studijní program

Realitní inženýrství

Fakulta: ÚSIZkratka: REI_PAk. rok: 2018/2019Typ studia: magisterský navazující

Získaný titul: Ing.

Úroveň kvalifikace: magisterský navazující (druhý cyklus)

Udělovaná kvalifikace: Ing. v oblasti "Realitní inženýrství"

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 6.6.2018 - 6.6.2028

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

2. roky

Garant programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Ekonomické obory Bez tematického okruhu 33
Stavebnictví Bez tematického okruhu 67

Cíle studia

Cílem studia je připravit studenty na práci v oborech, ve kterých se uplatňuje vzdělání z disciplín stavebních a ekonomických s důrazem na schopnost dobře se orientovat v právních předpisech tak, aby na základě rámcových zadání byli připraveni pro řešení praktických úkolů spojených s realitní činností, správou a oceňováním majetku, územním a stavebním plánováním.

Profil absolventa

Vymezení výstupních odborných znalostí, odborných dovedností a způsobilostí odpovídajících cílům studia. Absolventi získají všeobecné odborné znalosti z oblasti stavebnictví, které jsou potřebné pro posuzování vlastností staveb a jejich vlivu na užitečnost objektu. Dále získají speciální znalosti v oblasti ekonomické, které se využívají při kvantifikaci hodnoty nemovitých věcí, poznatků environmentálních, které se využívají při posuzování vlivu okolí na hodnotu nemovitých věcí a osvojení si též znalostí právních předpisů (především z práva cenového, občanské a stavebního), které se uplatňují při volbě metod, provádění některých předběžných právních posouzení souvisejících s oceňováním, posuzování užitečnosti objektu s ohledem na rozsah práv, které má/může získat subjekt k nemovité věci a který ovlivňuje jeho užitek a tedy i hodnotu, kterou věc má pro takový subjekt. Charakteristika profesí, pro jejichž výkon má být absolvent připraven, charakteristika dalších možností jeho uplatnění. Absolventi budou schopni pracovat na úrovni středního a vyššího managementu ve společnostech zabývajících se správou nemovitostí, samostatně provádět realitní služby, oceňovat nemovitý majetek jako odhadci, řešit problematiku bankovních zástav, hodnotit výši škody na nemovitém majetku, případně tyto služby provádět pro potřeby státní správy nebo v uvedených oblastech samostatně podnikat. Po získání požadované praxe se mohou stát i znalci. Charakteristika zaměstnavatelů, u kterých bude moci uplatnit získané vzdělání. Jako zaměstnanci najdou uplatnění ve firmách zabývajících se správou nemovitostí, správou bytového fondu včetně správy domů ve společenství vlastníků nebo ve vlastnictví bytových družstev. Uplatnění najdou rovněž ve státní správě na úrovni řídicích funkcí (v bytovém odboru, odboru správy budov, odboru územního a stavebního řízení a v majetkovém odboru), u realitních příp. developerských firem, v bankách (úvěrová činnost, posuzování zástav) a v pojišťovnách (likvidátor pojišťovny).

Charakteristika profesí

Absolventi budou schopni pracovat na úrovni středního a vyššího managementu ve společnostech zabývajících se správou nemovitostí, samostatně provádět realitní služby, oceňovat nemovitý majetek jako odhadci, řešit problematiku bankovních zástav, hodnotit výši škody na nemovitém majetku, případně tyto služby provádět pro potřeby státní správy nebo v uvedených oblastech samostatně podnikat. Po získání požadované praxe se mohou stát i znalci. Jako zaměstnanci najdou uplatnění ve firmách zabývajících se správou nemovitostí, správou bytového fondu včetně správy domů ve společenství vlastníků nebo ve vlastnictví bytových družstev. Uplatnění najdou rovněž ve státní správě na úrovni řídicích funkcí (v bytovém odboru, odboru správy budov, odboru územního a stavebního řízení a v majetkovém odboru), u realitních příp. developerských firem, v bankách (úvěrová činnost, posuzování zástav) a v pojišťovnách (likvidátor pojišťovny).

Vytváření studijních plánů

Studijní program je navržen jako studijní program bez specializací. Tím, že je kladen důraz na získání kompetencí závislých na dobré znalosti právních předpisů souvisejících s dopravou a z oblastí ekonomických je studijní program navržen s výraznou převahou předmětů povinných. Jeden volitelný předmět si pak studenti vybírají z nabídky předmětů celé vysoké školy. Studenti si mohou dle vlastních preferencí zvolit pouze jeden.

Návaznost na další typy studijních programů

Předpokládá se, že ke studiu ve studijním programu Realitní inženýrství budou stejně jako dosud v oboru Realitní inženýrství v příbuzném NMSP Soudní inženýrství i nadále přijímáni absolventi bakalářských (popř. magisterských) studijních programů v oboru stavebnictví, ekonomika, právo. Na toto studium lze navázat některým z existujících doktorských studijních programů. Jako nejvhodnější se jeví již na VUT existující doktorský studijní program 3917V Soudní inženýrství, který s problematikou obou oborů úzce souvisí.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
ESEKOEkonomika podnikucs3zimníPovinnýklano
ERKNZKatastr nemovitostí a katastrální zákoncs3zimníPovinnýzá,zkano
ESMATMatematikacs4zimníPovinnýzá,zkano
ESMEZMetodika expertní a znalecké činnostics4zimníPovinnýzkano
ESOOPObčanské a obchodní právocs5zimníPovinnýzkano
ERPSFPozemní stavitelství a stavební fyzikacs5zimníPovinnýzá,zkano
ESSPPSprávní právocs2zimníPovinnýano
ERTONTeorie oceňování nemovitostícs4zimníPovinnýzá,zkano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
ERARUArchitektura a urbanismus při oceňování stavebcs3letníPovinnýzkano
ERCEVCeny ve výstavběcs5letníPovinnýzá,zkano
ERFEDForensní ekotechnikacs2letníPovinnýano
ERIFNInvestování a finance v nemovitostechcs4letníPovinnýzá,zkano
ERSTFMěření a řešení úloh ze stavební fyzikycs2letníPovinnýklano
ERSOPOceňování podle současných oceňovacích předpisůcs4letníPovinnýklano
ESDVSPrávo duševního vlastnictví a předdiplomní seminářcs1letníPovinnýano
ERSTPStavební právocs3letníPovinnýzkano
ERTZBTechnická zařízení budov cs3letníPovinnýzkano
SSANJZkouška angličtina B1cs3letníPovinnýzkano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
ESAEXAngličtina pro expertní činnostcs3zimníPovinnýzkano
ESBAPBankovnictví a pojišťovnictvícs2zimníPovinnýano
ERDISDiplomový seminář REIcs6zimníPovinnýano
ERRKTRealitní kanceláře a realitní trhycs3zimníPovinnýzkano
ERSPNSpráva nemovitostícs4zimníPovinnýzá,zkano
ERTPSTechnologie provádění stavebcs4zimníPovinnýzá,zkano
ERTROTržní oceňování nemovitostícs5zimníPovinnýzá,zkano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
ESDANDaňová soustavacs4letníPovinnýklano
EROMPOceňování movitého majetku a podnikůcs2letníPovinnýano
ERPOBPožární ochrana a bezpečnostcs4letníPovinnýzá,zkano
ERPRSPříprava a řízení stavebcs4letníPovinnýzá,zkano
ERDIPSeminář diplomová práce REIcs10letníPovinnýano
ERSTSStátní správa a samosprávacs2letníPovinnýano
ERVAPVady a poruchy stavebcs4letníPovinnýzá,zkano