studijní program

Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika

Fakulta: FEKTZkratka: BPC-SEEAk. rok: 2018/2019

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0713A060001

Udělovaný akademický titul: Bc.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 22.3.2018 - 21.3.2028

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

3 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Energetika Bez tematického okruhu 42
Elektrotechnika Bez tematického okruhu 58

Cíle studia

Studijní program Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika nabízí vysokoškolské studium v oblasti elektrotechniky a energetiky zaměřené na problematiku návrhu, konstruování a aplikačního využití elektrotechnických součástí i celků v nejrůznějších oblastech průmyslové i spotřební elektrotechniky, na moderní problematiku výkonové a řídicí elektroniky včetně řízení pohonů v automatizovaných výrobních systémech a řízení energetických celků pomocí počítačů. Cílem je seznámit studenty
- se základními principy a metodami matematiky, elektrotechniky a teorie obvodů, fyziky, se zákony mechaniky poddajných těles, mechaniky tekutin a termomechaniky, elektřiny a magnetizmu, se základy práce s elektrickými měřicími přístroji, se základními problémy distribuce elektrické energie,
- s problematikou výroby, přenosu, distribuce a spotřeby elektrické energie z primárních zdrojů,
- s provozními vlastnostmi elektráren a obnovitelných zdrojů energie,
- s principem činnosti a provozními vlastnostmi transformátorů, asynchronních strojů, stejno-směrných strojů a synchronních strojů, elektrických pohonů, výkonové elektroniky,
- se zásadami při dimenzování silových vedení a principy elektrických ochran používaných pro chránění zařízení elektrizační soustavy,
- s teorií řízení lineárních soustav jako matematickým základem pro navrhování automatizovaných systémů,
- s problematikou projektování, s legislativními požadavky na projektanty, s tvorbou a náležitostmi projektové dokumentace, se základními principy projektování silových zásuvkových a světelných obvodů a obvodů slaboproudých,
- s principem rozpočtování a oceňování prací a materiálů, principem funkce systémové elektroinstalace a principem funkce inteligentní budovy, včetně rozvodů zabezpečovacích a protipožárních, s principem ochrany proti přepěti a úderu blesku,
- s problematikou jaderné energie, s dílčími komponentami jaderných elektráren, zejména se strojními zařízeními a pomocnými provozy elektrárny, rozdíly mezi jednotlivými typy bloků, vývojovými stupni, rozdíly oproti klasické energetice,
- se základy teorie životního prostředí a problematiky týkající se vlivu energetických zařízení na životní prostředí a vlivu životního prostředí na energetická zařízení.
Dílčím cílem je i příprava studentů pro navazující magisterské studium.

Profil absolventa

Absolvent studijního programu Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika získá teoretické základy a odborné znalosti z oblasti matematiky, fyziky, elektrotechniky, měření, základní poznatky z oblasti elektrických strojů, přístrojů, elektrických pohonů a výkonové elektroniky a dále znalosti z elektroenergetiky z oblastí výroby, přenosu, rozvodu a užití elektrické energie a současně i přehledové znalosti souvisejících oborů.
Absolvent bude schopen
- popsat problematiku elektrizační soustavy, základní parametry prvků elektrických sítí, vypočítat ustálených chod sítí nn a vn a proudové a napěťové poměry na vedení vvn, dimenzovat vodiče pro vedení nebo vymezenou síť na základě ztrát nebo úbytku napětí,
- definovat a vysvětlit základní energetické pojmy, popsat kompletní technologii tepelných elektráren (kondenzační, plynové, teplárny, paroplynové, kogenerační jednotky), provádět komplexní návrh tepelných elektráren, vysvětlit princip jaderných reakcí, provádět základní výpočty tepelných okruhů jaderných elektráren a aplikovat základy fyziky reaktorů, vysvětlit princip výroby ve vodních elektrárnách, definovat principy funkce elektrických generátorů,
- řešit problémy spojené s mechanickým namáháním,
- charakterizovat hlavní části a vlastnosti elektrických strojů, transformátoru, asynchronního stroje, synchronního stroje,
- matematicky popsat běžné druhy momentově – otáčkových charakteristik poháněných zařízení, definovat detailně výkonový měnič nebo ideální spínací prvek,
- charakterizovat základní typy a vlastnosti přenosových a distribučních sítí, aplikovat základní hlediska dimenzování silového vedení, vysvětlit principy základních typů elektrických ochran, vysvětlit princip přiřazení pojistky,
- komplexně řešit problematiku spojenou se světelnou technikou,
- popsat, upravit a aplikovat základní postup návrhu magnetického obvodu a vinutí transformátoru, stejnosměrného motoru s permanentními magnety a BLDC motoru, vypočítat parametry transformátoru, elektromagnetu, stejnosměrného motoru s PM, BLDC motoru a synchronního motoru s PM, ztráty (v určitém ustáleném provozním stavu),
- pochopit vzájemný vztah mezi matematickým modelem soustavy a jejím dynamickým chováním, pochopit vzájemnou souvislost dynamických modelů ve formě diferenciální rovnice, stavového popisu a přenosové funkce,
- vysvětlit rozdíly jaderných a klasických elektráren, princip funkce a vlastnosti jaderných elektráren.

Absolvent bude umět
- měřit a pomocí osciloskopu analyzovat signály v různých výkonových elektronických měničích, měřit provozní vlastnosti různých neřízených diodových usměrňovačů, měřit pulsní měnič pracující v prvním kvadrantu, měřit jednofázový měnič střídavého napětí, vyhodnotit naměřené hodnoty,
- spočítat ztrátový výkon výkonové spínací součástky způsobený vedením proudu, potřebný tepelný odpor chladiče v ustáleném stavu, činný výkon v různých uzlech stejnosměrných pulsních měničů,
- navrhnout a dimenzovat řízený usměrňovač, spočítat v něm napěťové, proudové a výkonové poměry, navrhnout a dimenzovat střídavý měnič napětí. Spočítat v něm napěťové, proudové a výkonové poměry,
- popsat techniky ochrany vod a ovzduší, popsat technologie odpadového hospodářství, jaký vliv na životní prostředí má ionizující a neionizující záření, popsat charakteristiku tuhých paliv a emisí,
- určit vhodné stínící materiály pro různě definované zdroje ionizujícího záření a základně určit dávkový příkon na okolní pracovníky, který dokáže přesně změřit, dokáže analyzovat komplikované jaderné literární zdroje a vybrat z nich relevantní rešerši, zpracovat ji a prezentovat, dokáže správně interpretovat výsledky výpočtů a odlišit relevantní texty v médiích od propagandistického braku,
- vytvořit jednoduché (stator, rotor) i složité (tvarované vinutí) součásti elektrických strojů, vytvořit sestavu kompletního stroje s ohledem na vazby jednotlivých prvků, vytvořit plnohodnotnou výkresovou dokumentaci jednotlivých součástí a sestav, nastavit prostředí pro vytváření výkresové dokumentace podle platných norem,
- vysvětlit a zdůvodnit základní technické požadavky na elektrické příslušenství motorových vozidel a předpisy EHK, objasnit druhy a úlohu zdrojů elektrické energie ve vozidle, vysvětlit význam spouštěcího systému a zapalování v souvislosti s ekologickými požadavky na provoz vozidel, zdůvodnit význam elektronických systémů (ABS, ESP) pro bezpečnost provozu vozidel, analyzovat vliv elektrických a elektronických zařízení na okolí (rušení a způsoby odrušení).

Charakteristika profesí

Absolventi bakalářského programu Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika (BPC-SEE) naleznou své uplatnění jako provozní specialisté zejména v průmyslu, ale i v obchodních a dalších společnostech, a to nejen elektrotechnických. Ve všech výše uvedených technických oblastech jsou rovněž schopni vykonávat nižší technicko-řídicí a manažerské funkce. Zaměření vysokoškolského vzdělání umožňuje přímé nasazení absolventů do výrobní, provozní či servisní technické praxe a poskytuje dobrý základ pro případné doplnění teoretických znalostí v možném navazujícím magisterském studiu.
Absolventi se mohou například uplatnit například na těchto konkrétních odborných pozicích:
Konstruktér elektrických strojů a přístrojů, vývojový pracovník v oblasti elektrických pohonů a výkonových měničů, zkušební technik elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení, energetický specialista a další.

Vytváření studijních plánů

Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredit vyjadřuje přibližnou týdenní hodinovou zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, případně vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, vnitřní normou Pravidla pro organizaci studia na FEKT a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu.
Ve tříletém bakalářském studiu musí student získat minimálně 180 kreditů ve stanovené kreditové skladbě:
146 kreditů v povinných předmětech,
minimálně 16 kreditů ve stanovených skupinách povinně volitelných (PV) předmětů,
minimálně 9 kreditů ve volitelných předmětech.
Povinné předměty absolvuje student zpravidla v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, musí jej zapsat znovu hned v následujícím roce svého studia.
Povinně volitelné předměty profilujícího základu (PVA) jsou oborově zaměřené odborné předměty, které profilují studenta do užších oblastí jeho zájmů.
Další povinně volitelné (PVB) předměty jsou další odborné předměty zařazené z nabídek ústavů FEKT VUT. Jejich úkolem je rozšířit odborné znalosti studentů.
PV předměty si pro daný akademický rok volí student sám z aktuální nabídky studijního plánu při respektování pravidel pro jejich výběr uvedených v Informačním systému FEKT VUT. Při výběru těchto předmětů se student řídí svými odbornými zájmy s ohledem na odbornou oblast studovaného programu a anotací předmětu uvedené v charakteristikách předmětů v Informačním systému FEKT VUT. Výběr PV předmětů v jednotlivých semestrech si student volí tak, aby při ukončení svého bakalářského studia dosáhl alespoň předepsané minimum kreditů v každé skupině PV předmětů, přitom nezískání minimálního počtu kreditů v jedné skupině PV předmětů nelze kompenzovat překročením počtu kreditů získaných v jiné skupině PV předmětů.
Během studia musí student absolvovat dva předměty anglického jazyka (Angličtina pro bakaláře, Angličtina pro elektrotechnické inženýrství).
Volitelné předměty rozšiřují všeobecné znalosti studentů. Předměty si volí student sám z celofakultní nabídky (ústavy FEKT) nebo z nabídky ostatních fakult VUT (tzv. svobodné předměty) a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru bakalářského studia. Mezi volitelné předměty patří i předmět Tělesná výchova. Neuzavře-li úspěšně student zapsaný volitelný předmět, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na FEKT VUT v Brně je v současné době zajištěn bezbariérový přístup do všech výukových místností. Studenti však musí být zdravotně způsobilí pro získání potřebné elektrotechnické kvalifikace. Při prakticky orientované laboratorní výuce musí být schopni samostatné obsluhy měřicích přístrojů a obdobného laboratorního vybavení, aniž by tím ohrožovali sebe nebo své okolí.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BPC-EL1Elektrotechnika 1cs5zimníPovinnýzá,zkano
BPC-MA1BMatematika 1cs7zimníPovinnýzá,zkano
BPC-PC1SPočítače a programování 1cs5zimníPovinnýklano
BPC-ISETechnické kreslenícs3zimníPovinnýklano
BPC-UMEÚvod do materiálů pro elektrotechnikucs3zimníPovinnýzá,zkano
BPC-VMPVektorový a maticový početcs5zimníPovinnýzá,zkano
BPC-ELSElektrotechnický seminářcs2zimníPovinně volitelnýPVB 1ano
BPC-MASMatematický seminářcs2zimníPovinně volitelnýPVB 1ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BPC-ESOSElektronické součástky pro SEEcs5letníPovinnýzá,zkano
BPC-EL2Elektrotechnika 2cs6letníPovinnýzá,zkano
BPC-FY1Fyzika 1cs6letníPovinnýzá,zkano
BPC-MA2Matematika 2cs6letníPovinnýzá,zkano
BPC-PC2SPočítače a programování 2cs5letníPovinnýklano
BPC-AN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2letníPovinně volitelnýzkPVB 2ne
BPC-AEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs2letníPovinně volitelnýzkPVB 2ne
BPC-FYSFyzikální seminářcs2letníPovinně volitelnýPVB 1ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BPC-FY2Fyzika 2cs6zimníPovinnýzá,zkne
BPC-MVEMěření v elektrotechnicecs6zimníPovinnýzá,zkne
BPC-SASBSignály a systémy pro SEEcs5zimníPovinnýzá,zkne
BPC-TMBTechnická mechanikacs7zimníPovinnýzá,zkne
BPC-VELVýkonová elektronikacs6zimníPovinnýzá,zkne
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BPC-DEEDistribuce elektrické energiecs6letníPovinnýzá,zkne
BPC-EPRElektrické přístrojecs6letníPovinnýzá,zkne
BPC-ESBElektrické strojecs6letníPovinnýzá,zkne
BPC-TRBTeorie řízenícs6letníPovinnýzá,zkne
BPC-VEEVýroba elektrické energiecs6letníPovinnýzá,zkne
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BPC-EEEEkonomika a ekologie energetikycs5zimníPovinnýzá,zkne
BPC-EPBElektrické pohonycs5zimníPovinnýzá,zkne
BPC-RZBRozvodná zařízenícs7zimníPovinnýzá,zkne
BPC-BPSSemestrální prácecs2zimníPovinnýklne
BPC-SUESpotřeba a užití elektrické energiecs6zimníPovinnýzá,zkne
BPC-AEBAutomobilová elektrotechnikacs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA 1ne
BPC-JEZJaderně energetická zařízenícs6zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA 1ne
BPC-PSDProjektování silových a datových rozvodůcs6zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA 1ne
BPC-REBŘídicí elektronikacs6zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA 1ne
BPC-ANAAnalogová technikacs6zimníPovinně volitelnýzá,zkPVB 3ne
BPC-EMCElektromagnetická kompatibilitacs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVB 3ne
BPC-KOMKomunikační technologiecs6zimníPovinně volitelnýzá,zkPVB 3ne
BPC-SNISnímačecs7zimníPovinně volitelnýzá,zkPVB 3ne
BPC-ZSGZáklady počítačové sazby a grafikycs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVB 3ne
BPC-ZKZZásady konstrukce elektrotechnických zařízenícs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVB 3ne
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BPC-BCSBakalářská prácecs5letníPovinnýne
BPC-ES2Elektrické stroje 2cs5letníPovinnýzá,zkne
BPC-MTPMikroprocesorová technika v pohonechcs6letníPovinně volitelnýzá,zkPVA 1ne
BPC-PPKPočítačová podpora konstruovánícs6letníPovinně volitelnýklPVA 1ne
BPC-PSDProjektování silových a datových rozvodůcs6letníPovinně volitelnýzá,zkPVA 1ne
BPC-SZEStrojní zařízení elektrárencs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVA 1ne
BPC-DIZDiagnostické metody a zkušebnictvícs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVB 3ne
BPC-IOTKomunikační systémy pro IoTcs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVB 3ne
BPC-MKOMobilní komunikacecs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVB 3ne
BPC-OOKOptoelektronika a optické komunikacecs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVB 3ne
BPC-PGAProgramovatelné automatycs6letníPovinně volitelnýzá,zkPVB 3ne
Libovolný ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BPC-ALGAlgoritmycs5zimníVolitelnýzá,zkne
XPC-AN3Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 1cs3zimníVolitelnýzkne
BPC-AITAngličtina pro ITcs3zimníVolitelnýzá,zkne
XPC-CA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3zimníVolitelnýzkne
XPC-CA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3zimníVolitelnýzkne
XPC-CA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3zimníVolitelnýzkne
BPC-DSYDaňový systém ČRcs2zimníVolitelnýklne
XPC-EKEEkologie v elektrotechnicecs4zimníVolitelnýzá,zkne
XPC-EPLEPLAN - projektování v elektrotechnicecs4zimníVolitelnýklne
XPC-EPOEtika podnikánícs2zimníVolitelnýne
BPC-FSLFinanční službycs2zimníVolitelnýne
XPC-IPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5zimníVolitelnýzkne
XPC-KATKonverzace na aktuální téma cs3zimníVolitelnýzá,zkne
XPC-KPTKultura projevu a tvorba textůcs5zimníVolitelnýne
XPC-LADLaboratorní didaktikacs0zimníVolitelnýne
BPC-LDTLékařská diagnostická technikacs5zimníVolitelnýzá,zkne
XPC-MAUManažerské účetnictvícs2zimníVolitelnýne
BPC-MSDMultimediální data v biomedicíněcs5zimníVolitelnýzá,zkne
BPC-OPSOdborná praxecs4zimníVolitelnýne
XPC-PEPPedagogická psychologiecs5zimníVolitelnýzkne
BPC-MEMPočítačové modelování elektrotechnických zařízení a komponentůcs3zimníVolitelnýklne
XPC-POMPodnikatelské minimumcs4zimníVolitelnýano
XPC-POUPodvojné účetnictvícs4zimníVolitelnýzkne
BPC-UBCÚvod do biologie člověkacs4zimníVolitelnýklne
BPC-VPAVybrané partie z matematiky I.cs5zimníVolitelnýzkne
BPC-IZPZáklady programování- algoritmycs6zimníVolitelnýzá,zkne
Libovolný ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
XPC-AN3Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 1cs3letníVolitelnýzkne
XPC-ELBBezpečná elektrotechnikacs2letníVolitelnýzkne
XPC-CA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3letníVolitelnýzkne
XPC-CA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3letníVolitelnýzkne
BPC-DSYDaňový systém ČRcs2letníVolitelnýklne
XPC-EPOEtika podnikánícs2letníVolitelnýne
BPC-FSLFinanční službycs2letníVolitelnýne
BISEInformatika v silnoproudé elektrotechnicecs2letníVolitelnýano
BIRCInspekční a revizní činnostcs5letníVolitelnýzá,zkano
XPC-IPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5letníVolitelnýzkne
XPC-KATKonverzace na aktuální téma cs3letníVolitelnýzá,zkne
XPC-KPTKultura projevu a tvorba textůcs5letníVolitelnýne
XPC-LADLaboratorní didaktikacs0letníVolitelnýne
XPC-MAUManažerské účetnictvícs2letníVolitelnýne
BPC-OSYOperační systémycs5letníVolitelnýzá,zkne
XPC-PEPPedagogická psychologiecs5letníVolitelnýzkne
XPC-POUPodvojné účetnictvícs4letníVolitelnýzkne
XPC-MW5Programování v .NET a C#cs5letníVolitelnýzkne
XPC-TPRTechnické právocs3letníVolitelnýne
XPC-PZEVybrané partie základů elektrotechniky v angličtiněcs3letníVolitelnýklne
BPC-VPMVybrané partie z matematiky II.cs5letníVolitelnýzkne
BPC-IZGZáklady počítačové grafikycs6letníVolitelnýzá,zkne
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. kreditů Předměty
PVA 1 5 BPC-AEB, BPC-JEZ, BPC-PSD, BPC-REB, BPC-MTP, BPC-PPK, BPC-PSD, BPC-SZE
PVB 1 2 BPC-ELS, BPC-MAS, BPC-FYS
PVB 2 4 BPC-AN4, BPC-AEI
PVB 3 5 BPC-ANA, BPC-EMC, BPC-KOM, BPC-SNI, BPC-ZSG, BPC-ZKZ, BPC-DIZ, BPC-IOT, BPC-MKO, BPC-OOK, BPC-PGA