NPEAk. rok: 2020/2021

Předmět seznamuje studenty s využitím různých forem primární energie méně známými a perspektivními technologickými procesy jejich přeměny na energii elektrickou.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Posluchač získá přehled o aktuálních trendech v oblasti nekonvenčních způsobů získávání elektrické energie a bude umět zodpovědět základní otázky týkající se nekonvenčních zdrojů. To znamená. Jaké jsou nekonvenční přeměny. Jak parametrizujeme a dimenzujeme tyto zdroje. Jaká je účinnost přeměny u těchto zdrojů.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia. Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka znalého pro samostatnou činnost“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Doporučená nebo povinná literatura

VEIS,Š.: Magnetohydrodynamické generátory,ALFA Bratislava 1980, 272 s.
MARKO,Š.,a kol.: Energetické zdroje a premeny,ALFA Bratislava 1989
MASTNÝ, P. a kol.: Obnovitelné zdroje elektrické energie, České vysoké učení technické v Praze, 2011. 256s. ISBN 978-80-01-04937-2
CELINSKI,Z; VOJTÁŠEK, S..: Nové zdroje el.energie,SNTL Praha, 188 s.
MATUŠKA, Tomáš. Solární zařízení v příkladech, Grada, Praha 2012, 256s., ISBN 978-80-247-3525-2
McCRACKEN, G. , STOTT, P: Fúze, energie vesmíru. Mladá fronta 2006, ISBN: 80-204-1453-3

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Bodové hodnocení závěrečné zkoušky předmětu je podle pravidel FEKT:
Minimální celkový počet bodů k získání závěrečné zkoušky 50 bodů, maximálně 100 bodů.
Minimální počet bodů k úspěšnému absolvování ústní zloušky je 40 bodů ze 70 bodů možných.
Minimální počet bodů k získání zápočtu stanoví na začátku semestru vyučující (do závěrečné zkoušky bude započítáno maximálně 30 bodů)
Dílčí hodnocení je upřesněno každoročně pokyny garanta předmětu

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod, seznámení s podmínky předmětu
2. Sluneční, větrná a další dnes již konvenční způsoby získávání energie a jejich využití
3. Akumulace energie a její přeměna na energii elektrickou
4. Elektrochemické palivové články
5. Termoelektrické přeměny
6. Termojaderná syntéza
7. Magnetohydrodynamické generátory - I.
8. Magnetohydrodynamické generátory - II.
9. Energie moří a oceánů
10. Power to gas
11. Vidina budoucnosti, mikro zdroje a podobné teorie
12. Zápočet

Cíl

Cílem předmětu je posluchače seznámit s nekonvenčními způsoby získávání elektrické energie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu. Všechny druhy cvičení jsou obvykle povinné. Přednášky jsou doporučené, zejména nejsou-li vydána skripta!

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MKC-EEN magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  • Program MKC-EVM magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

14 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning