studijní program

Elektrotechnická výroba a management

Fakulta: FEKTZkratka: MKC-EVMAk. rok: 2020/2021

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0713A060005

Udělovaný akademický titul: Ing.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 28.5.2019 - 27.5.2029

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Kombinované studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Elektrotechnika Bez tematického okruhu 80
Ekonomické obory Bez tematického okruhu 20

Cíle studia

Cílem studia je předat studentům programu Elektrotechnická výroba a management základní inženýrské znalosti a dovednosti z oblastí elektrotechniky a rozsáhlé znalosti a dovednosti z oblasti elektrotechnických materiálů a výrobních procesů, návrhových systémů s podporou počítačů, návrhu a výroby desek plošných spojů, povrchové montáže, z oblasti vývoje a konstrukce elektrotechnických výrobků, výrobních procesů, technologií a materiálů pro elektrotechniku, diagnostiky, řízení jakosti, ekologických a ekonomických souvislostí. Získá základní znalosti z oblasti ekonomiky, managementu a marketingu.
Absolvent je v odborných předmětech schopen samostatně řešit náročné úkoly zaměřené nejen na vývoj, návrhy a realizaci elektronických a elektrotechnických výrob, ale i na úkoly spojené s projektováním a logistickým zabezpečením výroby, diagnostikou a zkušebnictvím, řízením jakosti a spolehlivosti výrobků a s ekologií výrobního procesu. Znalosti z oblasti ekonomie, managementu a marketingu mu umožní orientovat se i v problematice řízení výroby a jejího ekonomického vyhodnocení.
V rámci volitelnosti předmětů se student může profilovat v oblasti obnovitelných zdrojů a úložišť energie, nebo v oblastech modelování a simulací procesů a návrhu elektronických prvků a jejich aplikací.

Profil absolventa

Program Elektrotechnická výroba a management profiluje absolventa k samostatné tvůrčí a řídicí práci v oblasti elektronických a elektrotechnických technologií a výrob. Absolvent studia nalezne uplatnění v elektrotechnické praxi, v tvůrčí práci, výzkumu a vývoji, ve výrobě, v řídících a manažerských funkcích v elektrotechnických firmách a společnostech, nebo může pokračovat ve studiu v doktorském studijním programu. V oblasti elektrotechnické výroby bude schopen analyzovat a řešit problémy všude tam, kde jsou vyžadovány znalosti z oborů elektrotechniky, mikroelektroniky, měřicí techniky a dále specializované znalosti z oblastí jako jsou moderní návrhové systémy s podporou počítačů, součástky a prvky, výrobní procesy a technologie, materiály pro elektrotechnický průmysl, řízení jakosti, projektování výroby, ekologie výrobních procesů a základy technické a ekonomické přípravy a řízení výroby.
V rámci volitelnosti předmětů se absolvent bude orientovat v oblasti obnovitelných zdrojů a úložišť energie, nebo v oblastech modelování a simulací procesů a návrhu elektronických prvků a jejich aplikací.
Program Elektrotechnická výroba a management profiluje absolventa k samostatné tvůrčí a řídicí práci v oblasti elektronických a elektrotechnických technologií a výrob.
Absolventi navazujícího magisterského studijního programu MPC-EVM prokazují v odpovídající šíři a míře znalosti:
• matematických a fyzikálních principů řešení elektrických a elektronických systémů,
• moderních návrhových systémů s podporou počítačů,
• návrhu i provozu elektrotechnických systémů,
• použití materiálů pro elektrotechnický průmysl,
• výrobních procesů a technologií pro realizaci součástek a prvků,
• základů řízení jakosti,
• základů projektování elektrotechnických výrob,
• ekologie elektrotechniky a porozumění dopadu elektrotechnické výrobní praxe na životní prostředí,
• základů technické a ekonomické přípravy řízení elektrotechnické výroby,
• z oblasti využívání obnovitelných zdrojů a úložišť energie.

Absolventi navazujícího magisterského studijního programu MPC-EVM umí v odpovídající šíři a míře:
• analyzovat a řešit problémy z oborů elektrotechniky, mikroelektroniky, měřicí techniky,
• řídit výrobní procesy a technologie,
• zavádět systémy řízení jakosti,
• navrhovat ekologické řešení výrobních procesů,
• navrhovat elektrotechnická zařízení pomocí návrhových systémů,
• navrhovat systémy využívající obnovitelné zdroje,
• simulovat procesy a děje v elektrotechnických zařízeních a systémech,
• provádět měření vlastností elektrotechnických materiálů,
• projektovat elektrotechnické výroby a procesy.

Charakteristika profesí

Absolventi studijního programu Elektrotechnická výroba a management naleznou uplatnění všude tam, kde jsou vyžadovány obecné znalosti z různých oborů elektrotechniky, výpočetní techniky, informačních a řídicích systémů, mikroelektroniky, automatizační a měřicí techniky a dále specializované znalosti z oblastí jako jsou moderní návrhové systémy s podporou počítačů, součástky a prvky, výrobní procesy a technologie, materiály pro elektrotechnický průmysl, řízení jakosti, projektování výroby, ekologie výrobních procesů a základy technické a ekonomické přípravy a řízení výroby.
O zájmu průmyslu o takto profilované studenty programu MPC-EVM svědčí výsledky interních dotazníků mezi úspěšnými absolventy programu. 80% absolventů získává práci ještě před dokončením studijního programu MPC-EVM, Průměrná délka pobytu absolventů programu MPC-EVM na úřadu práce, kteří si sami nenašli zaměstnání v průběhu studia, je 14 dní.

Vytváření studijních plánů

Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredit vyjadřuje přibližnou týdenní hodinovou zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, případně vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, vnitřní normou Pravidla pro organizaci studia na FEKT a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu.
Ve dvouletém magisterském studiu musí student získat minimálně 120 kreditů ve stanovené kreditové skladbě:
70 kreditů v povinných předmětech,
44 kreditů v povinně volitelných (PV) předmětech,
6 kreditů ve volitelných předmětech.
Povinné předměty (včetně semestrálního projektu) absolvuje student zpravidla v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, musí jej zapsat znovu hned v následujícím roce svého studia.
Povinně volitelné předměty profilujícího základu (PVA) jsou oborově zaměřené odborné předměty, které profilují studenta do užších oblastí jeho zájmů.
Další povinně volitelné (PVB) předměty jsou další odborné předměty zařazené z nabídek ústavů FEKT VUT. Jejich úkolem je rozšířit odborné znalosti studentů.
PV předměty si pro daný akademický rok volí student sám z aktuální nabídky studijního plánu při respektování pravidel pro jejich výběr uvedených v Informačním systému FEKT VUT. Při výběru těchto předmětů se student řídí svými odbornými zájmy s ohledem na odbornou oblast studovaného programu a anotací předmětu uvedené v charakteristikách předmětů v Informačním systému FEKT VUT. Výběr PV předmětů v jednotlivých semestrech si student volí tak, aby při ukončení svého studia dosáhl alespoň předepsané minimum kreditů v každé skupině PV předmětů, přitom nezískání minimálního počtu kreditů v jedné skupině PV předmětů nelze kompenzovat překročením počtu kreditů získaných v jiné skupině PV předmětů.
Volitelné předměty rozšiřují všeobecné znalosti studentů. Předměty si volí student sám z celofakultní nabídky (ústavy FEKT) nebo z nabídky ostatních fakult VUT (tzv. svobodné předměty) a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru navazujícího magisterského studia. Mezi volitelné předměty patří i předmět Tělesná výchova. Neuzavře-li úspěšně student zapsaný volitelný předmět, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu.
Studenti musí získat na začátku studia odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci. Studenti, kteří nastoupí ke studiu v roce 2020/21 a později, musí k úspěšnému ukončení svého studia absolvovat podle nabídky studijního plánu povinný nebo povinně volitelný odborný předmět v anglickém jazyce viz Směrnice VUT „K výuce cizích jazyků“.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MKC-MOTMontážní a propojovací technologiecs5zimníPovinnýzá,zkano
MKC-MAEPodnikový managementcs4zimníPovinnýzá,zkano
MKC-SVMStruktura a vlastnosti materiálůcs6zimníPovinnýzá,zkano
MKC-DREDiferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice.cs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA1ano
MKC-PSOPravděpodobnost, statistika a operační výzkumcs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA1ano
MKC-EKVEkologie výrobycs5zimníPovinně volitelnýzkPVA2ano
MKC-MBAMateriály pro biomedicinské aplikacecs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA2ne
MKC-POMPokročilé 3D modelovánícs4zimníPovinně volitelnýzkPVA2ne
MKC-FPFFyzika pevné fázecs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA3ne
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MKC-MKGPrůmyslový marketingcs5letníPovinnýzá,zkano
MKC-M1VSemestrální práce 1cs1letníPovinnýano
MKC-VYPVýrobní procesycs6letníPovinnýzkano
MKC-ZSEZáklady spolehlivosti elektrotechnických výrobcs5letníPovinnýzkano
MKC-AZEAlternativní zdroje energiecs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVA4ano
MKC-KLMKlimatotechnologiecs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVA4ne
MKC-NM1Numerické modelování 1cs5letníPovinně volitelnýzkPVA4ano
MKC-MATMaticový a tenzorový početcs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVA1ano
MKC-NANNanotechnologiecs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVA3ne
MKC-NDDNedestruktivní diagnostika a fyzika dielektrikcs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVA3ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MKC-DMEDiagnostické metody v elektrotechnicecs6zimníPovinnýzá,zkano
MKC-M2VSemestrální práce 2cs2zimníPovinnýklano
MKC-PMAStrategický managementcs5zimníPovinnýzá,zkano
MKC-NM2Numerické modelování 2cs5zimníPovinně volitelnýzkPVA5ne
MPA-OZEReenable Energy Sourcesen5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA5ano
MKC-SAJSpolehlivost a jakostcs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA5ano
MKC-SABFunkční bezpečnost v průmyslové automatizacics6zimníPovinně volitelnýzá,zkPVB2ne
MKC-MZEMalé zdroje elektrické energiecs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVB2ne
MKC-NPENekonvenční přeměnycs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVB2ne
MKC-SPSSpeciální snímačecs6zimníPovinně volitelnýzá,zkPVB2ne
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MKC-MSVDiplomová prácecs20letníPovinnýano
MKC-PSVProjektování a simulace výrobycs3letníPovinnýzkano
MKC-PRRProjektové řízenícs2letníPovinnýano
MKC-PADMateriálová a procesní analýza defektůcs5letníPovinně volitelnýzkPVA6ne
MKC-PNSPočítačové návrhové systémycs5letníPovinně volitelnýzkPVA6ano
MKC-UEOÚložiště energiecs5letníPovinně volitelnýzkPVA6ne
Libovolný ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MKC-EFE1Angličtina pro život 1cs2zimníPovinně volitelnýPVB1ano
MKC-EFE2Angličtina pro život 2cs2zimníPovinně volitelnýzá,zkPVB1ano
XPC-CA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3zimníVolitelnýzkano
XPC-CA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3zimníVolitelnýzkano
XPC-CA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3zimníVolitelnýzkano
XPC-EPLEPLAN - projektování v elektrotechnicecs4zimníVolitelnýklano
XPC-EPOEtika podnikánícs2zimníVolitelnýano
XPC-IPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5zimníVolitelnýzkano
XPC-KPTKultura projevu a tvorba textůcs5zimníVolitelnýano
XPC-LADLaboratorní didaktikacs0zimníVolitelnýano
MPC-OPVOdborná praxecs4zimníVolitelnýano
XPC-PEPPedagogická psychologiecs5zimníVolitelnýzkano
XPC-POMPodnikatelské minimumcs4zimníVolitelnýano
XPC-POUPodvojné účetnictvícs4zimníVolitelnýzkano
Libovolný ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MKC-EFE1Angličtina pro život 1cs2letníPovinně volitelnýPVB1ano
MKC-EFE2Angličtina pro život 2cs2letníPovinně volitelnýzá,zkPVB1ano
XPC-CASCISCO akademie - CCNA Securitycs3letníVolitelnýzkano
XPC-CA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3letníVolitelnýzkano
XPC-CA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3letníVolitelnýzkano
XPC-EPOEtika podnikánícs2letníVolitelnýano
XPC-IPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5letníVolitelnýzkano
XPC-KPTKultura projevu a tvorba textůcs5letníVolitelnýano
XPC-LADLaboratorní didaktikacs0letníVolitelnýano
XPC-PEPPedagogická psychologiecs5letníVolitelnýzkano
XPC-POUPodvojné účetnictvícs4letníVolitelnýzkano
MPC-RETRétorikacs2letníVolitelnýano
XPC-TPRTechnické právocs3letníVolitelnýano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. kreditů Předměty
PVA1 5 MKC-DRE, MKC-PSO, MKC-MAT
PVA2 5 MKC-EKV, MKC-MBA, MKC-POM
PVA3 5 MKC-FPF, MKC-NAN, MKC-NDD
PVA4 5 MKC-AZE, MKC-KLM, MKC-NM1
PVA5 10 MKC-NM2, MPA-OZE, MKC-SAJ
PVA6 5 MKC-PAD, MKC-PNS, MKC-UEO
PVB1 4 MKC-EFE1, MKC-EFE2, MKC-EFE1, MKC-EFE2
PVB1 4
PVB2 5 MKC-SAB, MKC-MZE, MKC-NPE, MKC-SPS