studijní program

Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Fakulta: FCHZkratka: BPCP_CHTOZPAk. rok: 2019/2020

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0712A130001

Udělovaný akademický titul: Bc.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 6.6.2018 - 6.6.2028

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

3 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Chemie Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Cílem studia je výchova absolventů, kteří získávají dobrý teoretický ale i praktický základ ze všech základních chemických disciplín. Cílem studia je v maximální míře připravit budoucí absolventy do relevantního a konkurenceschopného prostředí, zejména pro pokračování v navazujícím magisterském studiu.
Bakalářské studium na daném oboru poskytuje zejména výborný základ v uceleném vysokoškolském vzdělání v oblastech zaměřených na ochranu a technologie v životním prostředí s přesahem do mezioborových disciplín.
Studenti získávají během studia teoretické znalosti a praktické dovednosti zejména v analytické chemii, oblastech zaměřených na ochranu životního prostředí, principech spojených s ochranou vody a pochopení dějů, které vedou k čistým technologiím.

Profil absolventa

Absolventi prvního stupně studijního programu „Chemie a technologie ochrany životního prostředí“ získávají titul bakalář (Bc.) a jsou vybaveni celým portfoliem znalostí pro praxi nebo navazující magisterské studium. Absolvent získá základní teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti obecné, anorganické, organické, fyzikální a analytické chemie, chemické technologie a chemického inženýrství. Tyto znalosti jsou podpořeny znalostí matematiky, fyziky a výpočetní techniky. Absolvent tak disponuje širokým spektrem jak přírodovědných, tak všeobecných chemicko-technologických znalostí, které jsou předpokladem pro další oborovou specializaci v oblasti aplikované analytické chemie, ochrany životního prostředí, environmentální legislativy, bezpečnosti práce a environmentálních technologií. Absolvent chápe souvislosti mezi strukturou látek a jejich vlastnostmi, vlivem na životní prostředí, akumulaci a transport, umí aplikovat základní analytické metody pro získání experimentálních dat. Absolvent je schopen teoretické vědomosti aplikovat na technologické problémy, dokáže se rychle adaptovat do různých provozů a laboratoří. Ovládá základní a některé pokročilé přístrojové techniky a softwarové prostředí. Absolvent dokáže samostatně pracovat i s cizojazyčnými literárními zdroji, samostatně vyhodnocovat a zpracovávat změřená data, aplikovat statistické metody pro zpracování dat, formulovat závěry a vypracovat odbornou práci většího rozsahu. To znamená, že absolvent má znalosti i praktické zkušenosti s postupy a metodami vědecké práce. Dále pak je absolvent schopen získané poznatky ústně prezentovat a to i v anglickém jazyce. Získané vzdělání je důležité pro širší pochopení environmentálních problémů a trvale udržitelného rozvoje a pro budoucí uplatnění v environmentálně a chemicky orientovaných aplikacích v podnikatelské sféře, ve státní správě, zdravotnictví, farmacií a potravinářství, ale i v řídících funkcích tuzemských nebo zahraničních organizacích. Absolvování bakalářského programu dává absolventovi také předpoklady k úspěšnému studiu v navazujícím magisterském studijním programu Chemie a technologie ochrany životního prostředí zaměřeného na pokročilé metody environmentální analýzy a moderní technologie.

Charakteristika profesí

Absolventi najdou uplatnění v různých průmyslových oborech, v orgánech státní správy zaměřených na ochranu životního prostředí, případně v nejrůznějších laboratořích zabývajících se stopovou analýzou škodlivin ve všech složkách životního prostředí a v potravních řetězcích, dále v rozvíjejícím se průmyslu ochrany životního prostředí a ve všech ostatních oborech průmyslu i zemědělství, a to ve funkcích ekologů, vodohospodářů a specialistů pro problematiku nakládání s odpady. Rovněž najdou své uplatnění v akreditovaných a auditovaných laboratořích chemie a technologie ochrany životního prostředí a ve výzkumných a vzdělávacích institucích zaměřených na tuto oblast. Kromě toho budou schopni zastávat funkce manažerů jakosti podle ISO EN pro environmentální oblast a budou schopni zpracovávat studie EIA (vliv stavby na životní prostředí) podle platné legislativy. Absolventi se též mohou uplatnit jako techničtí pracovníci v laboratořích, projekčních kancelářích či konzultačních společnostech.

Podmínky splnění

Student studium úspěšně absolvuje, pokud získá počet kreditů v předepsané skladbě rovný minimálně šedesátinásobku počtu roků standardní doby studia a vykoná státní závěrečnou zkoušku, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Celkový počet kreditů pro úspěšné absolvování bakalářského studia je 180 ECTS kreditů.

Vytváření studijních plánů

Na Vysokém učení technickém v Brně je používán kreditní systém European Credit Transfer and Accumulation Systém, popis pracovní zátěže pro jednotlivé předměty a definice výpočtu je zveřejněna na https://www.vutbr.cz/studium/ects-katalog/ects-alokace-kreditu.
Studijní plán je sestaven tak, aby umožňoval studentům zejména získání teoretických znalostí potřebných pro výkon povolání včetně uplatnění v tvůrčí činnosti a dále osvojení nezbytných praktických dovedností. Celkový počet kreditů pro úspěšné absolvování bakalářského studia je 180 kreditů. Studenti si zapisují v každém akademickém roce předměty za minimální počet kreditů, tj. 60 kreditů. Pro postup do letního semestru 1. ročníku studia musí student získat minimálně 17 kreditů a pro postup do dalšího ročníku studia musí student získat minimálně 40 kreditů. Studijní plány jsou sestaveny z povinných a povinně volitelných předmětů, které odpovídají základním teoretickým disciplínám. V prvním ročníku studia tvoří studijní plán předměty teoretického základu, na které v dalších ročnících navazují předměty jak teoretické, tak profilujícího základu. 30% předmětů tvoří praktická a laboratorní cvičení. Absolvováním předmětů tak získá student znalosti a dovednosti, které odpovídají, souvisejí nebo podmiňují znalosti nebo dovednosti ze základních státnicových tematických okruhů.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Podmínkou přijetí ke studiu je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu. Studium je spojeno s prací v chemických a technologických laboratořích, kde mají studenti přístup k široké škále chemických látek, manipulují a přicházejí do přímého kontaktu s nimi. V rámci laboratorní praxe může být ohroženo nejen zdraví studenta, ale může být i studentem ohroženo zdraví ostatních osob. Proto se při posuzování zdravotní způsobilosti přihlíží kromě obecné zdravotní způsobilosti též k nemocem a chorobným stavům, které mohou být kontraindikací pro práci s chemickými látkami, případně představují pro tuto práci určitá omezení. Více informací o specifikaci nemocí a chorob je zveřejněno v elektronické přihlášce a na web stránkách pro uchazeče o studium http://www.fch.vut.cz/cs/zajemce-o-studium.html

Návaznost na další typy studijních programů

Všeobecný rozsah studijního programu je natolik bohatý, že umožňuje absolventovi pokračovat v širokém spektru chemicky zaměřených navazujících magisterských studijních programů.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BA_ZLTBasics of Laboratory Techniqueen1zimníPovinnýklano
BC_CHI1Chemická informatika Ics3zimníPovinnýklano
BC_CHL1Chemické procesy v praxics1zimníPovinnýano
BC_MAT1Matematika Ics7zimníPovinnýzá,zkano
BC_ACH1Obecná a anorganická chemie Ics8zimníPovinnýzá,zkano
BC_BIOObecná biologie a ekologiecs2zimníPovinnýzkano
BC_ZLTZáklady laboratorní technikycs1zimníPovinnýklano
BC_PCM1Matematické aplikace v chemii Ics2zimníPovinně volitelnýkl1ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BC_FYZ1Fyzika Ics6letníPovinnýzá,zkano
BC_CHI2Chemická informatika IIcs4letníPovinnýzá,zkano
BC_MAT2Matematika IIcs7letníPovinnýzá,zkano
BC_ACH2Obecná a anorganická chemie IIcs5letníPovinnýzá,zkano
BC_OBTObecná toxikologiecs2letníPovinnýzkano
BC_OCH1Organická chemie Ics6letníPovinnýzá,zkano
BC_ACH1_PPraktikum z anorganické chemie Ics3letníPovinnýklano
BC_FYZ1_PPraktikum z fyziky Ics3letníPovinnýklano
BC_PCM2Matematické aplikace v chemii IIcs2letníPovinně volitelnýkl1ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BC_ANC1Analytická chemie Ics6zimníPovinnýzá,zkano
BC_FCH1Fyzikální chemie Ics6zimníPovinnýzá,zkano
BC_OCH2Organická chemie IIcs6zimníPovinnýzá,zkano
BC_ANC1_PPraktikum z analytické chemie Ics3zimníPovinnýklano
BC_ACH2_PPraktikum z anorganické chemie IIcs3zimníPovinnýklano
BC_FCH1_PPraktikum z fyzikální chemie Ics3zimníPovinnýklano
BC_FYZ2Fyzika IIcs4zimníPovinně volitelnýzá,zkBano
BC_EMTMěřicí technikacs4zimníPovinně volitelnýzá,zkBano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BC_ANC2Analytická chemie IIcs6letníPovinnýzá,zkano
BC_A4Angličtina pro chemiky IV L (B1+)cs4letníPovinnýzá,zkano
BC_ECHEnvironmentální chemie Ics3letníPovinnýzkano
BC_FCH2Fyzikální chemie IIcs6letníPovinnýzá,zkano
BC_MCHMakromolekulární chemiecs3letníPovinnýzá,zkano
BC_ANC2_PPraktikum z analytické chemie IIcs3letníPovinnýklano
BC_FCH2_PPraktikum z fyzikální chemie IIcs3letníPovinnýklano
BC_OCH_PPraktikum z organické chemiecs3letníPovinnýklano
BC_BCH1Biochemie Ics4letníPovinně volitelnýzá,zkBano
BC_LSP1_ŽPLaboratorní projekt I - ŽPcs3letníPovinně volitelnýklBano
BC_ODP_ZOdborná praxe - CHTOZPcs4letníPovinně volitelnýBano
BC_ISOSystémy jakosti a ISO normycs2letníPovinně volitelnýklBano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BC_AMPAnalytické metody v praxics4zimníPovinnýzkano
BC_AVOAnalýza vody a hydrochemiecs3zimníPovinnýklano
BA_CHIN1Chemical Engineering Ien6zimníPovinnýzá,zkano
BC_CHIN1Chemické inženýrství Ics6zimníPovinnýzá,zkano
BC_JCHJaderná chemiecs3zimníPovinnýklano
BC_CHI1_PPraktikum z chemického inženýrství Ics2zimníPovinnýklano
BC_TCVTechnologie chemických výrobcs3zimníPovinnýzkano
BC_UBP_ŽPÚvod do bakalářské práce - ŽPcs2zimníPovinnýklano
BC_ZVE_PPraktikum z environmentální analýzy a vzorkovánícs2zimníPovinně volitelnýklAano
BC_TP_ŽP2Týmový projekt - ŽPcs2zimníPovinně volitelnýAano
BC_VODVybrané kapitoly z organické chemiecs3zimníPovinně volitelnýklAano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BC_BAPBakalářská prácecs12letníPovinnýano
BC_EKTEkotoxikologiecs3letníPovinnýzkano
BC_ETEnvironmentální technologiecs3letníPovinnýzkano
BC_CHIN2Chemické inženýrství IIcs6letníPovinnýzá,zkano
BC_HYBHydrobiologiecs3letníPovinně volitelnýzkAano
BC_EKT_PPraktikum z ekotoxikologiecs2letníPovinně volitelnýAano
BC_HYB_PPraktikum z hydrobiologiecs2letníPovinně volitelnýklAano
BC_CHI2_PPraktikum z chemického inženýrství IIcs2letníPovinně volitelnýklBano
BC_TEKTechnické kreslenícs2letníPovinně volitelnýklBano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. kreditů Předměty
1 2 BC_PCM1, BC_PCM2
A 8 BC_ZVE_P, BC_TP_ŽP2, BC_VOD, BC_HYB, BC_EKT_P, BC_HYB_P
B 4 BC_FYZ2, BC_EMT, BC_BCH1, BC_LSP1_ŽP, BC_ODP_Z, BC_ISO